Zenicor offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Zenicor Medical Systems AB (publ) (”Zenicor ” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 4 april att styrelsen beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Zenicors aktieägare med en emissionslikvid om cirka 42,3 MSEK vid full teckning. Företrädesemissionen godkändes av extra bolagsstämma den 20 april 2023. Finansinspektionen har idag, den 25 april 2023, godkänt och registrerat det prospekt som Zenicor upprättat med anledning av förestående företrädesemission. Prospektet finns tillgängligt på Zenicors webbplats (www.zenicor.se), Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se) samt Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Prospekt

Det prospekt som Zenicor har upprättat med anledning av den förestående företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar kan erhållas från Zenicor och Erik Penser Bank samt hålls tillgängliga på Zenicor webbplats (www.zenicor.se), på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se) och på Spotlight Stockmarkets webbplats (www.spotlightstockmarket.com). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

  • En (1) befintlig aktie i Zenicor som innehas på avstämningsdagen den 25 april 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
  • Teckningskursen uppgår till 7,50 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
  • Genom företrädesemissionen kan Zenicor som högst tillföras cirka 42,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 6 MSEK.
  • Teckningsperioden löper under perioden 27 april–11 maj 2023.Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
  • Handel med teckningsrätter planeras att ske på Spotlight Stock Market under perioden 27 april–8 maj 2023.
  • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 901 779,52 SEK, motsvarande högst 5 636 122 aktier och en maximal utspädning om 50 procent.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga ägare samt externa investerare motsvarande sammanlagt 25,4 MSEK, motsvarande cirka 60 procent. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 4,9 procent av företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 23,3 MSEK, motsvarande cirka 55,2 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning. Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
  • För fullständig information om villkoren för företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda prospektet.

Rådgivare

Zenicor har anlitat Erik Penser Bank AB och Wigge & Partners Advokat KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information om Zenicor, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60 mats.palerius@zencior.se

Om Zenicor Medical Systems AB (publ)

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor OneTM (tum-EKG) och Zenicor FlexTM är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor ViewTM. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor DirectTM, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zenicor. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zenicor sker enbart genom det prospekt som Zenicor nu offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Belarus, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Zenicor har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.