Delårsrapport kvartal 1, 1 januari – 31 mars, 2024

Sammanfattning
• Omsättningen för första kvartalet 2024 uppgick till 6 726 KSEK (6 462 KSEK)
• EBITDA för första kvartalet 2024 uppgick till 110 KSEK (620 KSEK)
• Rörelseresultatet för första kvartalet 2024 uppgick till –1 084 KSEK (57 KSEK)
• Rörelseresultatet per aktie för första kvartalet 2024 uppgick till –0,12 SEK (0,01 SEK)

Kommentarer
• Omsättningen för första kvartalet 2024 ökade med 4 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
• Omsättningen ökade för 12:e kvartalet i följd.
• EBITDA för första kvartalet 2024 var positivt.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

VD har ordet
Första kvartalets omsättning var den högsta för något kvartal hittills. Tillväxten var 4 % jämfört med året innan och det innebär att vi sedan nedgången under pandemin, har haft tolv kvartal i rad med ökad tillväxt. EBITDA för första kvartalet var positivt, vilket visar att vi har en stabil och lönsam underliggande affär.

I och med lanseringen av Zenicor Solution förra året och breddningen av erbjudandet, så är vår adresserbara marknad betydligt större genom att vi nu har lösningar för alla typer av arytmiutredningar. Det innebär också att en allt större del av våra affärer kommer via upphandlingar. Flera regioner i Sverige och Finland genomför just nu upphandlingar för produkter och tjänster för arytmidiagnostik och tilldelningsbeslut väntas under andra och tredje kvartalen.Det är mycket positivt för oss att vi nu kan vara med i dessa upphandlingar tack vare Zenicor Solution. Det är också viktigt att vi vinner ett antal av dessa upphandlingar och på så sätt säkerställer, inte bara kommande intäkter, utan också att vi kan visa att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande. Det är via dessa upphandlingar som vi ska nå vårt tillväxtmål i år på 20 %.

”Under 2023 fick mer än 28 000 patienter en arytmiutredning med Zenicors lösningar, vilket innebar att de kunde få en tidigare diagnos. Det är den siffran som skall mångdubblas de kommande åren.”

Kassaflödet och uthålligheten är ännu viktigare när affärerna blir större och avgörs genom upphandlingar, som ibland kan dra ut på tiden. Vi har ett stabilt kassaflöde från våra existerande kunder, men under kvartalet var kassaflödet negativt och har stärkts med banklån, som har upptagits till en marknadsmässig ränta.

Under kvartalet har vi genomfört en effektivisering av organisationen för att fokusera ännu mer på försäljning och leverans, och vi har även anpassat utvecklingskostnaderna till en normal nivå efter ökningen under tillväxtsatsningen och utvecklingen av Zenicor Solution under 2022 och 2023. Dessa effektiviseringar kommer att få genomslag under andra halvan av året.

Vi räknar med att nå ett positivt kassaflöde under fjärde kvartalet, vilket också innebär att vi då kan börja minska bolagets låneskuld. Vi siktar på att under året nå en tillväxt på över 20 % genom fortsatt ökad försäljning av Zenicor Solution, och att på så sätt nå ett positivt resultat för helåret.

Under 2023 fick mer än 28 000 patienter en arytmiutredning med Zenicors lösningar, vilket innebar att de kunde få en tidigare diagnos. Det är den siffran som skall mångdubblas de kommande åren. Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och nya lösningar för tidig diagnos av arytmier för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”. Ingen ska behöva drabbas av en stroke på grund av ett odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Väsentliga händelser under perioden

Första kvartalet

  • Den 8 februari 2024 meddelas att två tusen värmlänningar kommer att screenas för förmaksflimmer med Zenicor One under 2024, för att minska risken att drabbas av stroke. Projektet, som bland annat finansieras av Hjärt-Lungfonden ska avgöra hur screening för förmaksflimmer kan implementeras på bästa sätt. Ett screeningprogram för 75/76-åringar i Värmland till en kostnad på 10 miljoner kronor per årskull, skulle kunna ge en framtida årlig kostnadsbesparing för regionen på 100 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• –

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och stroke-prevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården,bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicor Solution för tidig diagnos med Zenicor One (tum-EKG) och Zenicor Flex är en komplett lösning för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor View. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utrednings-metoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor Direct, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal på de lokala marknaderna. Vid kvartalets utgång (2024-03-31) uppgick antalet anställda till 25 personer.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaks-flimmer kan stroke förhindras.

Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat per aktie Q1 2024
Rörelseresultatet per aktie för första kvartalet uppgick till -0,12 SEK (0,01 SEK).
Antalet utestående aktier per den 31 mars 2024 är 9 022 789 (5 636 122).

Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2023).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2023).

Transaktioner med närstående
Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknads-mässiga villkor.

Finansiella utvecklingen
Omsättningsökningen under första kvartalet härrör från försäljning på Zenicors marknader samt intäkter från forskningsprojekt.
Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.
Avskrivningar av aktiverat utvecklingsarbete och av materiella anläggningstillgångar har gjorts under perioden.
Under kvartalet har nya lån på ca 2,9 MSEK upptagits hos bank och andra kreditinstitut till marknads-mässiga villkor.
Amortering på existerande lån samt återbetalning av det Coronarelaterade skatteuppskovet har gjorts med ca 1,4 MSEK under kvartalet. Bolagets strategi är att använda det underliggande kassaflödet i första hand för att finansiera tillväxten, och avser att även kommande två kvartal till viss del kompensera amortering och skatteåterbetalning med upptag av nya lån.
Kassaflödet från verksamheten kommer de kommande kvartalen att förbättras, framför allt genom ökade inbetalning från nya affärer, men också genom en anpassning av kostnaderna. Från kvartal fyra 2024 beräknas bolagets låneskuld därför kunna minska.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Den fullständiga årsredovisningen för 2023 finns tillgänglig från vecka 17, 2024.
Delårsrapport för kvartal 2, 2024-04-01 – 2024-06-30 publiceras 2024-08-02
Delårsrapport för kvartal 3, 2024-07-01 – 2024-09-30 publiceras 2024-10-25
Bokslutskommuniké för 2024 publiceras 2025-02-14
Rapporter och årsredovisning finns tillgängliga via www.zenicor.se

Stockholm 2024-04-26
Håkan Jansson, styrelseordförande
Mats Palerius, VD och styrelseledamot
Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot
Gundars Rasmanis, styrelseledamot
Sonny Norström, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta
Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
+46 8 442 68 60
mats.palerius@zenicor.se
www.zenicor.se