Delårsrapport kvartal 1, 2023.01.01 – 2023.03.31

Sammanfattning

  • Omsättningen för första kvartalet 2023 uppgick till 6 462 KSEK (5 642 KSEK)
  • EBITDA för första kvartalet 2023 uppgick till 620 KSEK (474 KSEK)
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2023 uppgick till 57 KSEK (294 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för första kvartalet 2023 uppgick till 0,01 SEK (0,05 SEK)

Kommentarer

  • Omsättningen för första kvartalet 2023 ökade med 15 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket innebär att kvartalet är Zenicors bästa kvartal hittills.
  • Både EBITDA och rörelseresultatet för första kvartalet var positivt.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Väsentliga händelser under perioden

  • Den 20 januari meddelas att Zenicor, som ett av de första svenska SME-företagen, certifierats enligt det nya EU-regelverket Medical Device Regulation (MDR). Det innebär att Zenicor uppfyller de högt ställda kraven som myndigheterna har på medicintekniska företag för att utveckla effektiva och patientsäkra produkter och lösningar.
  • Den 30 mars meddelas att Zenicor har tilldelats 2,7 miljoner kronor av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova genom Swelife och Medtech4Health program ”Samverkansprojekt för bättre hälsa”. Projektet kommer att ta fram AI-lösningar för att med precisionsdiagnostik effektivisera kommande nationella och regionala program för screening för förmaksflimmer.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 4 april meddelas att styrelsen för Zencior Medical Systems AB beslutat om en nyemission av aktier om ca 42,3 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) i syfte att genomföra ett flertal tillväxtsatsningar för att tillvarata möjligheter att expandera verksamheten. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 20 april 2023.
  • Den 20 april godkände den extra bolagsstämman att genomföra en företrädesemission enligt styrelsens förslag. Bolagsstämmans beslut var enhälligt. Teckningsperioden för att delta i emissionen är 27 april – 11 maj.

VD har ordet:

Mycket bra start på året, tillväxttakten ökar till 15 %

Första kvartalet blev ett mycket bra kvartal med en ökning av tillväxttakten till 15 %, och med ett positivt rörelseresultat. Det gör kvartalet till vårt bästa kvartal hittills. Det är mycket glädjande att vår tillväxtsatsning ger avtryck i resultaträkningen, både när det gäller omsättningen och när det gäller rörelseresultatet. 

För att ytterligare kunna accelerera vår tillväxt har styrelsen och en extra bolagsstämma beslutat om att Zenicor ska genomföra en företrädesemission. Det nya kapitalet ska möjliggöra en ökad tillväxtsatsning som är mer offensiv än vi kunnat genomföra med det organiska överskottet från vår verksamhet. Fokus i vår tillväxtsatsning är inom fyra områden; ökad säljstyrka på våra existerande marknader, breddad produkt- och tjänsteportfölj inom arytmiområdet, satsning på nya geografiska marknader samt en ökad satsning på screening för förmaksflimmer. Den position och marknadsnärvaro vi har, ger oss ett utmärkt läge just nu att ta in tillväxtkapital och växa bolaget.

I mycket hård konkurrens tilldelades Zenicor 2,7 MSEK i stöd från Vinnova för projektet ”Stroke-prevention genom precisionsdiagnostik av förmaksflimmer med AI modell”. I projektet kommer vi tillsammans med AI-experter från Modulai och kliniska forskare från Karolinska sjukhuset utveckla AI/ML-modeller för att kunna identifiera personer med ökad risk för att ha förmaksflimmer, och på så sätt möjliggöra mycket effektivare program för screening för förmaksflimmer. Syftet är att kunna identifiera personer med högre risk att drabbas av en stroke, med målsättningen att ta fram en kommersiell produkt som ytterligare kommer att stärka Zenicors position inom strokeprevention.

Med kapitaltillskottet från nyemissionen fortsätter vi vår tillväxtsatsning med full kraft. Tillväxt-satsningen kan under 2023 kortsiktigt ge vissa tillfälliga fluktuationer i både omsättning och resultat, men kommer under de kommande två åren att ge ett betydande positivt bidrag i resultaträkningen. Vår målsättning de kommande åren är att väsentligt öka den årliga tillväxten.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och nya lösningar för tidig diagnos av arytmier för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.
Ingen ska behöva drabbas av en stroke på grund av ett odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor OneTM (tum-EKG) och Zenicor FlexTM är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor ViewTM. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor DirectTM, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2023-03-31) uppgick antalet anställda till 22 personer.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.

 

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras.

Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat per aktie Q1 2023

Rörelseresultatet per aktie för perioden uppgick till 0,01 SEK (0,05 SEK)

Antalet utestående aktier per den 31 mars 2023 är 5 636 122 (5 636 122).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2022).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2022).

Transaktioner med närstående

Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen

Omsättningsökningen under första kvartalet härrör från försäljning på Zenicors marknader.

Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.
Avskrivningar av aktiverat utvecklingsarbete och av materiella anläggningstillgångar har gjorts under perioden.

Under kvartalet har ett brygglån på 4 000 tkr upptagits för att finansiera den ökade satsningen på tillväxt, både inom produktutveckling och försäljning. Brygglånet kommer att amorteras i samband med att likviden från den planerade nyemissionen inkommer till bolaget.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för det andra kvartalet 2023 publiceras 2023-09-01

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2023 publiceras 2023-11-17

Bokslutskommuniké för 2023 publiceras 2024-02-16

Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se

Stockholm 2023-04-25

Håkan Jansson, styrelseordförande                                         Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot                                      Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot                                           


För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD

Zenicor Medical Systems AB

Saltmätargatan 8

113 59 Stockholm

Tel 08 442 68 60

Mail: mats.palerius@zenicor.se

www.zenicor.se