Arytmiutredningar

Arytmiutredningar

Intermittent short ECG recording is more effective than 24-hour Holter ECG in detection of arrhythmias (Prima Rytm)

Hendrikx, T., Rosenqvist, M., Wester, P., Sandström, H. & Hörnsten, R.

BMC Cardiovascular Disorders (2014, 14:41)

Länk till studien

I Prima Rytm studien jämfördes Zenicor-EKG mot Holter- EKG på patienter med symtom som misstänktes komma från hjärtat. 92 patienter inkluderades och man kunde endast diagnostisera 3 patienter med allvarliga hjärtrytmrubbningar med Holter EKG. Med Zenicor-EKG kunde 13 patienter få korrekt diagnos. Detta innebär att 80 % av hjärtrytmrubbningarna missades med den konventionella metoden Holter-EKG.


Identification of paroxysmal, transient arrhythmias: Intermittent registration more efficient than the 24-hour Holter monitoring

Hendrikx, T., Rosenqvist, M., Sandström, H., Persson, M. & Hörnsten, R.

Läkartidningen (2015, Jan 6) (Article only in Swedish)

Länk till Abstract

Länk till studien

I denna fallbeskrivning beskrivs en patient som hade utretts av sjukvården vid flera tillfällen under en sjuårsperiod för besvär med hjärtklappning. Rutinutredningen med 24 timmars Holter och händelse-EKG gav ingen diagnos. När istället Zenicor-EKG användes hittades en paroxysmal supraventrikulär arytmi och vidare utredning avslöjade att patienten hade ett dolt Wolff-Parkinson-White syndrom (WPW).


Feasibility of patient-managed ECG recordings to detect the time of atrial fibrillation recurrence after electrical cardioversion; Results from the PRE-ELECTRIC Study

Andersen, E. L., Solberg, M. G., Walle-Hansen, M. M., Enger, S., Onarheim, S., Olufsen, M., Berge, T., Christophersen, I. E., Ulimoen, S. R., & Tveit, A. (2023). 

Cardiology, 10.1159/000530304. Advance online publication.

Länk till studien

I denna studie utvärderades om det är möjligt att använda handhållet EKG för att utvärdera hur lång tid det tar till återinsjuknande i förmaksflimmer efter en elkonvertering. Resultatet i studien visade att hälften av alla patienter återinsjuknade i förmaksflimmer inom fyra veckor och mediantiden till återinsjuknande var 5 dygn. Nästan 40% av alla som återinsjuknade var dessutom omedvetna om att de återfått sitt förmaksflimmer. Zenicor One bedömdes som en lätthanterad metod som kan användas för att bedöma tid till återinsjuknande i förmaksflimmer efter elkonvertering.


Barnkardiologiska arytmiutredningar

Arrhythmia Detection in Pediatric Patients: ECG Quality and Diagnostic Yield of a Patient-Triggered Einthoven Lead-I Event Recorder (Zenicor EKG-2™)

Usadel L, Haverkämper G, Herrmann S, Löber R, Weiss K, Opgen-Rein B, Berger F, Will JC. Arrhythmias Detection in Pediatric Patients: ECG Quality and Diagnostic Yield of a Patient-Triggered Einthoven Lead-1 Event Recorder (Zenicor EKG-2) Pediatric Cardiology. 2015; Nov: 14: 1-6

Länk till studie

I en studie på ca 100 patienter på Universitetssjukhuset Charité i Berlin verifierades den diagnostiska förmågan hos Zenicor-EKG gentemot 12-avledningsekg. Zenicor-EKG konstaterades fungera bra i alla åldrar (0-17 år) och vara tekniskt enkel att använda. Hjärtrytmen kunde identifieras hos över 95% och pacemakerrytm och takykardi kunde identifieras i över 95% av fallen.


Handheld ECG in analysis of arrhythmia and HRV in children with Fontan circulation

Alenius Dahlqvist J., Karlsson M., Wiklund U., Hörnsten R. & Rydberg A.

Journal of electrocardiology (2014 Maj-Juni, 374-82)

Länk till poster

Länk till studie

I en studie från Umeå Universitetssjukhus utvärderades på 18 barn möjligheten att med hjälp av Poincaré plot beräkna långtidsvariabilitet i hjärtrytmen. Slutsatsen var att Zenicor-EKG kan användas för att leta efter autonoma kardiella dysfunktioner med hjälp av Poincaré plot.


Tidstro ambulant arytmidiagnostik hos børn

Linnemann A. & Nielsen G.

Länk till poster

På Universitetssjukhuset i Odense sammanställdes resultaten av arytmiundersökningar där Zenicor använts under 1,5 år, totalt 29 barn. Barnen hade tidigare genomgått undersökningar med 12-avlednings-EKG och hjärteko samt även Holter-EKG, arbets-EKG eller R-test utan att kunna diagnostiseras. Med Zenicor-EKG kunde 17 av barnen (59%) ges en diagnos, av vilka 8 kunde frikännas då symptom ej kunde kopplas till arytmi, och 9 (31%) kunde diagnostiseras med en signifikant arytmi.