Screening med Zenicor-EKG kan förhindra tusentals strokefall

På den europeiska hjärtkongressen EHRA som pågick 23-25 april, presenterade Emma Svennberg vid Karolinska Institutet resultaten från STROKESTOP-studien, som visar att screening för förmaks-flimmer med Zenicor-EKG kan förhindra tusentals strokefall. Detta är första gången som nyttan med screening för förmaksflimmer har påvisats. Nu kommer forskarna att sammanställa en hälsoekonomisk analys som underlag för att Socialstyrelsen ska kunna utvärdera införandet av ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer.

Förmaksflimmer innebär en ökad risk att drabbas av stroke. Många personer har förmaksflimmer utan att känna symtom, vilket leder till att dessa personer är odiagnostiserade och obehandlade och att de därmed löper en femfaldig ökad risk att få stroke jämfört med friska personer. Screening för förmaksflimmer med syfte att identifiera personer med ett okänt flimmer, samt insättande av behandling med blodförtunnande läkemedel har nu visat sig minska antalet strokefall och skulle därför kunna vara lämpligt att införa som ett nationellt screeningprogram.

STROKESTOP är världens första randomiserade studie som undersökt om systematisk screening förebygger strokeinsjuknanden. Totalt 28 000 personer i 75- och 76-års ålder ingår i studien, varav hälften bjudits in till screening med Zenicor-EKG under två veckor. Studien leds av forskare på Karolinska Institutet och första resultaten publicerades 2015. Data från femårsuppföljningen avseende strokeinsjuknanden rapporterades nu i helgen och visar att över 2 300 strokefall årligen skulle kunna undvikas om Sveriges 75/76-åringar bjuds in till screening för förmaksflimmer.

– Metoden att screena för förmaksflimmer har under flera år utvecklats i ett nära samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och Zenicor. Det är ett utmärkt exempel på hur nya digitala innovationer utvecklas som ger nytta för samhället, vården och patienterna, säger Mats Palerius VD, Zenicor Medical Systems AB.

Redan 2017 utvärderade Socialstyrelsen införandet av nationella screeningprogram för förmaks-flimmer, men då saknades forskningsresultat som visade på nyttan med screening.  I och med de nu presenterade resultaten tillsammans med den hälsoekonomiska analys som ska sammanställas, finns underlag för Socialstyrelsen att göra en ny utvärdering.

– Att Zenicor-EKG har använts i den studie som för första gången har visat att man kan undvika tusentals strokefall genom screening och som dessutom visat att Zenicor-EKG är en enkel och användarvänlig digital lösning för åldersgruppen 75/76-åringar, gör att Zenicor har en unik position när nationella screeningprogram för denna åldersgrupp införs i Sverige och i andra länder, säger Mats Palerius VD, Zenicor Medical Systems AB.

 

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter såsom Socialstyrelsen i Sverige och NHS i Storbritannien för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: www.zenicor.se .

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60   mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

 

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2021.