Primärprevention av stroke

An artificial intelligence-based model for prediction of atrial fibrillation from single-lead sinus rhythm electrocardiograms facilitating screening

Tove Hygrell, Fredrik Viberg, Erik Dahlberg, Peter H Charlton, Katrin Kemp Gudmundsdottir, Jonathan Mant, Josef Lindman Hörnlund, Emma Svennberg

PMID: 36881777. DOI: 10.1093/europace/euad036

Länk till studie

Abstract Aims Screening for atrial fibrillation (AF) is recommended in the European Society of Cardiology guidelines. Yields of detection can be low due to the paroxysmal nature of the disease. Prolonged heart rhythm monitoring might be needed to increase yield but can be cumbersome and expensive. The aim of this study was to observe the accuracy of an artificial intelligence (AI)-based network to predict paroxysmal AF from a normal sinus rhythm single-lead ECG.

Methods and results A convolutional neural network model was trained and evaluated using data from three AF screening studies. A total of 478 963 single-lead ECGs from 14 831 patients aged ≥65 years were included in the analysis. The training set included ECGs from 80% of participants in SAFER and STROKESTOP II. The remaining ECGs from 20% of participants in SAFER and STROKESTOP II together with all participants in STROKESTOP I were included in the test set. The accuracy was estimated using the area under the receiver operating characteristic curve (AUC). From a single timepoint ECG, the artificial intelligence-based algorithm predicted paroxysmal AF in the SAFER study with an AUC of 0.80 [confidence interval (CI) 0.78-0.83], which had a wide age range of 65-90+ years. Performance was lower in the age-homogenous groups in STROKESTOP I and STROKESTOP II (age range: 75-76 years), with AUCs of 0.62 (CI 0.61-0.64) and 0.62 (CI 0.58-0.65), respectively.

Conclusion An artificial intelligence-enabled network has the ability to predict AF from a sinus rhythm single-lead ECG. Performance improves with a wider age distribution


Feasibility of screening for atrial fibrillation in a domiciliary setting:
Opportunistic one-time screening at preventive home visits in municipalities

Poulsen P-B. , Hemmingsen U., Melgaard T-A, Buch Elleby H., Wedell-Wedellsborg D., Dybro L., Lund I-M., Dixen U., Frost L.

Scandinavian Cardiovascular Journal, 2022, VOL. 56, NO. 1, 243–246

Länk till studie

Current evidence base for atrial fibrillation (AF) screening is insufficient. An important finding in the STROKESTOP study was that non-participants had significantly worse outcomes. In a group of potentially non-participants feasibility of opportunistic screening in a domiciliary setting with municipality preventive home visits to citizens >75 years was investigated. Handheld ECG device was used by trained municipality caregivers followed by cardiologist assessment. Eighty-five percent consented to being screened, and seven of 477 screened were found with AF. Opportunistic screening in preventive home visits had a high participation rate and was feasible. Randomized trials are needed before making any firm conclusions.


Clinical outcomes in systematic screening for atrial fibrillation (STROKESTOP): a multicentre, parallel group, unmasked, randomised controlled trial

Svennberg E., Friberg L., Frykman V., Al-Khalili F., Engdahl J. & Rosenqvist M.,

The Lancet 2021, August 29

Länk till studie

Se Emma Svennbergs presentation av strokestop resultaten här

The STROKESTOP study was the world’s first randomised clinical trial with endpoints of reduction of mortality and morbidity, as a comparison of systematic screening for atrial fibrillation among elderly individuals with Zenicor-ECG, compared with no screening. The results showed a small net benefit compared with the standard of care, indicating that screening is safe and beneficial in older populations.

 


Stepwise mass screening for atrial fibrilliation using N-terminal pro-B-type natriuretic peptide: the STROKESTOP II study

Gudmunsdottir, K.K., Fredriksson, T., Svennberg, E., Al-Khalili, F., Friberg, L., Frykman, V., Hijazi, Z., Rosenqvist, M. & Engdahl, J.

Eurocase 2019, Sept 17

Länk till studie

STROKESTOP 2 studien är en randomiserad kontrollerad studie där deltagarna delas in i en hög och en lågriskgrupp baserat på Pro-BNP nivå. Deltagarna screenas för förmaksflimmer med ett EKG (lågriskgruppen) och två veckors intermittent EKG (högriskgruppen). Studien är designad för att svara på frågan om screening förhindrar strokeinsjuknanden i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen som inte screenas. Denna publikation rapporterar om deltagande, riskgruppsindelning och förmaksflimmerdetektion i de två interventionsgrupperna, hög- och lågriskgruppen.


Feasibility and outcomes of atrial fibrillation screening using intermittent electrocardiography in a primary healthcare setting: A cross-sectional study

Ghazal F., Theobald H., Rosenqvist M., Al-Khalili F.

PLOS One 2018, May 24

Länk till studie

Samtliga personer mellan 70-74 år listade på en vårdcentral i Stockholm bjöds in till screening två veckor med Zenicor-EKG, med en kombination av opportunistisk och systematisk rekrytering. Deltagandet var mycket högt, av totalt 415 personer deltog 324 (78,1%) i screeningen. I studien hittades 5,5 % tidigare okända förmaksflimmer. Andelen av de nydiagnostiserade personerna som startade strokeförebyggande behandling var hög, 88 %.


A prospective 5-year follow-up after population-based systematic screening for atrial fibrillation

Engdahl J., Holmén A., Rosenqvist M., Strömberg U.

Europace 2018, April 24

Länk till studie

Detta är den första studien någonsin som rapporterar resultat från en långtidsuppföljning efter ett screeningprogram för förmaksflimmer. Man kunde efter fem år se en signifikant positiv effekt på  incidensen av ischemisk stroke i den screenade gruppen. Resultaten visar även att följsamheten till behandling med blodförtunnande läkemedel var mycket god samt att de screeningupptäckta förmaksflimren utvecklades på samma sätt som klinisk upptäckta flimmer.


Mass Screening for Untreated Atrial Fibrillation: The STROKESTOP Study. (Main study)

Svennberg, E., Engdahl, J., Al-Khalili, F., Friberg, L., Frykman, V. & Rosenqvist, M.

Circulation. 2015. Jun 23;131(25):2176-84

Länk till studie

I en världsunik studie från Karolinska Institutet bjöds 13.000 personer in till screening för förmaksflimmer med Zenicor- EKG. Bland deltagarna identifierades 5 % nya kandidater för behandling med strokeförebyggande läkemedel. Hälsoekonomiska beräkningar baserade på resultaten från studien visar att systematisk mass-screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG är kostnadseffektivt.


Safe automatic 1-lead ECG screening for atrial fibrillation 

Svennberg E., Stridh M., Engdahl J., Al-Khalili F., Friberg L., Frykman V. & Rosenqvist M.

Europace 2016, Oct 6

Länk till poster

Länk till studie

I denna studie utvärderades Zenicor-systemets inbyggda algoritm för tolkningsstöd mot manuell EKG tolkning av kardiolog på 30 sekunders EKG strippar från avledning I. Totalt 80 149 EKG från 3 209 patienter i STROKESTOP I studien analyserades. Flimmer diagnostiserades hos 84 patienter av vilka algoritmen hittade samtliga 84 (100%).


Stepwise Screening of Atrial Fibrillation in a 75-Year Old Population: Implications for Stroke Prevention (StrokeStop pilot)

Engdahl J., Andersson L., Mirskaya M., Rosenqvist M.

Circulation (2013;127:930-937)

Länk till poster

Länk till studie

I pilotprojektet för den stora StrokeStop-studien bjöds ca. 1.300 75-åringar i Halland in till screening för förmaksflimmer. Genom en 2 veckors utredning med Zenicor-EKG diagnostiserades 7,2% nya flimmer i den screenade populationen och antalet personer behandlade med blodförtunnande kunde fördubblas.


Kunskapsunderlag: Hälsoekonomisk utvärdering gällande primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-EKG

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2014)

Länk till sammanfattning

Länk till rapport

Som en del av ett regeringsuppdrag att utvärdera medicinsk teknik har TLV baserat på siffror från Stroke-Stop studien genomfört en hälsoekonomisk utvärdering av primärpreventiv screening för förmaksflimmer. Rapporten visar att primärpreventiv screening för förmaksflimmer med tum-EKG är kostnadseffektivt.


Cost-effectiveness of mass screening for untreated atrial fibrillation using intermittent ECG recording

Aronsson, M., Svennberg, E., Rosenqvist, M., Endahl, J., Al-Khalili, F., Friberg, L., Frykman-Kull, V. & Levin, L-Å.

Europace. 2015. Apr 13. 1023-1029

Länk till studie

I en världsunik studie från Karolinska Institutet bjöds 13.000 personer in till screening för förmaksflimmer med Zenicor- EKG. Bland deltagarna identifierades 5 % nya kandidater för behandling med strokeförebyggande läkemedel. Enligt denna hälsoekonomiska studie, baserad på resultaten från STROKESTOP bedöms systematisk mass-screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG vara kostnadseffektivt.


Screening for atrial fibrillation with baseline and intermittent ECG recording in an out-of-hospital population (FLIP)

Hendrikx T., Hörnsten R., Rosenqvist M., Sandström H.

BMC Cardiovascular Disorders (2013, 13:41)

Länk till poster

Länk till studie

I FLIP projektet (Flimmer i Primärvården) i Västerbotten, bjöds 898 patienter med minst en riskfaktor för stroke (CHADS2 >1) in till en fyra veckors utredning med Zenicor-EKG. De tog ekg två gånger dagligen i 28 dagar. Totalt diagnostiserades 4% av patienterna med tidigare okänt förmaksflimmer och kunde ges strokeförebyggande behandling.


Systematic screening for atrial fibrillation in a 65-year-old population with risk factors for stroke: data from the Akershus Cardiac Examination 1950 study.

Berge, T., Brynildsen, J., Larssen, HKN., Onarheim, S., Jenssen, GR., Ihle-Hansen, H., Christophersen, IE., Myrstad, M., Røsjø, H., Smith, P. & Tveit, A. 

Europace, 2017. Oktober 31.

Länk till studie

ACE-1950 studien genomfördes i Akershus området i Norge där 1 500 65-åringar med en ytterligare riskfaktor för stroke screenades med två veckors Zenicor-EKG för att hitta tidigare okända förmaksflimmer. Totalt hade 7,6% av den utredda populationen förmaksflimmer varav 0,9% var nyupptäckta.


Geographic and socio-demographic differences in uptake of population-based screening for atrial fibrillation: The STROKESTOP I study.

Engdahl J, Holmén A, Svennberg E, Friberg L, Frykman-Kull V, Al-Khalili F, Rosenqvist M & Strömberg U.

Int J Cardiol. 2016 Jul 29;222:430-435. [Epub ahead of print]

Länk till studie

I en analys av de personer som valde att inte delta i den systematiska screeningstudien STROKESTOP I, kunde slutsatsen dras att deltagandet i screeningen varierade med socio-ekonomiska och geografiska faktorer.  Detta ger ett viktigt underlag till hur en större screeninginsats bör organiseras för att komma så många som möjligt till nytta. Geografisk variation påverkade framförallt i Stockholm som endast hade ett screeningcenter.


Uptake of atrial fibrillation screening aiming at stroke prevention: geo-mapping of target population and non-participation

Engdahl J., Holmén A., Rosenqvist M. & Strömberg U.

BMC Public Health (2013, 13:715)

Länk till studie

I en analys av personer som valde att inte delta i StrokeStop Pilot-screeningen, kunde slutsatsen dras att icke-deltagare huvudsakligen kom från områden med högre andel riskfaktorer, hög andel invandrare samt en i genomsnitt äldre population. Detta ger ett viktigt underlag till hur en större screeninginsats bör organiseras för att komma så många som möjligt till nytta.