Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 maj 2017. Anmälan sker till Zenicor senast tisdagen den 23 maj 2017 antingen per post på adress Zenicor Medical Systems AB, ”Årsstämman 2017”, Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm, alternativt per telefon 08-442 6866. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, e-postadress, antal innehavda aktier och eventuella biträden. 

Förvaltarregistrerade aktier  

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 23 maj 2017 att omregistreringen då är verkställd. 

Ombud m.m.  

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av VD

8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut om 

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning

b. dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen 

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören  

10. Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev

14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

15. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Punkt 9b: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag presenterat i årsredovisningen och att vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas. Således föreslås ingen vinstutdelning. 

Punkt 10-11: Omval föreslås av styrelseledamöterna Lena Kajland Wilén, Marie Rudberg, Sonny Norström, Mats Palerius och Gundars Rasmanis. Nyval föreslås av styrelseledamot Marie Öberg Lindevall som styrelseordförande.

Omval föreslås av revisorn Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Carlos Esterling och med Andreas Nyberg som personvald medrevisor med förordnande fram till årsstämman 2020.

Styrelsearvode föreslås utgå med 120 000 kr till Marie Öberg Lindevall samt med 60 000 kr till de ledamöter som inte är anställda på Zenicor. För närvarande gäller det Lena Kajland Wilén, Marie Rudberg och Gundars Rasmanis. Ledamöter som är anställda och uppbär lön från Zenicor skall inte erhålla någon ersättning. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 12: Stämman föreslås fastställa sedan tidigare gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

VDs fasta ersättning mm utgår enligt av styrelsen fastställt avtal som upprättats under 2014 och som därefter revideras årligen.
Härutöver kan särskild årsbonus utgå beroende på verksamhetens utfall relativt fastställda mål för verksamheten. 

Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1 000 000 aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta kapitalanskaffning för att utveckla nya produkter och tjänster samt att finansiera ökad tillväxt.

Handlingar m.m.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 4 453 300 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Stämmans beslut under punkten 13 skall för sin giltighet biträdas av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). 

Årsredovisning, revisionsberättelse samt underlag och fullständigt förslag för beslut att bemyndiga styrelsen att fattas beslut om emissioner hålls tillgängliga från och med tre veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.zenicor.se och skickas till aktieägare som så begär. Övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar hålls tillgängliga från och med två veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.zenicor.se och skickas till aktieägare som så begär.

_____________________

Stockholm i april 2017

ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB (PUBL)
STYRELSEN


Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm

Tel: +46 (8) 442 68 60
info@zenicor.se
www.zenicor.se

Säte Stockholm
Org nr: 556642-3678