Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2018-05-29

 • Till ordförande för årsstämman valdes Marie Öberg Lindevall. 
 • Vid stämman var 2 535 544 (45,0 %) aktier av totalt 5 636 122 aktier representerade 
 • Stämman beslutade:
  a. att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsår 2017.
  b. att disponera Bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag; samt
  c. att bevilja styrelsens ledamöter och VD Mats Palerius ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. 
 • Stämman beslutade, att till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma 2019 omvälja Lena Kajland Wilén, Marie Rudberg, Sonny Norström, Mats Palerius och Gundars Rasmanis, Marie Öberg Lindevall samt att nyvälja Henrik Vilselius. 
 • Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 120 000 kr till Marie Öberg Lindevall samt med 60 000 kr till ledamöter som inte är anställda på Zenicor. För närvarande gäller det Lena Kajland Wilén, Marie Rudberg, Gundars Rasmanis och Henrik Vilselius. Övriga ledamöter som är anställda och uppbär lön från Zenicor skall inte erhålla någon ersättning. 
 • Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. 
 • Stämman fastställde sedan tidigare gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
       VDs fasta ersättning enligt av styrelsen fastställt avtal som upprättats under 2014 och som därefter revideras årligen.

      
  Härutöver kan särskild årsbonus utgå beroende på verksamhetens utfall relativt fastställda mål för verksamheten. 
 • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för befintliga ägare, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1 000 000 aktier. 


För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,

Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial”>http://zenicor.se/pressmaterial

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor
Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicor tum-EKG, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet, har en överlägsen diagnostisk förmåga jämfört med traditionella metoder.