Primärpreventiv strokeprevention

Mass Screening for Untreated Atrial Fibrillation: The STROKESTOP Study. (Main study)

Svennberg, E., Engdahl, J., Al-Khalili, F., Friberg, L., Frykman, V. & Rosenqvist, M.

Circulation. 2015. Jun 23;131(25):2176-84

Länk till studie

I en världsunik studie från Karolinska Institutet bjöds 13.000 personer in till screening för förmaksflimmer med Zenicor- EKG. Bland deltagarna identifierades 5 % nya kandidater för behandling med strokeförebyggande läkemedel. Hälsoekonomiska beräkningar baserade på resultaten från studien visar att systematisk mass-screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG är kostnadseffektivt.


Safe automatic 1-lead ECG screening for atrial fibrillation 

Svennberg E., Stridh M., Engdahl J., Al-Khalili F., Friberg L., Frykman V. & Rosenqvist M.

Europace 2016, Oct 6

Länk till poster

Länk till studie

I denna studie utvärderades Zenicor-systemets inbyggda algoritm för tolkningsstöd mot manuell EKG tolkning av kardiolog på 30 sekunders EKG strippar från avledning I. Totalt 80 149 EKG från 3 209 patienter i STROKESTOP I studien analyserades. Flimmer diagnostiserades hos 84 patienter av vilka algoritmen hittade samtliga 84 (100%).

 


Stepwise Screening of Atrial Fibrillation in a 75-Year Old Population: Implications for Stroke Prevention (StrokeStop pilot)

Engdahl J., Andersson L., Mirskaya M., Rosenqvist M.

Circulation (2013;127:930-937)

Länk till poster

Länk till studie

I pilotprojektet för den stora StrokeStop-studien bjöds ca. 1.300 75-åringar i Halland in till screening för förmaksflimmer. Genom en 2 veckors utredning med Zenicor-EKG diagnostiserades 7,2% nya flimmer i den screenade populationen och antalet personer behandlade med blodförtunnande kunde fördubblas.


Kunskapsunderlag: Hälsoekonomisk utvärdering gällande primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-EKG

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2014)

Länk till sammanfattning

Länk till rapport

Som en del av ett regeringsuppdrag att utvärdera medicinsk teknik har TLV baserat på siffror från Stroke-Stop studien genomfört en hälsoekonomisk utvärdering av primärpreventiv screening för förmaksflimmer. Rapporten visar att primärpreventiv screening för förmaksflimmer med tum-EKG är kostnadseffektivt.


Cost-effectiveness of mass screening for untreated atrial fibrillation using intermittent ECG recording

Aronsson, M., Svennberg, E., Rosenqvist, M., Endahl, J., Al-Khalili, F., Friberg, L., Frykman-Kull, V. & Levin, L-Å.

Europace. 2015. Apr 13. 1023-1029

Länk till studie

I en världsunik studie från Karolinska Institutet bjöds 13.000 personer in till screening för förmaksflimmer med Zenicor- EKG. Bland deltagarna identifierades 5 % nya kandidater för behandling med strokeförebyggande läkemedel. Enligt denna hälsoekonomiska studie, baserad på resultaten från STROKESTOP bedöms systematisk mass-screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG vara kostnadseffektivt.


Screening for atrial fibrillation with baseline and intermittent ECG recording in an out-of-hospital population (FLIP)

Hendrikx T., Hörnsten R., Rosenqvist M., Sandström H.

BMC Cardiovascular Disorders (2013, 13:41)

Länk till poster

Länk till studie

I FLIP projektet (Flimmer i Primärvården) i Västerbotten, bjöds 898 patienter med minst en riskfaktor för stroke (CHADS2 >1) in till en fyra veckors utredning med Zenicor-EKG. De tog ekg två gånger dagligen i 28 dagar. Totalt diagnostiserades 4% av patienterna med tidigare okänt förmaksflimmer och kunde ges strokeförebyggande behandling.


Systematic screening for atrial fibrillation in a 65-year-old population with risk factors for stroke: data from the Akershus Cardiac Examination 1950 study.

Berge, T., Brynildsen, J., Larssen, HKN., Onarheim, S., Jenssen, GR., Ihle-Hansen, H., Christophersen, IE., Myrstad, M., Røsjø, H., Smith, P. & Tveit, A. 

Europace, 2017. Oktober 31.

Länk till studie

ACE-1950 studien genomfördes i Akershus området i Norge där 1 500 65-åringar med en ytterligare riskfaktor för stroke screenades med två veckors Zenicor-EKG för att hitta tidigare okända förmaksflimmer. Totalt hade 7,6% av den utredda populationen förmaksflimmer varav 0,9% var nyupptäckta.


Geographic and socio-demographic differences in uptake of population-based screening for atrial fibrillation: The STROKESTOP I study.

Engdahl J, Holmén A, Svennberg E, Friberg L, Frykman-Kull V, Al-Khalili F, Rosenqvist M & Strömberg U.

Int J Cardiol. 2016 Jul 29;222:430-435. [Epub ahead of print]

Länk till studie

I en analys av de personer som valde att inte delta i den systematiska screeningstudien STROKESTOP I, kunde slutsatsen dras att deltagandet i screeningen varierade med socio-ekonomiska och geografiska faktorer.  Detta ger ett viktigt underlag till hur en större screeninginsats bör organiseras för att komma så många som möjligt till nytta. Geografisk variation påverkade framförallt i Stockholm som endast hade ett screeningcenter.


Uptake of atrial fibrillation screening aiming at stroke prevention: geo-mapping of target population and non-participation

Engdahl J., Holmén A., Rosenqvist M. & Strömberg U.

BMC Public Health (2013, 13:715)

Länk till studie

I en analys av personer som valde att inte delta i StrokeStop Pilot-screeningen, kunde slutsatsen dras att icke-deltagare huvudsakligen kom från områden med högre andel riskfaktorer, hög andel invandrare samt en i genomsnitt äldre population. Detta ger ett viktigt underlag till hur en större screeninginsats bör organiseras för att komma så många som möjligt till nytta.