Zenicor Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-06-30

Väsentliga händelser under perioden (april-juni)

  • På årsstämman den 30 maj 2017 väljs Marie Öberg Lindevall som ny styrelseordförande i Zenicor.
  • Den 11 maj meddelar Zenicor att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Technomed Ltd. som partner till Zenicor avseende försäljning och marknadsföring av Zenicors produkter och tjänster i Storbritannien. Partnerskapet innebär också en möjlighet att via Technomed erbjuda kunder på de brittiska och irländska marknaderna ett komplett produkt- och serviceerbjudande med tolkning av EKG.
  • I Sverige finns Zenicor-EKG på de flesta sjukhus hjärtmottagningar, strokekliniker eller kliniska fysiologkliniker. Under perioden har ytterligare sjukhuskliniker i Sverige tillkommit som kunder och femton av de existerande klinikerna har utökat sin verksamhet med fler Zenicor-EKG.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 5 juli meddelar Zenicor att bolaget inleder ett projekt för screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG i Tyskland. Projektet är Zenicors första screeningprojekt i Tyskland och omfattar 1 500 patienter, fördelade på 40 olika kardiologiska mottagningar. Projektet genomförs i samarbete med BNK (Bundesverband Niedergelassener Kardiologen) Service GmbH och läkemedelsbolaget Pfizer och är det första större screeningprojektet med syfte att förebygga stroke som någonsin genomförts i landet.

VD har ordet:

Fortsatt tillväxt och positivt resultat 

Det är mycket glädjande att Zenicor för tredje kvartalet i rad visar positiva siffror och att tillväxten fortsätter. Försäljningen steg med 14 procent samtidigt som fjolårsförlusten vändes till vinst.

Det vi sett under kvartalet gör att vi med tillförsikt kan se ljust på framtiden. Våra tidigare ingångna samarbeten utvecklas väl och vi fortsätter att möta stor uppmärksamhet och ökande intresse från såväl sjukvården som forsknings- och patientsidan. Detta syntes även under Almedalsveckan i Visby där vi mötte stort publikt engagemang i vårt arbete med att lyfta frågan om strokeprevention och belysa vikten av att tidigt kunna diagnostisera förmaksflimmer.

En strategiskt viktig händelse och ett kvitto på våra ansträngningar är bland annat det samarbetsavtal vi tecknat med Technomed Ltd. Avtalet innebär att Technomed kommer att sälja och marknadsföra våra produkter och tjänster i Storbritannien. Avtalet innebär också en möjlighet att via Technomed erbjuda kunder på de brittiska och irländska marknaderna ett komplett produkt- och serviceerbjudande med tolkning av EKG.

Avtalet med Technomed är en utökning av det tidigare samarbetet bolagen emellan och är väldigt viktigt för oss. Technomed har en stark position i Storbritannien och detta ger oss möjlighet att utöka vårt produkt- och tjänsteutbud och kommer att accelerera vår internationella expansion.

Utökad geografisk närvaro

Under kvartalet har vi satsat på att accelerera försäljningen och bredda vår kundbas internationellt. Ett bevis på att vi är på rätt spår fick vi i början av juli då vi utökade vårt samarbete med BNK Service GmbH och läkemedelsbolaget Pfizer – för att initiera ett stort projekt i Tyskland för screening av förmaksflimmer. Projektet är Zenicors första screeningprojekt i landet och omfattar 1 500 patienter fördelade på 40 olika kardiologiska mottagningar. Målet är att sätta förmaksflimmer och screening på agendan i Tyskland och att visa på att tidig diagnos med Zenicor-EKG leder till en minskning av antalet strokefall samtidigt som det ger sänkta kostnader för både sjukvården och samhället i stort.

Det intresse vi möter för Zenicor-EKG internationellt är mycket positivt och vi ser fram emot att stärka vår position på fler marknader framledes. I början av maj släppte vi vår senaste version av läkarsystemet, LS 3.2 som ger stöd för enklare hantering av sjukvårdens processer, inte minst i mer storskaliga projekt. Vi kommer fortsätta satsa på forskning och utveckling och lägga ytterligare fokus på tillväxt. Detta sammantaget gör att vi räknar med att kunna ta ytterligare marknadsandelar inom strokeprevention under året.

Vi är fortsatt starkt motiverade att fortsätta vårt arbete med tidig diagnos av hjärtarytmier för att ”Hitta Flimmer – Stoppa Stroke” och vi ser fram emot återstoden av 2017.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention.  Zenicor tum-EKG är ett system för tidig diagnos av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används idag på över 350 kliniker i norra Europa. Flera studier har visat att Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2017-06-30) uppgick antalet anställda till tretton personer.

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat 2017 

Resultatet per aktie för perioden uppgick till 0,02 kr (efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner).

Antalet utestående aktier är 4 453 300.

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och Bokföringsnämndens kompletterande normgivning BFNAR 2007:1, frivillig delårsrapportering och följer Aktietorgets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2016).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2016).

Transaktioner med närstående

Under perioden har inga ersättningar utgått till närstående.

Optionsprogram

Bolagsstämman beslutade den 24 juni 2014 att införa ett optionsprogram riktat till företagets anställda. Optionsprogrammet innefattar emission av högst 182 822 teckningsoptioner. Varje option ska berättiga till förvärv av en aktie till en kurs om 16 öre. Teckningsoptionerna skall ha en löptid om tre år med teckning av aktier under perioden 1-30 september 2017. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av 182 822 aktier kommer utspädningen av aktiekapitalet uppgå till ca 4,1 %.

Finansiella utvecklingen

Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors marknader. Inga större investeringar har gjorts under perioden.

Granskning 

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2017 lämnas 2017-11-17.

Stockholm 2017-08-18

Marie Öberg Lindevall, styrelseordförande
Mats Palerius, VD och styrelseledamot
Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot
Gundars Rasmanis, styrelseledamot
Sonny Norström, styrelseledamot
Marie Rudberg, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats@zenicor.se
www.zenicor.se

Denna information är sådan information som Zenicor Medical Systems AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017.