Positiv bedömning av Zenicor-EKG: ”Större nytta till lägre kostnad”

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har gjort en hälsoekonomisk bedömning av olika metoder för att diagnostisera förmaksflimmer i primärvården. Resultaten visar att vårdkedjan med Zenicor-EKG är mer effektiv för sjukvården.

Förmaksflimmer är en av de vanligaste orsakerna till stroke och idag uppskattas runt 430 000 av personer i Sverige ha förmaksflimmer. 100 000 av dessa fall är odiagnostiserade. För att ställa diagnosen finns olika metoder i sjukvården.

En hälsoekonomisk bedömning från TLV visar nu att den metod där Zenicor-EKG ingår är mer effektiv för sjukvården. TLV uttrycker i rapporten att de kliniska resultaten visar nyttan för patienter med förmaksflimmersymptom. I sin bedömning skriver TLV: ”…användningen av Zenicor-EKG ger större nytta till en lägre kostnad”.

– Vi ser naturligtvis positivt på TLV:s rapport. Den bekräftar resultaten från användningen i primärvården i Region Värmland och Region Stockholm som visar att vår metod möjliggör en effektivare diagnostisering och dessutom till en lägre kostnad. Vår förhoppning är att slutsatserna i rapporten leder till att fler regioner implementerar denna vårdkedja i primärvården så att färre patienter i Sverige ska behöva drabbas av stroke på grund av odiagnostiserat förmaksflimmer, säger Mats Palerius, VD Zenicor Medical Systems.

Region Värmland var först med att implementera metoden i primärvården och har använt den i hela regionen sedan 2018.

– Sedan vi införde Zenicor-EKG har vi kunnat hjälpa fler värmländska patienter. Det har även varit tidsbesparande för personal i både primärvården och slutenvården då avläsningen skett centralt. Genom att snabbt sätta in åtgärder kan patienten få behandling direkt. Det är win-win för alla inblandade, säger Charlotte Johansson, verksamhetschef för bild- och funktionsdiagnostik vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Rapporten

TLV har i sin rapport jämfört olika metoder för att diagnosticera förmaksflimmer. Rapporten visar att vårdkedjan med Zenicor-EKG i primärvården ger en kostnadsbesparing på 384 kronor per utredning och patient jämfört med den idag vanligaste metoden i sjukvården. Zenicor-EKG innebär att patienten själv registrerar sitt EKG och att det automatiskt sänds till en central databas hos vårdgivaren, vilket gör diagnosticeringen enkel och säker.

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER -AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: www.zenicor.se 

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60   mats.palerius@zenicor.se 

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial