Zenicor genomför riktad nyemission till två institutioner och tillförs 19 MSEK före emissionskostnader

– Vi är mycket nöjda med det stora intresset från starka institutioner som Handelsbanken och Humle, och det är med glädje jag välkomnar dem som nya ägare. Vi fortsätter med fullt fokus på att expandera vår verksamhet internationellt. Att vi stärker kassan på ett snabbt och effektivt sätt skapar förutsättningar för oss att accelerera vår tillväxt och skapa värde för Zenicors aktieägare, säger Mats Palerius, VD för Zenicor Medical System AB.

Nyemissionen omfattar totalt 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 19,00 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom förhandling mellan tecknarna och Zenicor och motsvarar en premie om 2,7 procent mot stängningskursen per den 20 februari 2018. Handelsbanken Fonder AB (på uppdrag åt Handelsbanken Svenska Microcapfond) och Humle Småbolagsfond har genom nyemissionen tecknat 500 000 aktier vardera, vilket motsvarar en ägarandel om 8,9 procent vardera i Zenicor.

– Zenicor är ytterligare ett bevis på att Norden är en av de mest attraktiva regionerna för att investera i teknik och innovation. Bolaget befinner sig i en intressant nisch inom medtech med bra tillväxtmöjligheter framåt. Med vår investering är vi med och stödjer bolaget i dess fortsatta tillväxt och internationalisering, säger Erik Hermansson på Humle Kapitalförvaltning.

Syfte med emissionen
Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få in fler institutionella investerare i bolaget och samtidigt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera tillväxt samt öka bolagets finansiella handlingsutrymme för fortsatt värdeskapande. Emissionslikviden kommer främst användas till teknikutveckling, affärsutveckling och ökade försäljnings- och marknadsaktiviteter internationellt.

Aktier och aktiekapital
Genom nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 1 000 000 aktier, från 4 636 122 aktier, till 5 636 122 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 160 000 SEK, från 741 779,52 SEK, till 901 779,52 SEK. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 17,7 procent baserat på antalet aktier i nyemissionen delat med totala antalet aktier efter nyemissionen.

Rådgivare
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har varit finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB legal rådgivare i samband med nyemissionen.

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och lösningen används idag på över 350 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet jämfört med traditionella metoder.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se

Marie Öberg Lindevall, styrelseordförande
Telefon: +46 70 617 34 44
E-post: marie.oberg.lindevall@seedoo.net

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial”>http://zenicor.se/pressmaterial

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Zenicor Medical Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 19.00 CET.