Delårsrapport kvartal 2, 2020.04.01 – 2020.06.30

Sammanfattning

· Omsättningen för andra kvartalet 2020 uppgick till 4 348 KSEK (6 140 KSEK)
· Rörelseresultatet för andra kvartalet 2020 uppgick till 482 KSEK (244 KSEK)
· Rörelseresultatet per aktie för andra kvartalet 2020 uppgick till 0,09 SEK (0,04 SEK)

Kommentarer

· Omsättningen för andra kvartalet 2020 minskade med 29 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, beroende på minskad nyförsäljning i samband med effekter av Corona-krisen.
· Rörelseresultatet för andra kvartalet var, trots en minskad omsättning, positivt, vilket innebär att året har inletts med två kvartal med positivt resultat.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

· Den 3 april meddelande Zenicor att de har inlett ett internationellt samarbete med Karolinska Institutet och University of Cambridge för att utveckla ett AI-stöd för EKG-analys. Syftet är att kunna prediktera förekomst av bakomliggande förmaksflimmer hos patienter med till synes normal hjärtrytm. Den svenska innovationsmyndigheten Vinnova har beslutat att finansiera samarbetsprojektet med 500 000 kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 14 augusti meddelade Zenicor att man tecknat avtal för den nya vårdkedjan för arytmi-utredning i ytterligare en NHS region, Cambridgeshire and Peterborough CCG. Det är den andra CCG’n i England som implementerar Zenicors vårdkedja för att effektivisera sina arytmiutredningar. Fullt utbyggt i hela Cambridgeshire and Peterborough CCG innebär det en intäktspotential för Zenicor på £ 120 000 per år.

VD har ordet:

Positivt resultat och nya affärer under extraordinär situation

Det andra kvartalet 2020 har onekligen varit speciellt. Sjukvården har haft fullt upp med att hantera den akuta Corona-situationen. Den vanliga vården och diagnostiken har som en konsekvens av det fått skjutas på framtiden. Personer över 70 har i många fall inte kunnat besöka sin vårdcentral eller specialistmottagning.

Flera av Zenicors existerande kunder har dock glädjande ökat sin användning och utnyttjat den digitala möjlighet som Zenicor-EKG erbjuder för att kunna genomföra arytmiutredningar och diagnos på distans. Dock har nyförsäljningen och start av nya projekt påverkats under kvartalet. Vi har sett en tillfällig uppbromsning av tillväxten och därav en minskning av intäkterna under kvartalet. Vi har som tidigare meddelats ställt om vår verksamhet och kraftigt minskat våra kostnader, vilket har gjort att vi kan visa ett positivt resultat även i andra kvartalet.

Nyförsäljningen i tredje kvartalet kommer även den att påverkas av rådande situation. Vi ser dock att situationen så sakta är på väg att vända och att vår tillväxt och expansion kommer att ta fart igen och öka. Ett tydligt tecken på det är den nya affären i Storbritannien, där vi har tecknat vårt andra avtal med en Clinical Commissioning Group (CCG) för den nya vårdkedjan. Detta gör oss ännu starkare och vi kommer att ha fullt fokus på att teckna ytterligare avtal för den nya vårdkedjan med fler regioner/CCG i Sverige, Finland och Storbritannien mot slutet av 2020 och början av 2021.

Zenicor har en mycket bra position och vi ser att efterfrågan på våra digitala lösningar för tidig diagnos med den nya vårdkedjan kommer fortsätta att öka inom vården. Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och den nya vårdkedjan för tidig diagnos för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2020-06-30) uppgick antalet anställda till arton personer.

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat Q2 2020

Rörelseresultatet per aktie för perioden uppgick till 0,09 SEK

Antalet utestående aktier per den 30 juni 2020 är 5 636 122.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2019).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2019).

Transaktioner med närstående

Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen

Den minskade omsättningen beror på minskad nyförsäljning på Zenicors marknader i samband med effekter av Corona-krisen. Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden. Personalkostnaderna för andra kvartalet har minskat med ca 750 KSEK tack vare statligt stöd för korttidspermittering.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 publiceras 2020-11-13

Bokslutskommuniké för 2020 publiceras 2021-02-12
Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se

Stockholm 2020-08-21

Håkan Jansson, styrelseordförande                                         Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot                                      Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD

Zenicor Medical Systems AB

Saltmätargatan 8

113 59 Stockholm

Tel: 070-561 55 64

Mail: mats.palerius@zenicor.se

www.zenicor.se