Primärpreventiv strokeprevention

 

Safe automatic 1-lead ECG screening for atrial fibrillation 

Svennberg E., Stridh M., Engdahl J., Al-Khalili F., Friberg L., Frykman V. & Rosenqvist M.

Europace 2016, Oct 6

Länk till poster

Länk till studie

I denna studie utvärderades Zenicor-systemets inbyggda algoritm för tolkningsstöd mot manuell EKG tolkning av kardiolog på 30 sekunders EKG strippar från avledning I. Totalt 80 149 EKG från 3 209 patienter i STROKESTOP I studien analyserades. Flimmer diagnostiserades hos 84 patienter av vilka algoritmen hittade samtliga 84 (100%).


Mass Screening for Untreated Atrial Fibrillation: The STROKESTOP Study. (Main study)

Svennberg, E., Engdahl, J., Al-Khalili, F., Friberg, L., Frykman, V. & Rosenqvist, M.

Circulation. 2015. Jun 23;131(25):2176-84

Länk till studie

I en världsunik studie från Karolinska Institutet bjöds 13.000 personer in till screening för förmaksflimmer med Zenicor- EKG. Bland deltagarna identifierades 5 % nya kandidater för behandling med strokeförebyggande läkemedel. Hälsoekonomiska beräkningar baserade på resultaten från studien visar att systematisk mass-screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG är kostnadseffektivt.


Stepwise Screening of Atrial Fibrillation in a 75-Year Old Population: Implications for Stroke Prevention (StrokeStop pilot)

Engdahl J., Andersson L., Mirskaya M., Rosenqvist M.

Circulation (2013;127:930-937)

Länk till poster

Länk till studie

I pilotprojektet för den stora StrokeStop-studien bjöds ca. 1.300 75-åringar i Halland in till screening för förmaksflimmer. Genom en 2 veckors utredning med Zenicor-EKG diagnostiserades 7,2% nya flimmer i den screenade populationen och antalet personer behandlade med blodförtunnande kunde fördubblas.


Kunskapsunderlag: Hälsoekonomisk utvärdering gällande primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-EKG

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2014)

Länk till sammanfattning

Länk till rapport

Som en del av ett regeringsuppdrag att utvärdera medicinsk teknik har TLV baserat på siffror från Stroke-Stop studien genomfört en hälsoekonomisk utvärdering av primärpreventiv screening för förmaksflimmer. Rapporten visar att primärpreventiv screening för förmaksflimmer med tum-EKG är kostnadseffektivt.


Cost-effectiveness of mass screening for untreated atrial fibrillation using intermittent ECG recording

Aronsson, M., Svennberg, E., Rosenqvist, M., Endahl, J., Al-Khalili, F., Friberg, L., Frykman-Kull, V. & Levin, L-Å.

Europace. 2015. Apr 13. 1023-1029

Länk till studie

I en världsunik studie från Karolinska Institutet bjöds 13.000 personer in till screening för förmaksflimmer med Zenicor- EKG. Bland deltagarna identifierades 5 % nya kandidater för behandling med strokeförebyggande läkemedel. Enligt denna hälsoekonomiska studie, baserad på resultaten från STROKESTOP bedöms systematisk mass-screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG vara kostnadseffektivt.


Population screening of 75- and 76-year-old men and women for silent atrial fibrillation (Clinical Trial Design)

Friberg L., Engdahl, J., Frykman, V., Svennberg, E., Levin, L-Å. & Rosenqvist, M.

Clinical Trial Design: Europace (2013;15:135-140)

Länk till studie

I en världsunik studie på Karolinska Institutet bjuds 13.000 personer in till screening för förmaksflimmer med Zenicor- EKG.


Geographic and socio-demographic differences in uptake of population-based screening for atrial fibrillation: The STROKESTOP I study.

Engdahl J, Holmén A, Svennberg E, Friberg L, Frykman-Kull V, Al-Khalili F, Rosenqvist M & Strömberg U.

Int J Cardiol. 2016 Jul 29;222:430-435. [Epub ahead of print]

Länk till studie

I en analys av de personer som valde att inte delta i den systematiska screeningstudien STROKESTOP I, kunde slutsatsen dras att deltagandet i screeningen varierade med socio-ekonomiska och geografiska faktorer.  Detta ger ett viktigt underlag till hur en större screeninginsats bör organiseras för att komma så många som möjligt till nytta. Geografisk variation påverkade framförallt i Stockholm som endast hade ett screeningcenter.


Uptake of atrial fibrillation screening aiming at stroke prevention: geo-mapping of target population and non-participation

Engdahl J., Holmén A., Rosenqvist M. & Strömberg U.

BMC Public Health (2013, 13:715)

Länk till studie

I en analys av personer som valde att inte delta i StrokeStop Pilot-screeningen, kunde slutsatsen dras att icke-deltagare huvudsakligen kom från områden med högre andel riskfaktorer, hög andel invandrare samt en i genomsnitt äldre population. Detta ger ett viktigt underlag till hur en större screeninginsats bör organiseras för att komma så många som möjligt till nytta.


Screening for atrial fibrillation with baseline and intermittent ECG recording in an out-of-hospital population (FLIP)

Hendrikx T., Hörnsten R., Rosenqvist M., Sandström H.

BMC Cardiovascular Disorders (2013, 13:41)

Länk till poster

Länk till studie

I FLIP projektet (Flimmer i Primärvården) i Västerbotten, bjöds 898 patienter med minst en riskfaktor för stroke (CHADS2 >1) in till en fyra veckors utredning med Zenicor-EKG. De tog ekg två gånger dagligen i 28 dagar. Totalt diagnostiserades 4% av patienterna med tidigare okänt förmaksflimmer och kunde ges strokeförebyggande behandling.