Zenicor Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-09-30

Väsentliga händelser under perioden (juli-september)

• Den 5 juli meddelar Zenicor att ett projekt med screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG inleds i Tyskland. Projektet är Zenicors första screeningprojekt i Tyskland och omfattar 1 500 patienter, fördelade på 40 olika kardiologiska mottagningar. Projektet genomförs i samarbete med BNK (Bundesverband Niedergelassener Kardiologen) Service GmbH och läkemedelsbolaget Pfizer och är det första större screeningprojektet med syfte att förebygga stroke som någonsin genomförts i Tyskland.

• Den 20 september meddelar Zenicor att Zenicor-EKG valts till ett projekt med screening för förmaksflimmer på Universitetssjukhuset i Fribourg (HFR Fribourg), Schweiz. Projektet är det första screeningprojektet med Zenicor-EKG i Schweiz. Syftet är att förbättra vården för inneliggande sjukhuspatienter genom att diagnostisera förmaksflimmer på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt än tidigare.

• Den 25 september meddelar Zenicor att bolagets personaloptionsprogram, som inrättades år 2014, tecknades till 100 procent. Det totala antalet aktier efter emissionen är 4 636 122 stycken.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 24 oktober meddelar Zenicor att bolaget blivit utvalt för ytterligare ett screeningprojekt i Storbritannien. I det nya projektet screenas äldre patienter med Zenicor-EKG i samband med att de får sin influensavaccination. Det är den första gången som Zenicor-EKG används för att leta förmaksflimmer inom ramen för ett nationellt vaccinationsprogram.

• Den 13 november meddelar Zenicor att pilotprojektet som genomförts i norra Finland under första halvåret av 2017 uppvisat positiva resultat. Till följd väljer Oulu Sydänkeskus (Oulu Heart Center) att utöka och erbjuda tolkning av Zenicor-EKG till samtliga vårdcentraler som en del av deras medicinska verksamhet.

VD har ordet:

Fortsatt tillväxt och internationell expansion

Under det tredje kvartalet fortsatte Zenicors försäljning att utvecklas starkt. Trots att kvartalet normalt är årets säsongsmässigt svagaste ökade intäkterna med 21 procent, vilket är ett kvitto på att den underliggande affären fortsätter utvecklas enligt plan. Vi fortsätter att återinvestera våra intäkter i tillväxt, vilket kommer göra oss till ett både större och lönsammare företag. Resultatmässigt nådde vi inte hela vägen till svarta siffror. Huvudskälet till att rörelseresultatet blev – 1 845 KSEK beror på extraordinära kostnader hänförliga till personaloptionsprogrammet som avslutades 30 september.

Vår satsning på att fortsätta att expandera verksamheten internationellt löper på i oförminskad takt. Under sommaren har vi ingått två viktiga avtal avseende screening för förmaksflimmer.

I juli kunde vi meddela att ett projekt med screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG inleds tillsammans med tyska BNK Service GmbH och läkemedelsbolaget Pfizer. Redan i september följdes detta upp med ett projekt med screening för förmaksflimmer lett av Universitetssjukhuset i Fribourg, Schweiz.

Vi är mycket glada att vi framgångsrikt har kunnat fortsätta utveckla vårt sedan tidigare lyckade samarbete med Pfizer och BNK. Affären med Universitetssjukhuset i Fribourg visar att vår produktutveckling för att optimera Zenicor-EKG för olika patientflöden och vårdsituationer leder till nya affärer.

De nya affärerna visar att våra produkter fungerar väl i den sjukvårdsmiljö som de är optimerade för, att vårt fokus på vetenskaplig validering lönar sig och att medvetenheten om Zenicor stadigt ökar internationellt. Detta visades inte minst av att pilotprojektet som genomfördes i Finland resulterade i att vårdgivarna valde att fortsätta använda vårt system i sin kliniska verksamhet. Zenicor-EKG kommer därmed erbjudas samtliga vårdcentraler i norra Finland tillsammans med ett av Finlands största privata hjärtcenter, där patienter kommer kunna få en korrekt och tidig diagnos med möjlighet till tidigare behandling. Affären är viktig för oss och visar att vi på ett aktivt sätt är med och optimerar vårdkedjan för diagnos av hjärtarytmier och förmaksflimmer.

Dessa händelser under kvartalet gör att vi med fortsatt tillförsikt kan se ljust på framtiden. Vi är fortsatt starkt motiverade att fortsätta vårt arbete med tidig diagnos av hjärtarytmier för att ”Hitta Flimmer – Stoppa Stroke” och vi ser fram emot en intensiv avslutning av 2017.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system för tidig diagnos av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används idag på över 350 kliniker i norra Europa. Flera studier har visat att Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2017-09-30) uppgick antalet anställda till fjorton personer.

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat 2017
Resultatet per aktie för perioden uppgick till – 0,23 kr (efter fullt utnyttjande av teckningsoptioner).
Antalet utestående aktier är 4 636 122.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Aktietorgets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2016).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2016).

Transaktioner med närstående
Under perioden har inga ersättningar utgått till närstående.

Optionsprogram
Zenicors optionsprogram riktat till företagets anställda löpte ut 30 september. Programmet resulterade i att samtliga optioner tecknades, vilket innebär att 182 822 nya aktier emitteras. Det totala antalet aktier efter emissionen är 4 636 122.

Finansiella utvecklingen
Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors marknader. Inga större investeringar har gjorts under perioden.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2017 lämnas 2018-02-16.

Stockholm 2017-11-17

Marie Öberg Lindevall, styrelseordförande
Mats Palerius, VD och styrelseledamot
Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot
Gundars Rasmanis, styrelseledamot
Sonny Norström, styrelseledamot
Marie Rudberg, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats@zenicor.se
www.zenicor.se