Första patienterna inkluderade i STROKESTOP 2 studien

I april inkluderades de första patienterna i studien STROKESTOP 2. Studien syftar till att förebygga strokeinsjuknanden genom att med Zenicor tum-EKG hitta patienter med tysta förmaksflimmer som annars hade förblivit odiagnostiserade och sätta in strokeförebyggande behandling. Studien omfattar samtliga personer i Stockholms län som fyller 75 och 76 år under 2016.

Studien beräknas avslutas under 2017 och kommer att utgöra ett ytterligare underlag till Socialstyrelsens utredning om införande av ett Nationellt screeningprogram för förmaksflimmer.

Läs mer på studiens hemsida www.strokestop2.se, Sveriges radio och www.clinicaltrials.gov/