Bolagsordning

Antagen 24 juni 2014

1 Bolagets firma

Bolagets firma är Zenicor Medical Systems AB (publ) org.nr 556642-3678.

2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet består av att utveckla och sälja IT-baserade medicinska system,
samt att idka därmed förenlig verksamhet.

4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 3 125 000 stycken och högst 12 500 000 stycken.

6 Antal styrelseledamöter m.m.

Bolagets styrelse skall bestå av minst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter.
Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma
för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

7 Antal revisorer

På årsstämma skall en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter utses. Till revisor
kan även ett registrerat revisorsbolag utses. Revisorer och revisorssuppleanter väljs
för en period på tre år.

8 Hur bolagsstämma skall sammankallas

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets webplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras
i DN, SVD, DI, Aftonbladet eller Expressen.

9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument.