Tiohundra halverar tid till diagnos med Zenicors digitala vårdkedja

Genom att införa Zenicors digitala vårdkedja för arytmiutredning har Vårdbolaget Tiohundra AB lyckats effektivisera användningen av vårdens resurser och halvera tiden till diagnos för patienter med hjärtklappningsbesvär. Utvärderingen av införandet är nu klar och visar på mycket positiva resultat.

Under våren 2020 inledde Tiohundra AB och Zenicor Medical Systems AB ett samarbete för att införa och utvärdera en ny effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning av hjärtklappningsproblem. Syftet med projektet var att ge fler patienter med hjärtrytmrubbningar så som förmaksflimmer en närmare vård och en tidigare diagnos. Obehandlat förmaksflimmer innebär en kraftigt ökad risk för stroke. Samtliga vårdcentraler inom Vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje har erbjudit den nya vårdkedjan med ZenicorEKG. 

I projektet utvärderades och jämfördes den nya vårdkedjan med den tidigare hanteringen av arytmipatienter, där majoriteten av vårdkontakterna skedde i specialistvården. Den nya och effektiviserade vårdkedjan innebär en decentraliserad patientnära vård med en kombination av ett fysiskt möte med patienten och användning av Zenicors digitala lösning.

Resultatet från projektet visar på en tydlig effektivisering av vårdkedjan och en betydligt tidigare diagnos för patienten.   

  • Fler patienter fick en korrekt diagnos
  • Tid till diagnos halverades
  • Förkortad väntetid för patienten
  • Färre patientbesök och vårdresurser frigjordes

  Med Tiohundras vida geografiska område är det av stort värde att kunna starta arytmiutredning direkt på vårdcentralen. Det skapar trygghet och god vård, nära patienten, säger Lovisa Jäderlund Hagstedt, Specialistläkare i allmänmedicin och medicinskt ledaransvarig Primärvård Vårdbolaget Tiohundra AB.

Den nya vårdkedjan innebär stora fördelar och betydligt effektivare resursanvändning i hälso- och sjukvården, samtidigt som patienten får en bättre vård och ett snabbare diagnossvar, vilket möjliggör en tidigare behandling och en minskad risk för stroke.

   Vården är hårt pressad idag och måste organiseras på ett nytt sätt. Den nya vårdkedjan med Zenicor-EKG visar att det är möjligt att effektivisera vården, ge en tidigare diagnos och erbjuda en mer kvalitativ vård närmare patienten. Att vi kunnat visa kvantifierbara effekter av den nya vårdkedjan ger oss ett mycket bra underlag för att kunna sprida arbetssättet till fler regioner i Sverige och internationellt, säger Susanna Strååt, Försäljningschef Zenicor Medical Systems AB. 

 

Om Tiohundra AB
Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är det kommunens största arbetsgivare. Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje unikt i Sverige. Det innovativa och effektiva arbetssättet höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare. Modellen är uppmärksammad och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner och regioner. Tiohundra har en målmedveten satsning på digitalisering, innovationer och nya tekniska lösningar. 

 

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. För mer information, besök: www.zenicor.se.

För mer information, vänligen kontakta: 
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats.palerius@zenicor.se
 

 Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

PRESSRELEASE I PDF FORMAT