Delårsrapport Q2 2019-04-01 – 2019-06-30

Sammanfattning

  • Omsättning för andra kvartalet 2019 uppgick till 6 140 KSEK (5 913 KSEK)
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet 2019 uppgick till 244 KSEK (137 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för andra kvartalet 2019 uppgick till 0,04 SEK (0,02 SEK)

Kommentarer

  • Omsättningen för andra kvartalet 2019 är den högsta hittills för Zenicor och innebär en ökning med 4 procent jämfört med samma period föregående år.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under periode n

  • Den 14 maj 2019 meddelade Zenicor att ett samarbetsavtal har ingåtts med det internationella läkemedelsbolaget Daiichi-Sankyo, för att utveckla och validera en ny vårdkedja med Zenicor-EKG i Storbritannien.
  • På årsstämman den 28 maj 2019 väljs Håkan Jansson in i styrelsen för att ta uppdraget som styrelseordförande i Zenicor Medical Systems AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

VD har ordet

“Bästa kvartalet hittills och positivt resultat”

Andra kvartalet är vårt bästa kvartal hittills, med all-time-high i omsättning och ett positivt resultat. Affären med den effektiviserade vårdkedjan i primärvården växer starkt i Sverige, Finland och UK. Detta nya segment stod för 15% av intäkterna i andra kvartalet, jämfört med 3% i första kvartalet. Vi ser fram emot ökande tillväxt inom detta segment, då vi visat att affärsmodellen är både skalbar och att den fungerar internationellt i olika sjukvårdssystem. Nya marknader och nya affärer samt fortsatt stark tillväxt väntas under de kommande kvartalen. Det är mycket glädjande att se att de senaste årens satsningar på att utveckla och effektivisera vårdkedjan för arytmiutredning nu på allvar börjar synas i resultaträkningen. Det är också glädjande att intäkterna i en allt större omfattning kommer från flera marknader där vi arbetat med att införa den effektiviserade vårdkedjan.

I UK väntar vi oss en fortsatt ökad försäljning, dels tack vare uppmärksamheten runt Zenicor i samband med SAFER-projektet, och dels tack vare fortsatt samarbete med vår partner Daiichi Sankyo, och framför allt i takt med att vi visar att den nya vårdkedjan verkligen effektiviserar vården och att NHS-resurser därmed används effektivare.

Den starka tillväxten för den effektiviserade vårdkedjan samt att vi visar att vi kan växa med ett underliggande positivt resultat gör att vi ser optimistiskt på resten av 2019 och 2020 med sikte på nya marknader och fler affärer på existerande marknader. Vi har bara börjat vårt arbete med att, tillsammans med vården i hela Europa implementera nya vårdkedjan för tidig diagnos för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

För ytterligare information kontakta:
Mats Palerius, VD

Tel: 070-561 55 64
Mail: mats.palerius@zenicor.se

Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
<a href="https://zenicor.se/”>www.zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial” target=”_blank”>http://zenicor.se/pressmaterial

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är en ledande utvecklare av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, i sjukvården och lösningen används idag på över 400 kliniker i tiotalet länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. För mer information, besök: <a href="http://www.zenicor.se/” target=”_blank”>www.zenicor.se