Företrädesemissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Zenicor Medical Systems AB (publ) (”Zenicor” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädes-emission av aktier, vars teckningsperiod avslutades torsdagen den 11 maj 2023. Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är fredagen den 9 juni 2023. Avstämningsdag är tisdagen den 13 juni 2023, varefter BTA omvandlas till aktier per torsdagen den 15 juni 2023.

I dag, den 2 juni 2023, finns det således totalt 9 022 789 aktier och lika många röster i Zenicor. Aktiekapitalet har genom företrädesemissionen ökat med 541 866,72 SEK och uppgår efter ökningen till 1 443 646,24 SEK.

Rådgivare
Zenicor har anlitat Erik Penser Bank AB och Wigge & Partners Advokat KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information om Zenicor, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60 mats.palerius@zencior.se

Om Zenicor Medical Systems AB
Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor OneTM (tum-EKG) och Zenicor FlexTM är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor ViewTM. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor DirectTM, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.