Delårsrapport kvartal 2, 2021.04.01 – 2021.06.30

Sammanfattning

  • Omsättningen för andra kvartalet 2021 uppgick till 5 072 KSEK (4 348 KSEK)
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet 2021 uppgick till 209 KSEK (482 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för andra kvartalet 2021 uppgick till 0,04 SEK (0,09 SEK)

Kommentarer

  • Omsättningen för andra kvartalet 2021 ökade med 17 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet 2021 var positivt, vilket innebär positivt resultat för sjätte kvartalet i följd.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Väsentliga händelser under perioden

  • Den 23 april presenterade Karolinska Institutet resultaten från STROKESTOP-studien, som visar att screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG kan förhindra tusentals strokefall. Detta är första gången som nyttan med screening för förmaksflimmer genom minskat antal stroke har påvisats. Nästa steg är att forskarna ska sammanställa en hälsoekonomisk analys som underlag för att Socialstyrelsen ska kunna utvärdera införandet av ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer.
  • Den 5 maj meddelades att den fjärde och sista randomiserade fasen av screeningstudien SAFER har inletts i Storbritannien. Den första personen av de totalt planerade 120 000 deltagarna har inlett en tre veckors screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG. Resultatet från SAFER-studien kommer att vara ett mycket viktigt underlag för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer i Storbritannien.
  • Den 6 juni meddelades att Zenicor blivit utvald som enda leverantör att leverera EKG-utrustning till det första stora screeningprojektet i Australien. Studien startar hösten 2021 och beräknas pågå under 2021/2022. Resultatet av studien kommer att vara ett mycket viktigt underlag för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer i Australien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I slutet av juli presenterade Karolinska Institutet AI-studien med Zenicor-EKG på den amerikanska hjärtkongressen HRS (Heart Rhythm Society). Studien har utvecklat och utvärderat en AI-modell för att kunna identifiera riskpatienter för att ha förmaksflimmer utifrån ett normalt EKG registrerat med Zenicor-EKG. Studiens slutsats är att Zenicors AI-algoritm kan användas som del i ett screeningprogram för att förenkla och ytterligare öka kostnadseffektiviteten i dessa screeningprogram.

 

VD har ordet:

Tillväxten och internationaliseringen tar fart igen

Det nya screeningprojektet i Australien innebär den första affären för Zenicor utanför Europa. Återigen har Zenicor blivit utvald som enda leverantör till ett stort screeningprojekt. Ett mycket positivt andra kvartal med tillväxt och en fortsatt internationalisering som lovar gott inför de kommande kvartalen.

På screeningområdet händer mycket positivt – väldigt goda resultat från STROKESTOP, SAFER som nu är inne i den fjärde och avslutande fasen samt Zenicors första screeningprojektet utanför Europa som startar i höst. Tillsammans med en fortsatt spridning av Zenicors vårdkedja för arytmiutredning, skapar vi en mycket stark position för Zenicor inför framtiden. Vi ser framför oss en fortsatt stark internationalisering och nya affärer under andra halvan av 2021 på flera av våra marknader med den patientnära vårdkedjan för arytmiutredning.

Vi fortsätter vår R&D-satsning för att även i framtiden ha den mest användarvänliga och kostnads-effektiva lösningen för vården och för patienterna. Vi vidareutvecklar vår lösning, bland annat genom att utveckla nya AI-modeller för att ytterligare effektivisera användandet av Zenicors vårdkedja för arytmiutredning och för att genomföra stora screeningprojekt. Ett tydligt tecken på att vi ligger i den absoluta framkanten med vår lösning är att AI-studien som presenterades på den amerikanska hjärtkongressen HRS, uppmärksammades av en expertpanel som ”One of the most novel and innovative of HRS 2021”

Vi ser en början på en positiv återhämtning efter pandemin och med omsättningsökningen i andra kvartalet har vi nått halvvägs tillbaka till läget innan pandemin startade. Återigen visar vi positivt resultat, nu för sjätte kvartalet i rad. Under andra halvan av 2021 räknar vi med att se en fortsatt tillväxt, vilket visar vägen mot vårt mål på över 30 % årlig tillväxt.

Vi fortsätter vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och den nya vårdkedjan för tidig diagnos för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare.

Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2021-06-30) uppgick antalet anställda till sjutton personer.
Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

 

Övrigt

Resultat Q2 2021

Rörelseresultatet per aktie för perioden uppgick till 0,04 SEK (0,09 SEK)

Antalet utestående aktier per den 30 juni 2021 är 5 636 122.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2020).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2020).

Transaktioner med närstående

Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.
Finansiella utvecklingen

Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2021 publiceras 2021-11-19

Bokslutskommuniké för 2021 publiceras 2022-02-11

Rapporterna finns tillgängliga via <a href=”http://www.zenicor.se” style=”color:blue; text-decoration:underline”>www.zenicor.se
Stockholm 2021-08-27

Håkan Jansson, styrelseordförande                                         Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot                                      Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm

Tel: 070-561 55 64
Mail: mats.palerius@zenicor.se
www.zenicor.se