Värmlänningar screenas för att kunna spara 100 miljoner per år för regionen

Två tusen värmlänningar kommer under 2024 att screenas för förmaksflimmer med Zenicor One för att minska risken att drabbas av stroke. Projektet, som bland annat finansieras av Hjärt-Lungfonden ska avgöra hur screening för förmaksflimmer kan implementeras på bästa sätt.
Ett screeningprogram för 75/76-åringar i Värmland till en kostnad på 10 miljoner kronor per årskull, skulle kunna ge en framtida årlig kostnadsbesparing för regionen på 100 miljoner kronor.

Region Värmland tillsammans med Karolinska Institutet startar ett projekt, STROKESTOP 3, för att undersöka hur man bäst implementerar ett screeningprogram för att minska strokeinsjuknanden.

I projektet deltar 2 000 värmlänningar i åldern 75/76 år, listade på 22 olika vårdcentraler. Hälften av personerna tillfrågas om att delta i samband med ett vanligt besök på sin vårdcentral, och den andra hälften tillfrågas via brev. Projektet ska svara på vilket tillvägagångssätt som ger högst deltagande.

Screeningen kommer att göras helt på distans och utrustningen, Zenicor One, skickas hem med post. Tolkningen av EKG och diagnostisering av eventuellt förmaksflimmer sker centralt. Personerna får via sin vårdcentral, svar direkt efter genomförd tvåveckors-screening.

Projektet finansieras bland annat genom medel från Hjärt-Lungfonden.

  • Den pågående SAFER-studien i Storbritannien och tidigare STROKESTOP-studier i Sverige svarar på frågan OM screening ska genomföras, projektet i Värmland är fokuserat på implementering av screening och svarar på frågan HUR screening ska genomföras. Det är viktigt att få många personer att delta, och samtidigt minimera påverkan på den vanliga vården, säger Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB.

Att fullt implementera och screena 75/76-åringar i Värmland, skulle innebära en investering för regionen på 10 miljoner kronor per årskull. Baserat på de hälsoekonomiska beräkningar som gjorts för STROKESTOP 1 av Karolinska Institutet och av Linköpings Universitet, skulle den investeringen kunna ge en framtida årlig besparing för regionen på drygt 100 miljoner kronor.

  • Med detta projekt tar vi nästa viktiga steg mot implementering av screeningprogram för förmaksflimmer. Zenicor har möjlighet att helt genomföra ett sådant screeningprogram på uppdrag av regionen, utan att extra personalresurser behövs på regionens sjukhus eller vårdcentraler, säger Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB.

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor One (tum-EKG) och Zenicor Flex är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor View. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor Direct, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal på de lokala marknaderna.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.

För mer information, besök: www.zenicor.se

Länk till STROKESTOP 1

Länk till STROKESTOP 1 hälsoekonomi

Länk till SAFER

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60   mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder finns för nedladdning