Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 17.00 i Westmanska Palatset, Holländargatan 17, 111 60 Stockholm.
 

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2020. Anmälan sker till Zenicor senast tisdagen den 19 maj 2020 antingen per post på adress Zenicor Medical Systems AB, ”Årsstämman 2020”, Saltmätargatan 8, 113 59, Stockholm, alternativt per telefon 08-442 68 66 eller via Zenicors hemsida; https://zenicor.se/investerarrelationer/arsstamma-2020/. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, e-postadress, antal innehavda aktier och eventuella biträden. 
 

Förvaltarregistrerade aktier  

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 19 maj 2020 att omregistreringen då är verkställd. 
 

Ombud m.m.  

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida.
 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av VD

8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut om 

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning

b. dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Val av styrelse

11. Val av revisor

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
     teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev

15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9b:  Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag presenterat i årsredovisningen och att vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas. Således föreslås ingen vinstutdelning. 

Punkt 10: Omval föreslås av styrelseledamöterna Lena Kajland Wilén, Sonny Norström, Mats Palerius och Gundars Rasmanis, samt omval av Håkan Jansson för att utses av styrelsen till styrelseordförande.

Punkt 11: Omval föreslås av revisorn Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Andreas Nyberg fram till årsstämman 2023.

Punkt 12: Styrelsearvode föreslås utgå med 120 000 kr till Håkan Jansson samt med 60 000 kr till var och en av Lena Kajland Wilén och Gundars Rasmanis. Övriga ledamöter skall inte erhålla någon ersättning. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1 000 000 aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta kapitalanskaffning för att utveckla nya produkter och tjänster samt att finansiera ökad tillväxt.
 

Handlingar m.m.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 5 636 122 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Stämmans beslut under punkten 14 skall för sin giltighet biträdas av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). 

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga från och med minst tre veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.zenicor.se och skickas till aktieägare som så begär. Övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar hålls tillgängliga från och med två veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.zenicor.se och skickas till aktieägare som så begär.

_____________________

Stockholm i april 2020

ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB (PUBL)
STYRELSEN

 

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. För mer information, besök: <a href="https://zenicor.se/” target=”_blank”>www.zenicor.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats.palerius@zenicor.se