Delårsrapport kvartal 3, 1 juli – 30 september, 2023

Sammanfattning

 • Omsättningen för tredje kvartalet 2023 uppgick till 5 085 KSEK (4 632 KSEK)
 • EBITDA för tredje kvartalet 2023 uppgick till – 1 981 KSEK (- 423 KSEK)
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2023 uppgick till – 2 758 KSEK (- 606 KSEK)
 • Rörelseresultatet per aktie för tredje kvartalet 2023 uppgick till – 0,31 SEK (- 0,11 SEK)

Kommentarer

 • Omsättningen för tredje kvartalet 2023 ökade med 10 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket innebär att kvartalet är Zenicors bästa tredje kvartal hittills.
 • Den ackumulerade omsättningen för årets första nio månader ökade med 13 %.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 10 juli meddelas att nyemissionen i Zenicor tillförde bolaget 20 MSEK efter emissions-kostnader, vilket gav ett kapitaltillskott för att genomföra tillväxtstrategin enligt plan. Nyemissionen innebar en kraftig ägarspridning med en 25-procentig ökning av antal aktieägare och 2023-06-30 var antalet aktieägare över 1000. Innan nyemissionen ägdes 75% av bolagets aktier av de tio största ägarna. Efter nyemissionen är de 75 procenten spridda bland de 25 största ägarna. Resterande 25% av bolagets aktier ägs av ca 1000 aktieägare.
   

 • Den 25 augusti rapporterar Zenicor om en genomförd undersökning bland 160 allmänläkare i Sverige gällande handhavande av patienter med hjärtklappningsproblematik i primärvården.  Nästan 70 procent av allmänläkarna uppger att de skulle utreda fler patienter för hjärtklappning om de hade tillgång till utrustning direkt på vårdcentralen. I undersökningen uppger dessutom 71 procent av allmänläkare att de tror att deras arbetsbörda skulle underlättas om patienter med hjärtklappningsbesvär kunde utredas och diagnostiseras mer effektivt i primärvården.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 6 oktober meddelas att styrelsen i Zenicor har utsett Caroline Mellstig Theimer till vice VD i Zenicor. Caroline har under sina sju år på Zenicor arbetat med Zenicors affärsutveckling och försäljning, samt som General Manager för Zenicor brittiska dotterbolag. Carolines viktigaste arbetsuppgift som vice VD kommer vara att säkerställa bolagets fortsatta position som ledande inom screening för förmaksflimmer.
   
 • Den 13 oktober meddelas att screening påbörjats av de första personerna med Zenicor One i Australien. Zenicor är som tidigare meddelats utvald leverantör till projektet SAFER-AUS för screening av förmaksflimmer i Australien. Att screeningen nu är i gång innebär för Zenicor ett viktigt steg i etableringen i Australien och en viktig del i företagets positionering som en ledande aktör inom screening för förmaksflimmer.
   
 • Den 11 november meddelas att AI-baserad screening för förmaksflimmer med Zenicor One på 17 olika vårdcentraler i Leeds, Storbritannien har inletts. En AI-baserad algoritm (FIND-AF) kommer att kunna prediktera om personen har högre risk för att ha förmaksflimmer och drabbas av stroke. Syftet är att effektivisera och kostnadsoptimera screening för förmaksflimmer för individen och för samhället.
   
 • Den 16 november meddelas att Screeningprojektet SAFER går in i slutfasen. Personer från över hundra vårdcentraler i England screenas för förmaksflimmer i hög takt med Zenicor One. Cirka 70 % av deltagarna har screenats och samtliga screeningar beräknas vara klara till våren 2024. Första preliminära analysen av resultatet planeras att göras i juli 2025.

VD har ordet:

Tillväxten fortsätter och fokus på screening

Tredje kvartalet blev ytterligare ett bra kvartal med en ökning av omsättningen med 10 %, vilket innebär vårt bästa tredje kvartal hittills. Under kvartalet var resultatet och kassaflödet negativt. Under kvartal 3 är intäkterna alltid lägre på grund av att sommarmånaderna innebär lägre försäljning till sjukvården. Intäkterna i kvartalet har därför inte matchat vår högre kostnadsnivå. Kostnadsnivån följer dock vår lagda tillväxtplan.

En fråga som jag har fått från flera olika aktieägare den senaste tiden gäller just likviditeten och kassaflödet i bolaget. Likviditeten är självklart alltid en utmaning för i ett bolag i en tillväxtfas. Med den kassa vi har tillsammans med ett stabilt kassaflöde från vår existerande, underliggande affär, samt från nya affärer och den ökande omsättningen, kommer vi ha likviditet för att ta Zenicor till nästa nivå. Helt enligt vår tillväxtplan.

Det händer mycket runt området ”Screening för förmaksflimmer” just nu.  SAFER-projektet i England fortskrider enligt plan och forskningsfinansiären NIHR, har bedömt resultaten som positiva när projektet passerade den sista checkpointen i somras. Samtliga personer i projektet kommer att vara färdig-screenade till våren 2024, och första preliminära analysen av resultatet beräknas göras i juli 2025.

Till mitten av 2025 kommer även resultaten från SAFER i Australien. Dessutom genomförs ju två projekt med Zenicor One där olika AI-modeller utvärderas för att ytterligare kunna effektivisera screening-programmen och göra dem än mer kostnadseffektiva. Resultaten från AI-projekten förväntas också vara klara under 2025. Samtliga dessa studier stärker ytterligare Zenicors position att ha den bäst dokumenterade lösningen för screening för förmaksflimmer.

Ett viktigt mål för 2024 är att komma i gång med screening i någon, eller till och med några regioner i Skandinavien eller Storbritannien, för att visa att en implementering är möjlig och att ett bra hälsoekonomiskt case finns. Det kommer att vara utmärkt att ha dessa referenser och studieresultat inför 2025 och framåt.

Slutligen vill jag hälsa Caroline välkommen som vice VD i Zenicor och som adjungerad till styrelsen. Jag ser fram emot ett fortsatt mycket gott samarbete, och att vi tillsammans med alla Zenicors medarbetare tar bolaget vidare under vår fortsatta tillväxt.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och nya lösningar för tidig diagnos av arytmier för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.
Ingen ska behöva drabbas av en stroke på grund av ett odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

 

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor OneTM (tum-EKG) och Zenicor FlexTM är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor ViewTM. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor DirectTM, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal på de lokala marknaderna. Vid kvartalets utgång (2023-09-30) uppgick antalet anställda till 23 personer.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.

 

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras.

Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.
 

Övrigt
Resultat per aktie Q3 2023

Rörelseresultatet per aktie för kvartalet uppgick till – 0,31 SEK (- 0,11 SEK).

Antalet utestående aktier per den 30 september 2023 är 9 022 789 (5 636 122).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2022).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2022).

Transaktioner med närstående

Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen

Omsättningsökningen under andra kvartalet härrör från försäljning på Zenicors marknader.

Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden. Under perioden har en utvecklingskostnad på 1 MSEK gällande bolagets AI-produkt, ej aktiverats utan tagits som en direkt kostnad.
Avskrivningar av aktiverat utvecklingsarbete och av materiella anläggningstillgångar har gjorts under perioden. Under kvartalet har avskrivning av utvecklingsprojektet Zenicor View version 1 påbörjats.

Under kvartalet har bolaget fortsatt satsningen på tillväxt, både inom produktutveckling och försäljning. Detta har påverkat såväl resultatet som kassaflödet under perioden, vilka dock ligger helt inom den plan som är gjord för tillväxtsatsningen.

Med nuvarande kassa tillsammans med intäkter från den existerande, underliggande affären och med ökad omsättning som är en del av tillväxtsatsningen, har bolaget en hållbar och positiv utveckling av både resultat och kassaflöde.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2023 publiceras 2024-02-16

Rapporterna finns tillgängliga via <a href="http://www.zenicor.se” style=”color:blue; text-decoration:underline”>www.zenicor.se

Stockholm 2023-11-17

Håkan Jansson, styrelseordförande                                         Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot                                      Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot                                           

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD

Zenicor Medical Systems AB

Saltmätargatan 8

113 59 Stockholm

Tel 08 442 68 60

Mail: mats.palerius@zenicor.se

www.zenicor.se