Kostnadseffektivitet

Primärpreventiv screening

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, TLV. Health economic evaluation of Zenicor-EKG in atrial fibrillation, Feb 7th 2022

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2022)

Länk till rapport

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har gjort en hälsoekonomisk bedömning av olika metoder för att diagnostisera förmaksflimmer i primärvården. Resultaten visar att vårdkedjan med Zenicor-EKG är mer effektiv för sjukvården.


Cost-effectiveness of screening for atrial fibrillation in a single primary care center at a 3-year follow-up o

Ghazal F., Aronsson M., Al-Khalili F., Rosenqvist M & Levin L-Å

Scandinavian Cardiovascular Journal (2022)

Länk till studie

A post hoc analysis based on a cross-sectional screening study for AF among 70–74-year old patients, who were registered at a single primary care center, was followed for three years for mortality. Screening for AF among 70–74-year olds in primary care using intermittent ECG appears to be cost-effective at 3-year follow-up with high anticoagulants adherence and no increased mortality.


Kunskapsunderlag: Hälsoekonomisk utvärdering gällande primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-EKG

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2014) Uppdaterat kunskapsunderlaget med en ny rapport 2016

Länk till sammanfattning

Länk till rapport

Som en del av ett regeringsuppdrag att utvärdera medicinsk teknik har TLV baserat på siffror från Stroke-Stop studien genomfört en hälsoekonomisk utvärdering av primärpreventiv screening för förmaksflimmer. Rapporten visar att primärpreventiv screening för förmaksflimmer med tum-EKG är kostnadseffektivt.


Cost-effectiveness of mass screening for untreated atrial fibrillation using intermittent ECG recording

Aronsson, M., Svennberg, E., Rosenqvist, M., Endahl, J., Al-Khalili, F., Friberg, L., Frykman-Kull, V. & Levin, L-Å.

Europace. 2015. Apr 13. 1023-1029

Länk till studie

I en världsunik studie från Karolinska Institutet bjöds 13.000 personer in till screening för förmaksflimmer med Zenicor- EKG. Bland deltagarna identifierades 5 % nya kandidater för behandling med strokeförebyggande läkemedel. Enligt denna hälsoekonomiska studie, baserad på resultaten från STROKESTOP bedöms systematisk mass-screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG vara kostnadseffektivt.


Sekundärpreventiv screening

A cost-effectiveness analysis of screening for silent atrial fibrillation after ischaemic stroke 

Levin L., Husberg M., Doliwa Sobocinski P., Frykman Kull V., Friberg L., Rosenqvist M. & Davidson T.

Europace (2014 Oct 27), Online

Länk till poster

Länk till studie

Forskare i Linköping har, baserat på siffror från studien Propp-Stopp, kunnat konstatera att screening av 75-åriga strokepatienter för tyst förmaksflimmer är mycket kostnadseffektivt och efter 7 år ser man till och med en besparing av vårdkostnader. Zenicor-EKG har i studierna visat både högre känslighet och lägre kostnader jämfört med Holter-EKG.