Delårsrapport Q1 2019-01-01 – 2019-03-31

Sammanfattning

  •  Omsättning för första kvartalet 2019 uppgick till 5 680 KSEK (5 135 KSEK)
  •  Rörelseresultatet för första kvartalet 2019 uppgick till – 380 KSEK (- 398 KSEK)
  •  Rörelseresultatet per aktie för första kvartalet 2019 uppgick till – 0,07 SEK (- 0,07 SEK)

Kommentarer  

  • Omsättningen för första kvartalet 2019 ökade med 11 procent jämfört med föregående år och är den högsta omsättningen för ett första kvartal hittills för Zenicor.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 

Väsentliga händelser under perioden

  •  Den 13 mars 2019 meddelade Zenicor att världens största screeningprojekt inom förmaksflimmer – där Zenicor är utvald som enda leverantör av EKG system – har startat.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  Den 26 april 2019 meddelade Zenicor att Håkan Jansson föreslås att väljas in i styrelsen och ta uppdraget som styrelseordförande i Zenicor Medical Systems AB.
  •  Den 14 maj 2019 meddelade Zenicor att ett samarbetsavtal har ingåtts med det internationella läkemedelsbolaget Daiichi-Sankyo, för att utveckla och validera en ny vårdkedja med Zenicor-EKG i Storbritannien.

VD har ordet:

Årets första kvartal har varit spännande på många sätt. Zenicors tillväxt fortsätter och intäkterna ökade med 11 procent till 5 680 KSEK jämfört med 5 135 KSEK samma kvartal föregående år. Vi fortsätter med vår expansion och våra internationella satsningar, vilket medfört att resultatet fortfarande är negativt. Rörelseresultatet uppgick till – 380 KSEK.

Vi har under kvartalet sett ett ökat intresse för Zenicors lösning för strokeprevention på ett flertal av de marknader vi är verksamma på. Inte minst i Storbritannien har aktiviteten ökat. Glädjande är att SAFER-studien – som är världens största randomiserade screening-projekt inom förmaksflimmer och omfattar 120 000 personer – har startat. Nationella screeningprogram ligger fortfarande några år bort och en sådan här omfattande studie är av stor betydelse för hur Storbritannien, och även andra länder, kan komma agera i frågan kring nationella screeningprogram för förmaksflimmer i högriskgrupper när dessa kommer igång. SAFER-studien inleddes i mars och beräknas pågå till 2022.

Under kvartalet har vi även fortsatt att arbeta intensivt med vår modell för att utveckla och effektivisera vårdkedjan för arytmiutredning. Detta har medfört att vi under maj tecknat ytterligare ett avtal inom området, den här gången i Storbritannien. Det senaste avtalet, som är vårt första inom området i Storbritannien, är ett samarbetsavtal med det internationella läkemedelsbolaget Daiichi Sankyo och bygger på samma koncept som de lyckade projekt som Zenicor sedan en tid bedriver i Finland.

Tillsammans med det avtal som i september 2018 tecknades med Landstinget i Värmland har Zenicor därmed tecknat avtal i tre länder avseende den effektiviserade vårdkedjan för arytmiutredning. Det visar tydligt att modellen är skalbar och dessutom är anpassningsbar till olika marknader och vårdstrukturer. Vår bedömning är att modellen för att effektivisera vårdkedjan för tidig diagnos av arytmier kommer att skapa ett fortsatt stort intresse och att vi ser fram emot fler liknande affärer under 2019.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är en ledande utvecklare av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, i sjukvården och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2019-03-31) uppgick antalet anställda till arton personer.

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat Q1 2019
Rörelseresultatet per aktie för perioden uppgick till – 0,07 kr.

Antalet utestående aktier per den 31 mars 2019 är 5 636 122. 

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2018).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2018).

Transaktioner med närstående
Sedvanliga löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalts under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen
Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors marknader. Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.

Granskning 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen 
Delårsrapporten för andra kvartalet 2019 publiceras 2019-08-23
Delårsrapport för tredje kvartalet 2019 publiceras 2019-11-15
Bokslutskommuniké för 2019 publiceras 2020-02-14
Rapporterna finns tillgängliga via <a href="http://www.zenicor.se/”>www.zenicor.se

Stockholm 2019-05-17

Marie Öberg Lindevall, styrelseordförande
Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot
Gundars Rasmanis, styrelseledamot
Sonny Norström, styrelseledamot
Marie Rudberg, styrelseledamot
Henrik Vilselius, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:
Mats Palerius, VD

Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats.palerius@zenicor.se
www.zenicor.se