VD har ordet

Varje dag drabbas 1 000 personer i Europa av stroke på grund av förmaksflimmer. Många av dessa personer har inte fått en korrekt diagnos av sitt förmaksflimmer och därför inte heller korrekt behandling. Väntetiderna i vården för att få tillgång till en undersökning är långa och många undersöks inte alls. Det är där som Zenicor och vår patientnära vårdkedja för tidig diagnos av hjärtarytmier samt vår satsning på screening för förmaksflimmer kommer in och bidrar och gör nytta för patienterna och för vården.

År 2023 har gett oss en bra tillväxt och nya framgångar inom screen­ing. Året innebar en tillväxt på 13% jämfört med året innan, vilket gör 2023 till vårt bästa år hittills.

Pengarna som vi tog in i nyemis­sionen i maj 2023, används för att finansiera vår tillväxtsatsning. En tillväxtsatsning som innebär ökad fokus på försäljning och leverans, samt utveckling av Zenicor Solu­tion som lanserades under året. Zenicor Solution är en komplett lösning för vården, som gör att vi nu kan adressera hela marknaden för arytmiutredningar. Det är denna tillväxtsatsning och invest­ering som får som konsekvens att resultatet och kassaflödet för året är negativt.

Det fortsätter hända mycket runt området ”Screening för förmaks­flimmer”. Det är mycket positivt att vi nu i början av 2024 kommit i gång med screening för förmaks­flimmer i Region Värmland. Den hälsoekonomiska och medicin­ska potentialen är mycket stor både för regionen och för värm­länningarna. Till mitten av 2025 kommer de första resultaten från SAFER-studierna i Storbritannien och Australien.

Dessutom bedrivs två projekt med Zenicor One där olika AI-modeller utvärderas för att ytterligare kunna effektivisera screeningpro-grammen och göra dem än mer kostnadseffektiva. Samtliga dessa studier stärker Zenicors position att ha den bäst dokumenterade lösningen för screening för för­maksflimmer. Det kommer att vara mycket viktigt att ha dessa refer­enser och studieresultat inför 2025 och framåt, när screening för för­maksflimmer sprids mer och mer i olika länder i världen.

Under 2024 räknar vi med full utväxling på vår tillväxtsatsning. Vi kommer att fortsatt fokusera verksamheten och organisa­tionen på försäljning och leverans till nya kunder, samt säkerställa att vi är förberedda för screening inför 2025 och framåt.

Vi siktar på att nå en tillväxt på över 20% genom fortsatt ökad försäljning av Zenicor Solution, och på så sätt bli kassaflödespos­itiva och nå ett positivt resultat för helåret.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården imple­mentera nya arbetssätt och nya lösningar för tidig diagnos av arytmier för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.

Ingen ska behöva drabbas av en stroke på grund av ett odiagnos­tiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB