Zenicor meddelar lägesrapport med anledning av Covid-19

Under första kvartalet har vi inte sett någon påverkan på Zenicors affärer orsakade av de åtgärder som myndigheter och hälso- och sjukvården har vidtagit med anledning av spridningen av Coronaviruset. Intäkter och resultat för första kvartalet estimeras att bli enligt ursprunglig plan.

Zenicor har löpande intäkter och ett stabilt kassaflöde från den traditionella licensbaserade affärsmodellen, och vi har hittills inte sett någon minskning av användningen av Zenicor i den nya vårdkedjan hos våra existerande kunder. Majoriteten av våra kunder är offentligt finansierade sjukhus och vårdorganisationer och vi bedömer att det inte kommer att uppstå någon risk för betalningssvårigheter och/eller kreditförluster gällande våra kundfakturor.

Flera av våra kunder och potentiellt nya kunder på de olika marknaderna har senaste veckan infört restriktioner för fysiska besök, vilket får en påverkan på vår möjlighet att initiera nya projekt och starta nya kunder. Flera planerade medicinska kongresser och mässor som är en viktig del i Zenicors marknadsföring har ställts in under våren. Vår verksamhet i Storbritannien kommer att påverkas då starten av fas 2 av det stora screeningprojektet SAFER kommer att förskjutas. Dock har vi fått garantier från University of Cambridge och från finansiärerna av SAFER att projektet kommer att återupptas så snart situationen så medger.

För att kunna hantera en minskning av intäkterna gentemot budget under de kommande sex månaderna har vi vidtagit ett antal åtgärder. Samtlig personal på Zenicor kommer att arbeta tredagarsvecka i enlighet med reglerna för statligt stöd för deltidspermitteringar. Dessutom har vi beslutat att tillfälligt skjuta på investeringar i form av produktutveckling, konsultkostnader och nyanställningar. 

Efterfrågan och behovet i hälso- och sjukvården av Zenicors produkter och tjänster kommer fortsatt att vara stort, och vi anpassar och förbereder oss för att stå väl rustade när samhället och verksamheten i sjukvården återgår till det normala.

 

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. För mer information, besök: <a href="http://file://jupiter/Q___Pågående_Projekt_Kunder/Zenicor/Produktion/Pressmeddelanden/2019-04-26%20-%20Ny%20styrelseordförande%20i%20Zenicor/www.zenicor.se” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>www.zenicor.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats.palerius@zenicor.se

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020.

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>http://zenicor.se/pressmaterial