Delårsrapport Q 1, 2020.01.01 – 2020.03.31

Sammanfattning

  • Omsättningen för första kvartalet 2020 uppgick till 5 938 KSEK (5 680 KSEK)
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2020 uppgick till 1 070 KSEK (- 380 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för första kvartalet 2020 uppgick till 0,19 SEK (- 0,07 SEK)

Kommentarer

  • Omsättningen för första kvartalet 2020 ökade med fem procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket innebär att detta är Zenicors bästa första kvartal hittills.
  • Rörelseresultatet för första kvartalet var positivt, en avsevärd förbättring jämfört med 2019 och det innebär att tre av de fyra senaste kvartalen har givit positivt resultat.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 7 februari meddelade Zenicor att ett samarbete inletts med Tiohundra för att utveckla hjärtsjukvården. Tiohundra AB, som är en del av Region Stockholm, och Zenicor Medical Systems AB kommer att utveckla och utvärdera en modell för att effektivisera vårdkedjan för arytmiutredning av patienter med hjärtklappning.
  • Den 27 mars lämnade Zenicor en lägesrapport med anledning av den rådande situationen med spridning av Coronaviruset för att informera hur Zenicor ser på marknaden och verksamheten, samt vilka åtgärder som vidtagits.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 3 april meddelande Zenicor att de har inlett ett internationellt samarbete med Karolinska Institutet och University of Cambridge för att utveckla ett AI-stöd för EKG-analys. Syftet är att kunna prediktera förekomst av bakomliggande förmaksflimmer hos patienter med till synes normal hjärtrytm. Den svenska innovationsmyndigheten Vinnova har beslutat att finansiera samarbetsprojektet med 500 000 kronor.

VD har ordet:

En stark start på året – ökad omsättning och positivt resultat

Det första kvartalet 2020 är Zenicors bästa första kvartal hittills med en tillväxt på 5 % och med ett positivt resultat. Det innebär att tre av de fyra senaste kvartalen har givit positivt resultat, vilket visar att vi har en stark affärsmodell som gör att vi kan växa och expandera vår verksamhet. I takt med att den nya, patient-centrerade vårdkedjan för tidig diagnos av arytmier fortsätter att växa, kommer detta att ge en accelererad tillväxt och ökad omsättning de kommande åren. Årets första kvartal visar att vi är mycket väl positionerade för detta.

Under första kvartalet har vi inte sett någon direkt påverkan på Zenicors affärer orsakade av de restriktioner som myndigheter och hälso- och sjukvården har vidtagit med anledning av spridningen av Coronaviruset. Våra existerande kunder i Sverige, Finland och Storbritannien som använder den patientcentrerade vårdkedjan fortsätter trots läget att använda Zenicor. Dessutom har fördelarna med den decentraliserade vårdkedjan blivit ännu tydligare när patienternas resor och sjukhusbesök behöver undvikas.

Vi ser dock att start av nya projekt och nya kunder under andra och tredje kvartalet till viss del kommer att försenas. Vi har därför vidtagit åtgärder för att temporärt minska företagets externa kostnader. Vi arbetar hårt för att vara väl förberedda för att kunna komma igång snabbt när sjukvården och samhället så sakta börjar återgå till en normalare situation. Vi räknar med att nå ett positivt resultat för helåret 2020, och att stå starka för att starta ytterligare affärer med den nya vårdkedjan och den nya affärs-modellen mot slutet av 2020 och början av 2021.

Projektet som vi har inlett med Karolinska Institutet och University of Cambridge för att utveckla ett AI-baserat stöd för EKG-analys är ett viktigt steg i utvecklingen av Zenicors produktportfölj. Målet är att utveckla en AI-baserad analysmodul för screening av förmaksflimmer. Om projektet faller väl ut så kommer Zenicor att kunna erbjuda ett helt nytt sätt att screena för förmaksflimmer som skulle ge en kraftigt ökad kostnadseffektivitet och möjliggöra att screeningprogram kan införas på bred front.

Sammanfattningsvis en stark start på året med ett mycket bra första kvartal men en extraordinär situation att förvänta under de kommande kvartalen. Zenicor har en mycket bra position och så snart som det är möjligt kommer vi att starta fler projekt för tidig diagnos med den nya vårdkedjan. Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och den nya vårdkedjan för tidig diagnos för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2020-03-31) uppgick antalet anställda till arton personer.
Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt
Resultat Q1 2020

Rörelseresultatet per aktie för perioden uppgick till 0,19 SEK

Antalet utestående aktier per den 31 mars 2020 är 5 636 122.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2019).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2019).

Transaktioner med närstående

Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.
Finansiella utvecklingen

Den ökade omsättningen härrör till försäljning på Zenicors marknader och intäkter från Vinnova-finansierade utvecklingsprojekt. Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden. Resultatet för första kvartalet påverkas positivt med ca 560 KSEK tack vare retroaktiv återbetalning av arbetsgivaravgift för R&D-personal för perioden maj 2016 till december 2019.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras 2020-08-21

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 publiceras 2020-11-13

Bokslutskommuniké för 2020 publiceras 2021-02-12
Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se