VD har ordet

Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående livslånga handikapp. Detta orsakar ett enormt lidande för patienten och mycket stora kostnader för samhället.

En av huvudorsakerna till stroke är förmaksflimmer, den vanligast förekommande rytmrubbningen i hjärtat. Varje dag drabbas 1 000 personer i Europa stroke till följd av förmaksflimmer. Många personer går omkring med ett odiagnostiserat förmaksflimmer. Sambandet mellan förmaksflimmer och stroke har klarlagts genom forskning under de senaste åren.

Zenicor Medical Systems har de senaste åren etablerat sig som en ledande aktör inom tidig diagnos av förmaksflimmer och strokeprevention.

Vår lösning Zenicor-EKG, består av en handhållen apparat (s.k.tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningen är optimerad för att vården skall kunna ställa en snabb och effektiv diagnos av arytmier.

Zenicor-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med hög kostnadseffektivitet och användarvänlighet, såväl för vårdpersonal som för patienter. Med Zenicor-EKG diagnostiseras upp till fyra gånger fler personer med förmaksflimmer jämfört med andra metoder. Detta har påvisats i ett flertal forskningsstudier. Dessa personer skulle annars löpa stor risk att drabbas av stroke.

Vi finns idag etablerade på över 400 kliniker på tio marknader i Europa. Fokus har de senaste åren legat på att utöka marknadsandelar på befintliga marknader för att stärka vår position ytterligare inför kommande internationella marknadssatsningar.

Vi har lyckats väl med våra satsningar och har de senaste åren startat flera viktiga större projekt och kundinstallationer på våra nyckelmarknader Sverige, Finland och Storbritannien.  Genom Zenicors patientcentrerade vårdkedja för arytmiutredning ges tidigare diagnos, som möjliggör tidigare behandling och på så sätt kan riskerna för allvarliga följdsjukdomar som exempelvis stroke minskas. Modellen med att optimera vårdkedjan för arytmiutredning i primärvården ger nya och fortsatt ökande intäkter i takt med att denna modell sprids till fler regioner i Sverige och internationellt.

De senaste åren har intresset för tidig diagnos av förmaksflimmer stadigt ökat. Nya Europeiska riktlinjer för screening för förmaksflimmer baserade på studier med Zenicor-EKG har kommit på plats och ett internationellt forsknings- consortium  inom förmaksflimmer-screening med framstående forskare från hela världen har bildats med huvudfokus att lyfta vikten av tidig diagnos av förmaksflimmer.

Zenicor är med och bedriver forskning inom området med ledande forskare på samtliga marknader. Vi har intäkter från alla våra projekt och kan därmed fortsätta att bedriva forskning, bygga kontaktnät och fortsätta bygga upp företaget.

Sammanfattningsvis har Zenicor ett mycket starkt läge och planerar att fortsätta expandera. Vi har en fungerande affärsmodell på samtliga av våra marknader och en lösning som är kliniskt validerad i ett flertal forskningsstudier. Sedan noteringen på Spotlight Stock Market 2014 har vi vuxit stadigt och byggt en egen säljorganisation. Vi har startat flera samarbeten med starka partners som bland annat ger oss möjlighet att utöka vår produktportfölj med tolkningstjänster av EKG.

På lång sikt är vår tillgängliga marknad samtliga länder i världen som vill prioritera strokebekämpning genom att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.

Välkommen som aktieägare i Zenicor Medical Systems AB.

Mats Palerius, VD

Zenicor Medical Systems AB