Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2023-05-30

   • Till ordförande för årsstämman valdes Håkan Jansson.
     
   • Vid stämman var 2 504 991 aktier och BTA:er av totalt 9 022 789 aktier och BTA:er representerade, vilket motsvarar 27,8 %.
     
   • Stämman beslutade:
    a. att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsår 2022.
    b. att disponera Bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag; samt 
    c. att bevilja styrelsens ledamöter och VD Mats Palerius ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

     
   • Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma 2024 omvälja Lena Kajland Wilén, Sonny Norström, Mats Palerius, Gundars Rasmanis, samt Håkan Jansson för att utses till styrelsens ordförande.
     
   • Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kr till styrelseordförande Håkan Jansson samt med 75 000 kr till ledamöter som inte är anställda på Zenicor. För närvarande gäller det Lena Kajland Wilén och Gundars Rasmanis. Övriga ledamöter som är anställda och uppbär lön från Zenicor skall inte erhålla någon ersättning.
     
   • Stämman fastställde sedan tidigare gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
    • VD:s fasta ersättning enligt av styrelsen fastställt avtal som upprättats under 2014 och som därefter revideras årligen.
    • Härutöver kan särskild årsbonus utgå beroende på verksamhetens utfall relativt fastställda mål för verksamheten.
      
   • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 2 000 000 aktier.
     

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats.palerius@zenicor.se
Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

 

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor OneTM (tum-EKG) och Zenicor FlexTM är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor ViewTM. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor DirectTM, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal.

För mer information, besök: www.zencior.se