Zenicor Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-03-31

Väsentliga händelser under perioden (januari-mars)

  • Den 8 februari inleddes det första kliniska projektet för förmaksflimmer med Zenicor-EKG i Storbritannien. Projektet är Zenicors första screeningprojekt i Storbritannien. 
  • Strokekliniken på Asklepios sjukhus i Hamburg har efter en provperiod, valt att fortsätta använda Zenicor-EKG som en rutinundersökning för att screena efter förmaksflimmer i sin kliniska verksamhet. Detta är den första strokeklinik som börjar använda Zenicor-EKG i sin kliniska verksamhet i Tyskland.

Väsentliga händelser efter perioden utgång

  • Den 2 maj meddelar valberedningen att Marie Öberg Lindevall föreslås som ny styrelseordförande i Zenicor inför årsstämman den 30 maj 2017. 
  • Den 11 maj meddelar Zenicor att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Technomed Ltd. som partner till Zenicor avseende försäljning och marknadsföring av Zenicors produkter och tjänster i Storbritannien. Partnerskapet innebär också en möjlighet att via Technomed erbjuda kunder på de brittiska och irländska marknaderna ett komplett produkt- och serviceerbjudande med tolkning av EKG.

VD har ordet:

Fortsatt fokus på internationalisering 

Den positiva utvecklingen för Zenicor fortsatte under årets första kvartal. Såväl försäljning som resultat förbättrades i förhållande till motsvarande period förra året. Kvartalet är det andra i rad med positiva siffor. Särskilt glädjande är att vi fortsätter att möta stor uppmärksamhet och ökande intresse från såväl forsknings-, sjukvårds- som patientsidan. Det syns inte minst i försäljningen, som steg med 19 procent från motsvarande period i fjol.

Våra tidigare ingångna samarbeten med några av världens ledande läkemedels- och medicinteknikbolag visar också att Zenicor är att räkna med på den internationella marknaden. Detta bekräftas även av att satsningarna på marknaderna i Danmark och Finland löper enligt plan.

Start av screeningprojekt i Storbritannien

Under februari påbörjades det första kliniska projektet för screening av förmaksflimmer med Zenicor-EKG i Storbritannien. Projektet är Zenicors första screeningprojekt i landet och målsättningen är att skapa en förbättrad vårdkedja för tidig diagnos av patienter med förmaksflimmer. Detta är ett genombrott för Zenicor inom tidig diagnos av förmaksflimmer i Storbritannien, och en strategiskt viktig händelse för bolaget. Att vi är med och arbetar för att hjälpa vården att förbättra sina processer för att möjliggöra tidig diagnos av symptomfria förmaksflimmer öppnar även upp för att vår metod sprids till andra länder.

Under kvartalet tog därtill Strokekliniken på Asklepios sjukhus i Hamburg, efter en provperiod, beslut att fortsätta använda Zenicor-EKG som en rutinundersökning för att leta efter förmaksflimmer i sin kliniska verksamhet.

Vår tidigare bedömning, att vi under 2017 kan presentera de första resultaten från uppföljningen av patienter från STROKESTOP-studien gällande minskat strokeinsjuknande, ligger fast. Som vi tidigare har kommunicerat kan detta komma att ge nödvändig vetenskaplig evidens avseende strokeincidens och utgöra ett avgörande underlag för beslut om screening – både i Sverige och internationellt.

Avslutningsvis är det även glädjande att vi i början av maj tecknade ett avtal med en partner i Storbritannien. Förutom att samarbetet utökar vårt redan starka produkt- och tjänsteutbud så ger det oss även en bredare internationell kundbas – och ligger helt i linje med våra globala expansionsplaner. Detta är ännu ett bevis på att vår forskning och utveckling gör nytta samt att vi har en spännande framtid framför oss, en framtid som ska präglas av fortsatt tillväxt och expansion. Vi är starkt motiverade att fortsätta vårt arbete med att ”Hitta Flimmer – Stoppa Stroke” och ser med tillförsikt fram emot återstoden av 2017. 

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention.  Zenicor tum-EKG är ett system för tidig diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier i Hälso- och sjukvården och används idag på över 300 kliniker i norra Europa. Flera studier har visat att Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningen är optimerad för sjukvårdens behov och dess effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2017-03-31) uppgick antalet anställda till fjorton personer.

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbade. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det.  Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat 2017 

Resultatet per aktie för perioden uppgick till 0,04 kr (efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner).

Antalet utestående aktier är 4 453 300.

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och Bokföringsnämndens kompletterande normgivning BFNAR 2007:1, frivilligdelårsrapportering och följer Aktietorgets noteringskrav.  Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2016).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2016).

Transaktioner med närstående

Under perioden har inga ersättningar utgått till närstående.

Optionsprogram

Bolagsstämman beslutade den 24 juni 2014 att införa ett optionsprogram riktat till företagets anställda. Optionsprogrammet innefattar emission av högst 182 822 teckningsoptioner. Varje option ska berättiga till förvärv av en aktie till en kurs om 16 öre. Teckningsoptionerna skall ha en löptid om tre år med teckning av aktier under perioden 1-30 september 2017. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av 182 822 aktier kommer utspädningen av aktiekapitalet uppgå till ca 4,1 %.

Finansiella utvecklingen

Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors marknader. Inga större investeringar har gjorts under perioden.

Granskning 

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport för det andra kvartalet 2017 lämnas 2017-08-18.

Stockholm 2017-05-19

Lars Fossum, styrelseordförande
Mats Palerius, VD och styrelseledamot
Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot

Gundars Rasmanis, styrelseledamot
Sonny Norström, styrelseledamot
Marie Rudberg, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats@zenicor.se
www.zenicor.se

Denna information är sådan information som Zenicor Medical Systems AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017.