Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2020-05-26

Stockholm 27 maj 2020

 • Till ordförande för årsstämman valdes Håkan Jansson.
   
 • Vid stämman var 1 921 240 aktier av totalt 5 636 122 aktier representerade, vilket motsvarar 34,1%.
   
 • Stämman beslutade:
  a. att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsår 2019.
  b. att disponera Bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag; samt 
  c. att bevilja styrelsens ledamöter och VD Mats Palerius ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

   
 • Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma 2021 omvälja Lena Kajland Wilén, Sonny Norström, Mats Palerius , Gundars Rasmanis, samt Håkan Jansson för att utses till styrelsens ordförande.
   
 • Stämman beslutade att EY väljs som revisor till 2023 samt att utse Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.
   
 • Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 120 000 kr till styrelseordförande Håkan Jansson samt med 60 000 kr till ledamöter som inte är anställda på Zenicor. För närvarande gäller det Håkan Jansson, Lena Kajland Wilén och Gundars Rasmanis. Övriga ledamöter som är anställda och uppbär lön från Zenicor skall inte erhålla någon ersättning.
   
 • Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
   
 • Stämman fastställde sedan tidigare gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
  • VDs fasta ersättning enligt av styrelsen fastställt avtal som upprättats under 2014 och som därefter revideras årligen.
  • Härutöver kan särskild årsbonus utgå beroende på verksamhetens utfall relativt fastställda mål för verksamheten.
    
 • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för befintliga ägare, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1 000 000 aktier.
   

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>http://zenicor.se/pressmaterial

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är en ledande utvecklare av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, i sjukvården och lösningen används idag på över 400 kliniker i tiotalet länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. För mer information, besök: <a href="http://www.zenicor.se” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>www.zenicor.se