Zenicor offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Zenicor Medical Systems AB (publ) (”Zenicor ” eller ”Bolaget”) meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 11 maj 2023. Teckningssammanställningen visar att 1 253 535 aktier, motsvarande cirka 22,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter varav 1 041 395 aktier, motsvarande cirka 18,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 212 140 aktier, motsvarande cirka 3,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas garanterna cirka 37,8 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 60,1 procent och Zenicor tillförs därmed cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 11 maj 2023 och det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 9,4 MSEK med eller utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 22,2 procent av Företrädesemissionen, varav 1 041 395 aktier, motsvarande cirka 7,8 MSEK eller cirka 18,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 212 140 aktier, motsvarande cirka 1,6 MSEK eller cirka 3,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas garanterna cirka 37,8 procent av Företrädesemissionen. Zenicor tillförs cirka 25,4 MSEK före avdrag av emissionskostnader.

Tilldelning i Företrädesemissionen

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 25 april 2023. Avräkningsnotor beräknas skickas ut omkring den 16 maj 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Utspädning med anledning av Företrädesemissionen

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 541 866,72 SEK till sammanlagt cirka 1 443 646,24 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 3 386 667 till sammanlagt 9 022 789. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen har därmed fått sin ägarandel i Zenicor utspädd med cirka 37,5 procent.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Registrering av företrädesemissionen beräknas ske under vecka 21, 2023.

Rådgivare

Zenicor har anlitat Erik Penser Bank AB och Wigge & Partners Advokat KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information om Zenicor, vänligen kontakta:

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB

+46 8 442 68 60 mats.palerius@zencior.se

Om Zenicor Medical Systems AB

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor OneTM (tum-EKG) och Zenicor FlexTM är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor ViewTM. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor DirectTM, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.
 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zenicor. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zenicor har endast skett genom det prospekt som Zenicor offentliggjorde den 25 april 2023.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Zenicor har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.