Kalendarium

10 – 12 april

Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Delårsrapport kvartal 2, 1 april – 30 juni, 2023

Sammanfattning
 

 • Omsättningen för andra kvartalet 2023 uppgick till 6 238 KSEK (5 408 KSEK)
 • EBITDA för andra kvartalet 2023 uppgick till 127 KSEK (458 KSEK)
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet 2023 uppgick till – 438 KSEK (278 KSEK)
 • Rörelseresultatet per aktie för andra kvartalet 2023 uppgick till – 0,05 SEK (0,05 SEK)

Kommentarer

 • Omsättningen för andra kvartalet 2023 ökade med 15 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket innebär att kvartalet är Zenicors bästa andra kvartal hittills.
 • EBITDA för andra kvartalet 2023 var positivt.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 4 april meddelas att styrelsen för Zenicor Medical Systems AB beslutat om en nyemission av aktier om upp till 42,3 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), i syfte att genomföra ett flertal tillväxtsatsningar för att tillvarata möjligheter att expandera verksamheten. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 20 april 2023
   
 • Den 20 april meddelas att den extra bolagsstämman godkänt att genomföra en företrädesemission enligt styrelsens förslag. Bolagsstämmans beslut var enhälligt.
   
 • Den 15 maj meddelas att det slutgiltiga utfallet i nyemissionen av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Zenicor Medical Systems AB. Teckningssammanställningen visar att 1 253 535 aktier, motsvarande cirka 22,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter varav 1 041 395 aktier, motsvarande cirka 18,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 212 140 aktier, motsvarande cirka 3,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas garanterna cirka 37,8 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 60,1 procent och Zenicor tillförs därmed cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader.
   
 • Den 24 maj meddelas att patientorganisationen Riksförbundet HjärtLung publicerat Flimmerrapporten för 2023. Rapporten visar att antalet personer i Sverige med ett odiagnostiserat förmaksflimmer är mycket stort, vilket ger en väsentligt ökad risk att drabbas av stroke. Rapporten trycker på vikten av att Sveriges regioner implementerar bättre metoder för diagnostik för förmaksflimmer, och lyfter fram Region Värmlands modell med Zenicor som ett utmärkt exempel.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 10 juli meddelas att nyemissionen i Zenicor tillförde bolaget 20 MSEK efter emissions-kostnader, vilket gav ett kapitaltillskott för att genomföra tillväxtstrategin enligt plan. Nyemissionen innebar en kraftig ägarspridning med en 25-procentig ökning av antal aktieägare och 2023-06-30 var antalet aktieägare över 1000. Innan nyemissionen ägdes 75% av bolagets aktier av de tio största ägarna. Efter nyemissionen är de 75 procenten spridda bland de 25 största ägarna. Resterande 25% av bolagets aktier ägs av ca 1000 aktieägare.
   
 • Den 25 augusti rapporterar Zenicor om en genomförd undersökning bland 160 allmänläkare i Sverige gällande handhavande av patienter med hjärtklappningsproblematik i primärvården.  Nästan 70 procent av allmänläkarna uppger att de skulle utreda fler patienter för hjärtklappning om de hade tillgång till utrustning direkt på vårdcentralen. I undersökningen uppger dessutom 71 procent av allmänläkare att de tror att deras arbetsbörda skulle underlättas om patienter med hjärtklappningsbesvär kunde utredas och diagnostiseras mer effektivt i primärvården.

VD har ordet:

Ytterligare ett utmärkt kvartal med 15 % tillväxt

Andra kvartalet blev ytterligare ett mycket bra kvartal med en ökning av omsättningen med 15 %, och med ett positivt EBITDA. Det är mycket glädjande att vi fortsätter växa enligt plan och att vi växer med ett bibehållet positivt EBITDA. Det visar att vi har en fungerade affärsmodell och att vår affär har en sund underliggande lönsamhet, vilket borgar för en skalbar och lönsam tillväxt. 

För att ytterligare accelerera vår tillväxt genomförde bolaget en nyemission under våren. Genom det tillförda emissionskapitalet tillsammans med kassaflödet från vår stadigt växande affär har vi nu tillräckligt med kapital för att fortsätta implementera tillväxtstrategin under 2023 och 2024 med full kraft. Denna tillväxtsatsning kommer att ta bolaget till en ny nivå. Vår målsättning de kommande åren är att väsentligt öka den årliga tillväxten.

Mycket positivt är att antalet aktieägare ökade med 25 % i samband med nyemissionen. Vi har nu en bättre balanserad ägarstruktur och en betydligt större ägarspridning. Vi kommer att stärka arbetet med att informera marknaden om bolaget och på så sätt ytterligare öka intresset, för fortsatt ägarspridning och för att öka likviditeten i aktien. Vi ser fram emot att kunna publicera många positiva nyheter under andra halvan av 2023.

Vi har nu en komplett produkt- och tjänsteportfölj för att kunna hjälpa vården att ställa en tidig diagnos på patienter med en hjärtklappningsproblematik. Både när det gäller patienter med symtom som söker vård, och när det gäller patienter utan symtom som behöver screenas för förmaksflimmer. Behovet av Zenicors lösning blev väldigt tydligt i den nyligen genomförda undersökningen hos svenska allmänläkare, där 70 % av läkarna ansåg att fler patienter skulle utredas om regionerna införde Zenicors vårdkedja på samma sätt som redan gjorts i Värmland. Med vår mycket kompetenta sälj- och marknadsorganisation samt tillförda finansiella resurser, kommer vi arbeta med att sprida Zenicors lösning för tidig diagnos och fortsätta vår tillväxtsatsning med full kraft.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och nya lösningar för tidig diagnos av arytmier för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.
Ingen ska behöva drabbas av en stroke på grund av ett odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor OneTM (tum-EKG) och Zenicor FlexTM är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor ViewTM. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor DirectTM, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal på de lokala marknaderna. Vid kvartalets utgång (2023-06-30) uppgick antalet anställda till 22 personer.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.

 

Om förmaksflimmer och stroke
 

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras.

Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt
 

Resultat per aktie Q2 2023

Rörelseresultatet per aktie för perioden uppgick till – 0,05 SEK (0,05 SEK)

Antalet utestående aktier per den 30 juni 2023 är 9 022 789 (5 636 122).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2022).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2022).

Transaktioner med närstående

Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.
 

Finansiella utvecklingen

Omsättningsökningen under andra kvartalet härrör från försäljning på Zenicors marknader.

Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.
Avskrivningar av aktiverat utvecklingsarbete och av materiella anläggningstillgångar har gjorts under perioden.

Under kvartalet genomfördes en nyemission på 25,4 MSEK för att finansiera den ökade satsningen på tillväxt, både inom produktutveckling och försäljning.

Brygglånet på 7 MSEK, som upptogs i samband med nyemissionen har återbetalats i sin helhet.
 

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 publiceras 2023-11-17

Bokslutskommuniké för 2023 publiceras 2024-02-16

Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se

Stockholm 2023-09-01

Håkan Jansson, styrelseordförande                                         Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot                                      Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot     

                                      

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD

Zenicor Medical Systems AB

Saltmätargatan 8

113 59 Stockholm

Tel 08 442 68 60

Mail: mats.palerius@zenicor.se

www.zenicor.se