Zenicor offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

Zenicor Medical Systems AB (publ) (”Zenicor” eller ”Bolaget”) meddelar idag preliminärt utfall i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), vars teckningsperiod avslutades idag. Det preliminära utfallet visar att totalt 1 253 535 nya aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 22,2 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 60 procent genom teckningsförbindelser samt emissionsgarantier och därmed kommer Bolaget tillföras 25,4 MSEK, före avdrag för beräknade emissionskostnader om cirka 4,6 MSEK. Det tillförda kapitalet säkrar Zenicors finansiering för att genomföra Bolagets tillväxtstrategi.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades idag den 11 maj 2023 och det preliminära utfallet visar att totalt 1 253 535 aktier tecknades, motsvarande cirka 22,2 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Antalet aktier som tecknades med stöd av teckningsrätter uppgick till 1 041 395 samt antalet aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter uppgick till 212 140. Företrädesemissionen var säkerställd till cirka 60 procent via teckningsförbindelser samt emissionsgarantier och Bolaget kommer därmed tillföras 25,4 MSEK, före avdrag för beräknade emissionskostnader om cirka 4,6 MSEK. Det tillförda kapitalet säkrar Zenicors finansiering för att genomföra Bolagets tillväxtstrategi.

Ett slutligt utfall i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 15 maj 2023. Tilldelning av aktier kommer ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet som offentliggjordes den 25 april 2023. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas till de som tilldelas aktier den 16 maj 2023 via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Vi är väldigt nöjda med att ha säkrat de finansiella medel som krävs för att genomföra vår tillväxtstrategi. Det finns ett stort medicinskt behov att få en korrekt diagnos för att kunna initiera förebyggande behandling mot stroke, vilket kommer bespara sjukvårdssystemet stora summor, samtidigt som sjukvården minskar sin arbetsbörda. Zenicors produkter och tjänsteerbjudande löser båda dessa utmaningar och vi har nu de resurser som krävs för att accelerera vår affär med full kraft. Vi vill rikta ett stort tack till befintliga och nya aktieägare som deltagit i emissionen och vi kommer göra allt för att förvalta ert förtroende på bästa sätt.”, säger Mats Palerius, VD Zenicor Medical Systems AB

Rådgivare

Zenicor har anlitat Erik Penser Bank AB och Wigge & Partners Advokat KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information om Zenicor, vänligen kontakta:

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB

+46 8 442 68 60 mats.palerius@zencior.se

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl.18:15.

Om Zenicor Medical Systems AB

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor OneTM (tum-EKG) och Zenicor FlexTM är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor ViewTM. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor DirectTM, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.
 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Zenicor. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zenicor har endast skett genom det prospekt som Zenicor offentliggjorde den 25 april 2023.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Zenicor har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.