Första Covid-19 säkrade patienten i Storbritannien screenas med Zenicor-EKG

Världens största studie för strokeprevention genom screening för förmaksflimmer, SAFER-studien, utökas nu med en fas för att utvärdera ett helt nytt sätt att genomföra screening av förmaksflimmer med Zenicor-EKG. Den första Covid-19 säkrade patienten screenas på det nya sättet nu i oktober.

Som tidigare meddelats har Zenicor valts som enda leverantör till världens största randomiserade screeningstudie för förmaksflimmer, SAFER-studien. De första två faserna av studien har sedan mitten av 2018 genomförts med mycket positivt resultat. Studien, som är statligt finansierad av National Institute for Health Research, omfattar totalt 120 000 patienter och leds av forskare från Cambridge University.

Under 2020 har vården ställts inför stora utmaningar i att hantera, diagnostisera och behandla patienter utan att utsätta dem för onödig risk. Olika krav på nedstängning och begränsad mobilitet för patienterna har inneburit att vården behövt ställa om till alternativ till det fysiska vårdmötet. Att kunna bedriva effektiv förebyggande vård där patienter diagnostiseras på ett säkert sätt har i och med den rådande pandemin blivit ett prioriterat område.

– Vi behöver säkerställa att screening för förmaksflimmer kan genomföras på ett säkert sätt även under rådande förhållanden då riskgrupper för förmaksflimmer och stroke även är riskgrupper för Covid-19. Vi kommer att fokusera på att utvärdera hur patienter och vårdgivare svarar på den digitala omställningen. Tanken är att resultaten ska ligga till grund för genomförande av screening i projektet framgent, säger Dr Kate Williams, SAFER Programme Manager, University of Cambridge.

SAFER-studien har utökats för att genomföra och utvärdera hur screening effektivt kan ske på distans utan ett fysiskt patientmöte. Zenicor-EKG utrustningen skickas direkt hem till patienten och all utbildning och kommunikation med patienten sker digitalt. Lösningen med Zenicor-EKG möjliggör även tolkning och diagnos av EKG digitalt på distans, och hela screeningen kan genomföras utan krav på ett fysiskt möte.

– Vi har observerat att våra kunder på ett effektivt sätt redan ställt om arytmiutredningarna med Zenicor- EKG till distansvård under den rådande pandemin. Att nu få modellen utvärderad i en forskningsstudie, där patienter bjuds in att delta i screening för förmaksflimmer på distans, är ett otroligt viktigt steg i att utarbeta formerna för framtida screeningprogram, säger Caroline Mellstig Theimer, VP Business Development och UK Sales Director, Zenicor Medical Systems.

Om SAFER-studien
SAFER-studien är ett engelskt forskningsprogram som undersöker screening som metod för att upptäcka och diagnostiserad förmaksflimmer. Syftet med projektet är att utreda om screening för förmaksflimmer hos personer förhindrar stroke och andra problem i förhållande till nuvarande rutinsjukvård, och om det är kostnadseffektivt. Screeningen genomförs med Zenicor-EKG. Studiens resultat förväntas ligga till grund för hur kommande screeningprogram genomförs och implementeras.

Studiens inledande faser genomfördes under 2018 och 2019 och inkludering av patienter förväntas fortsätta till och med 2022. För mer information om SAFER, besök: https://www.safer.phpc.cam.ac.uk

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien. För mer information, besök: www.zenicor.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60   mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

PRESSRELEASE PDF FORMAT