Kalendarium

10 – 12 april

Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 maj 2019. Anmälan sker till Zenicor senast onsdagen den 22 maj 2019 antingen per post på adress Zenicor Medical Systems AB, ”Årsstämman 2019”, Saltmätargatan 8, 113 59, Stockholm, alternativt per telefon 08-442 68 66 eller via Zenicors hemsida; https://zenicor.se/investerarrelationer/arsstamma-2019/. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, e-postadress, antal innehavda aktier och eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 22 maj 2019 att omregistreringen då är verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av VD
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Val av styrelse
11. Val av revisor
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9b: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag presenterat i årsredovisningen och att vinstutdelning för räkenskapsåret 2018 inte lämnas. Således föreslås ingen vinstutdelning.

Punkt 10: Omval föreslås av styrelseledamöterna Lena Kajland Wilén, Sonny Norström, Mats Palerius och Gundars Rasmanis. Nyval till styrelsen föreslås Håkan Jansson för att utses av styrelsen till styrelseordförande.

Punkt 11: Förslag att stämman entledigar Andreas Nyberg (personvald) och noterar att EY kvarstår som vald revisor till 2020 samt att EY avser att utse Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor istället för Carlos Esterling.

Punkt 12: Styrelsearvode föreslås utgå med 120 000 kr till Håkan Jansson samt med 60 000 kr till var och en av Lena Kajland Wilén och Gundars Rasmanis. Övriga ledamöter skall inte erhålla någon ersättning. Arvode
till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med
stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1 000 000 aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta kapitalanskaffning för att utveckla nya produkter och tjänster samt att finansiera ökad tillväxt.

Handlingar m.m.
I bolaget finns per dagen för denna kallelse 5 636 122 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmans beslut under punkten 14 skall för sin giltighet biträdas av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga från och med minst tre veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.zenicor.se och skickas till aktieägare som så begär. Övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar hålls tillgängliga från och med två veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.zenicor.se och skickas till aktieägare som så begär.
_____________________

Stockholm i april 2019

ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB (PUBL)

STYRELSEN