Om Zenicor

Zenicor Medical Systems AB är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom tidig diagnos av arytmier och strokeprevention för sjukvården. Bolaget bildades 2003 och har därmed varit verksamt på området i 20 år vilket innebär att vi är en av pionjärerna som leder utvecklingen inom diagnostik av förmaksflimmer.

Zenicor arbetar aktivt med att utveckla vårdkedjan för tidig diagnos. Tillsammans med forskare och sjukvårdspersonal har Zenicor utvecklat en helhetslösning – Zenicor SOLUTION –  som möjliggör en enkel och kostnadseffektiv metod för att hitta och diagnostisera förmaksflimmer och andra hjärtrytmrubbningar.

Systemets effektivitet har dokumenterats i flertalet studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Studierna har visat att Zenicor ONE (tum-EKG) är en kostnadseffektiv och användarvänlig metod, med en överlägsen diagnostisk förmåga jämfört med traditionella metoder. Utredning med Zenicor ONE (tum-EKG) leder till ökat antal och tidigare diagnoser av förmaksflimmer och andra arytmier, och som ett resultat av det, tidigare behandling och färre allvarliga komplikationer.

I samarbete med vården har systemet löpande anpassats för olika kund- och patientbehov. Genom framgångsrika projekt där Zenicors lösning använts för att möjliggöra en integrerad specialist-och primärvård i en patientnära vårdkedja för tidig diagnos, har Zenicor intagit en ledande position på området. Utvärderingar har visat på att Zenicors vårdkedja avsevärt kortar tiden till diagnos. Dessutom ökar tillgängligheten till högkvalitativ vård för alla patienter, vilket stödjer målsättningen att skapa en mer jämlik vård för alla.

Zenicors centrala ställning bekräftas också av att Zenicor ONE (tum-EKG) idag används i många av de större projekten som genomförs i Europa. Zenicor bedriver egen forskning och utveckling av system och produkter med målsättning att långsiktigt säkerställa fortsatt internationellt konkurrenskraftiga lösningar. Försäljning, utbildning, teknisk support och service hanteras primärt av Zenicors egna medarbetare. Tillverkning sker hos bolagets svenska partner Orbit One.

I dagsläget är Zenicor etablerat i fler än tio länder runt om i Europa. Bland Zenicors kunder och samarbetspartner finns hälso- och sjukvården, läkemedelsbolag, medicintekniska bolag och andra aktörer som aktivt arbetar för att förebygga stroke genom tidig diagnos av förmaksflimmer.

Zenicor arbetar aktivt för ett förbättrat kunskapsläge genom forskning, nationellt såväl som internationellt. Det finns idag 54 publicerade vetenskapliga studier – och sju doktorsavhandlingar – i vilka Zenicor ONE (tum-EKG) använts och utvärderats. Vår ambition är att även framledes verka för evidensbaserad utveckling av strokeförebyggande vård.

Zenicor har under året utökat sin produktportfölj med Zenicor FLEX, en flexibel EKG-lösning för kontinuerlig monitorering av hjärtat på distans. Tillsammans med Zenicor ONE (tum-EKG) ger det en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Med denna lösning kan Zenicor fördubbla den tillgängliga marknaden.

Zenicor FLEX kan användas både med s.k. EKG-patch som enkelt sätts på bröstet eller med standard EKG-kablar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor ONE (tum-EKG) och Zenicor FLEX hanteras i samma system, Läkarsystemet Zenicor VIEW. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning.

Lösningen Zenicor FLEX är framtagen genom ett samarbetsavtal med den finska företaget Bittium Bio signals Oy.