Kommuniké från extra bolagsstämma i Zenicor Medical Systems AB (publ) den 20 april 2023

Vid Zenicor Medical Systems AB (publ):s (”Bolaget”) extra bolagsstämma den 20 april 2023 beslutade bolagsstämman huvudsakligen följande. Vid stämman var 2 319 874 aktier av totalt 5 636 122 aktier representerade, vilket motsvarar 41,2 procent. Nedanstående beslut fattades enhälligt av bolagsstämman.

Godkännande av beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade enhälligt att godkänna av styrelsens beslut från den 4 april 2023 om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare av högst 5 636 122 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 901 779,52 SEK.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal befintliga aktier de förut äger per avstämningsdagen den 25 april 2023.

Teckningskursen för de nya aktierna är 7,5 SEK per aktie. Vid full teckning förväntas Bolaget tillföras högst cirka 42,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 6,0 MSEK.

Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 25 april 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsperioden löper under perioden 27 april–11 maj 2023.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat. I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till investerarna som ingått garantiåtaganden i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena. Ifall tilldelning inte kan ske fullt ut i något av ovanstående led ska tilldelning ske genom lottning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för företrädesemissionen hänvisas till fullständig kallelse och pressmeddelanden publicerade den 4 april 2023 som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, <a href="http://www.zenicor.se” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>www.zenicor.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post:
mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>http://zenicor.se/pressmaterial
 

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen är i dagsläget etablerad i tio länder runt om i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor OneTM (tum-EKG) och Zenicor FlexTM är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor ViewTM. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor DirectTM, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: <a href="http://www.zenicor.se” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>www.zenicor.se.