Delårsrapport kvartal 3, 2020.07.01 – 2020.09.30

Sammanfattning

  • Omsättningen för tredje kvartalet 2020 uppgick till 3 681 KSEK (4 609 KSEK)
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2020 uppgick till 162 KSEK (65 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för tredje kvartalet 2020 uppgick till 0,03 SEK (0,01 SEK)

 

Kommentarer

  • Omsättningen för tredje kvartalet 2020 minskade med 20 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, beroende på senarelagd nyförsäljning i samband med effekter av Corona-krisen.
  •  Rörelseresultatet för tredje kvartalet var, trots en minskad omsättning, positivt, vilket innebär att året har inletts med tre kvartal med positivt resultat.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 14 augusti meddelade Zenicor att man tecknat avtal för den nya vårdkedjan för arytmi-utredning i ytterligare en NHS region, Cambridgeshire and Petersborough CCG. Det är den andra CCG:n i England som implementerar Zenicors vårdkedja för att effektivisera sina arytmiutredningar. Fullt utbyggt i hela Cambridgeshire and Petersborough CCG innebär det en intäktspotential för Zenicor på £ 120 000 per år.
  • Den 30 september meddelade Zenicor att de har tecknat avtal för den nya digitala vårdkedjan för arytmiutredning med Terveystalo Oy, som är Finlands största privata vårdgivare. Avtalet innebär att Zenicors vårdkedja kan erbjudas till de mer än en miljon finländare som använder Terveystalos tjänster varje år. Fullt implementerat innebär avtalet en intäktspotential för Zenicor på € 250 000 per år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 27 oktober meddelade Zenicor att världens största studie för strokeprevention genom screening för förmaksflimmer, SAFER-studien, utökas med en ny fas för att utvärdera ett helt nytt Covid-19-säkrat sätt att genomföra screening av förmaksflimmer med Zenicor-EKG. Den första patienten att delta i denna Covid-19-säkrade screening, kommer att inkluderas i studien under oktober.
  • Den 6 november meddelar Zenicor att vårdbolaget Tiohundras utvärdering av den nya patientnära vårdkedjan är klar och visar på mycket positiva resultat. Genom att införa Zenicors digitala vårdkedja för arytmiutredning har Tiohundra lycktas effektivisera användningen av vårdens resurser och halvera tiden till diagnos för patienterna.

 

VD har ordet:
Fortsatta framgångar för den digitala vårdkedjan

Det är mycket glädjande att vi kan presentera ytterligare framgångar med vår digitala vårdkedja för arytmiutredning under kvartalet. Terveystalo Oy, Finlands största privata vårdgivare, har tecknat avtal för att erbjuda effektiv arytmiutredning till sina patienter. Terveystalo når i dag ca 1,2 miljoner finländare, och avtalet kan ge ett betydande avtryck i vår omsättning de kommande åren. Att dessutom den andra CCG:n i Storbritannien har börjat med vårdkedjan gör att framtiden ser mycket lovande ut.

Tiohundra AB har efter noggrann utvärdering av Zenicors vårdkedja kommit fram till kvantitativa resultat som visar att de kan halvera tiden som patienten måste vänta på diagnos, samtidigt som de frigör resurser i vården. Det är verkligen fantastiskt att få svart på vitt vad ”tidig diagnos med Zenicors vårdkedja” innebär för vården, och inte minst för patienterna. Tiohundra, som är en del av Region Stockholm, har en tradition av att vara innovativa och är en förebild för hela regionen. De positiva resultaten från Tiohundra stärker verkligen våra möjligheter att sprida vårdkedjan till resten av Region Stockholm och till andra regioner i Sverige.

Det stora screeningprojektet för strokeprevention i Storbritannien, SAFER, som leds av Cambridge University och finansieras av den engelska sjukvården NHS, har utvecklat en metod att screena personerna i projektet på distans under rådande Corona-situation utan att de behöver besöka en vårdinrättning. Tack vare den digitala lösningen med Zenicor-EKG kan utrustningen skickas hem till patienten och hjärtspecialister kan tolka och följa personernas hjärtan på distans. Den nya metoden implementeras nu i en första fas, och de inledande resultateten är mycket positiva. Denna lösning kan komma att sätta en helt ny standard för hur framtida screeningprogram kan utformas och implementeras.
Trots framgångarna med vårdkedjan så har omsättningen i tredje kvartalet påverkats av den rådande Corona-situationen. Tredje kvartalet påverkades dock i mindre grad än föregående kvartal och vi ser inför slutet av året och inför 2021 att situationen så sakta är på väg att vända. Att vi trots minskad omsättning återigen har ett positivt resultat i kvartalet visar på vår styrka.

Under tredje kvartalet har vi fortsatt stärkt vår position och efterfrågan på våra digitala lösningar för tidig diagnos med den nya vårdkedjan fortsätter att öka. Vi kommer fortsatt att ha fullt fokus på att teckna ytterligare avtal för den nya vårdkedjan med fler regioner/CCG:er i Sverige, Finland och Storbritannien.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och den nya vårdkedjan för tidig diagnos för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.

Mats Palerius VD Zenicor Medical Systems AB

 

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2020-09-30) uppgick antalet anställda till arton personer.

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

 

Övrigt

Resultat Q3 2020
Rörelseresultatet per aktie för perioden uppgick till 0,03 SEK (0,01 SEK)
Antalet utestående aktier per den 30 september 2020 är 5 636 122.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2019).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2019).

Transaktioner med närstående
Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen
Den minskade omsättningen beror på senarelagd nyförsäljning på Zenicors marknader i samband med effekter av Corona-krisen. Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden. Personalkostnaderna för tredje kvartalet har minskat med ca 770 KSEK tack vare statligt stöd för korttidspermittering.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2020 publiceras 2021-02-12 Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se

 

Stockholm 2020-11-13

Håkan Jansson, styrelseordförande
Mats Palerius, VD och styrelseledamot
Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot
Gundars Rasmanis, styrelseledamot
Sonny Norström, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:
Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats.palerius@zenicor.se
www.zenicor.se

 

Läs hela rapporten här