Delårsrapport kvartal 3, 2022.07.01 – 2022.09.30

Sammanfattning
• Omsättningen för tredje kvartalet 2022 uppgick till 4 632 KSEK (4 258 KSEK)
• Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2022 uppgick till – 606 KSEK (215 KSEK)
• Rörelseresultatet per aktie för tredje kvartalet 2022 uppgick till – 0,11 SEK (0,04 SEK)

Kommentarer
• Omsättningen för tredje kvartalet 2022 ökade med 9 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket innebär att det var det bästa tredje kvartalet hittills.
• Rörelseresultatet för tredje kvartalet var negativt, på grund av ökade kostnader på ca 1 700 KSEK för Zenicors tillväxtsatsning.
• Rörelseresultatet före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) för årets första nio månader är positivt.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

• Den 1 juli tecknade Zenicor avtal med University of Leeds i Storbritannien för att utvärdera AI-algoritmer som ska hitta personer med hög risk för förmaksflimmer. Projektet kommer att pågå under ett och ett halvt år. Målet är att ta fram AI-lösningar för att optimera kommande nationella och regionala program för screening för förmaksflimmer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 21 oktober undertecknar Zenicor ett avtal med Karolinska Institutet om leverans av Zenicor Flex-EKGTM. Avtalet avser leverans av produkter och tjänster till olika forskningsprojekt som drivs i Karolinska Institutets regi. Avtalets värde är ca tre miljoner kronor under två år. Affären avgjordes genom en offentlig, konkurrensutsatt upphandling, där Zenicor tilldelades affären genom att uppfylla de hårt ställda kraven.

• Den 9 november publicerade den medicinska tidskriften European Heart Journal de hälsoekonomiska resultaten från den stora screeningstudien STROKESTOP 1. Resultatet i den vetenskapligt granskade artikeln visar att samhället i Sverige kan spara 3,6 miljarder kronor per år genom att erbjuda screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG till varje ny årskull 75/76-åringar.

VD har ordet:

Tillväxten fortsätter, bästa tredje kvartalet hittills

Tredje kvartalet blev ytterligare ett mycket bra kvartal med fortsatt tillväxt och vårt bästa tredje kvartal hittills. Under årets första nio månader ligger tillväxten på nästan 10 % jämfört motsvarande period året innan.

Vi satsar nu för fullt för att accelerera expansionstakten ytterligare. Tillväxtsatsningen syns på kostnadssidan i resultaträkningen under detta kvartal, men med ett positivt EBITDA under årets första nio månader visar det att vi har en sund och lönsam affär som vi nu satsar på att växa.

Fokus i vår tillväxtsatsning är inom fyra områden; ökad säljstyrka på våra existerande marknader, breddad produkt- och lösningsportfölj inom arytmiområdet, satsning på nya geografiska marknader samt en ökad satsning på screening för förmaksflimmer.

Det är därför mycket glädjande att vi ser positiva resultat från vår tillväxtsatsning och våra tillväxtområden. Dels med en stor order från Karolinska Institutet gällande vårt breddade produkt- och lösningserbjudande med Zenicor Flex-EKG, dels med den positiva, vetenskapligt publicerade artikeln om hälsoekonomin från STROKESTOP-studien som visar på en mycket stor besparing för samhället när screeningprogram för förmaksflimmer med Zenicor-EKG införs.

Tillväxtsatsningen kommer de närmaste kvartalen kortsiktigt att ge vissa tillfälliga fluktuationer i både omsättning och resultat, men tillväxtsatsningen kommer under de kommande två till tre åren att ge ett betydande positivt bidrag i resultaträkningen.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och den nya vårdkedjan för tidig diagnos för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”. Ingen ska behöva drabbas av en stroke på grund av ett odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius VD Zenicor Medical Systems AB
 

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen är i dagsläget etablerad i tio länder runt om i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicor-EKG som består av Zenicor Flex-EKGTM och Zenicor tum-EKGTM är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor tum-EKGTM och Zenicor Flex-EKGTM hanteras i samma system/plattform. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, Zenicor tum-EKGTM eller Zenicor Flex-EKGTM, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor DirectTM, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.
Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2022-09-30) uppgick antalet anställda till 20 personer.

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

 

Övrigt

Resultat Q3 2022
Rörelseresultatet per aktie för perioden uppgick till – 0,11 SEK (0,04 SEK)
Antalet utestående aktier per den 30 september 2022 är 5 636 122.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2021).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2021).

Transaktioner med närstående
Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen
Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2022 publiceras 2023-02-10
Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se

Stockholm 2022-11-18
Håkan Jansson, styrelseordförande
Mats Palerius, VD och styrelseledamot
Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot

Gundars Rasmanis, styrelseledamot
Sonny Norström, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:
Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats.palerius@zenicor.se
www.zenicor.se