Kalendarium

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

14 – 16 maj

Vitalis, Göteborg

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Delårsrapport kvartal 1, 2022.01.01 – 2022.03.31

Sammanfattning

 • Omsättningen för första kvartalet 2022 uppgick till 5 642 KSEK (5 046 KSEK)
 • Rörelseresultatet för första kvartalet 2022 uppgick till 294 KSEK (536 KSEK)
 • Rörelseresultatet per aktie för första kvartalet 2022 uppgick till 0,05 SEK (0,10 SEK)

Kommentarer

 • Omsättningen för första kvartalet 2022 ökade med 12 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Rörelseresultatet för första kvartalet var positivt, vilket innebär positivt resultat för nionde kvartalet i följd.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
 

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 7 februari offentliggjorde Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, en hälsoekonomisk bedömning av olika metoder för att diagnostisera förmaksflimmer i primärvården. Resultaten visar att vårdkedjan med Zenicors- EKG är mer effektiv för sjukvården än den traditionella vårdkedjan med Holter-EKG. TLV uttrycker i rapporten att de starka kliniska resultaten visar på nyttan för patienter med förmaksflimmersymptom.
  I sin bedömning skriver TLV:  ”[…] användningen av Zenicor-EKG ger större nytta till en lägre kostnad”.

   
 • Den 8 mars meddelades att Zenicor har tecknat avtal i ytterligare en region (CCG) i Storbritannien för den digitala vårdkedjan för arytmiutredning med Zenicor-EKG. Avtalet innebär att Zenicors vårdkedja nu finns i fyra av totalt 106 CCG:er i England. Fullt implementerad innebär varje CCG en intäktspotential för Zenicor på mellan 50 000 och 120 000 GBP per år, beroende på antal invånare i regionen.
   
 • Den 16 mars meddelades att Zenicor lanserar Zenicor Flex- EKG, en flexibel EKG-lösning för kontinuerlig monitorering av hjärtat på distans. Tillsammans med Zenicor tum-EKG ger det en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Med denna lösning kan Zenicor fördubbla den tillgängliga marknaden. I samband med detta har den första affären med Zenicor Flex-EKG tecknats.
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 21 april meddelar Zenicor att SKR, Sveriges Kommuner och Regioner ger nationellt godkännande till Region Värmlands modell för att upptäcka förmaksflimmer. Modellen innebär att fler patienter kan utredas och den minskar kostnaderna för sjukvården. Att upptäcka förmaksflimmer är avgörande för att förebygga stroke. Sedan modellen infördes har antalet patienter som utretts för förmaksflimmer i Värmland fyrdubblats.
   

VD har ordet:

Ytterligare ett starkt kvartal med fortsatt tillväxt
 

Första kvartalet innebar en fortsatt bra tillväxt med en omsättningsökning på 12 %. Efter två år i rad med positivt resultat, inleddes även 2022 med ett positivt resultat i första kvartalet. Kvartalets tillväxt är ett steg i riktningen mot vår målsättning de kommande åren att öka den årliga tillväxten till över 30 %.

Tillväxten baseras på en fortsatt spridning av Zenicors vårdkedja för arytmiutredning. Därför är det mycket glädjande att vi tecknade avtal med den digitala vårdkedjan i ytterligare en CCG i England under kvartalet. Spridningen av vårdkedjan till fler CCG:er är nyckeln till fortsatt ökad tillväxt i England.

I Sverige var Region Värmland först med att införa den digitala vårdkedjan för arytmiutredning. Värmlandsmodellen har nu utvärderats av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, dels baserat på en hälsoekonomisk analys samt dels på en datasäkerhetsanalys. Resultatet som presenterats utföll mycket positivt och den så kallade Värmlandsmodellen är nu godkänd av SKR för användning i hela Sverige.

Vi ska fortsätta att växa och vara ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention, och erbjuda vården användarvänliga och kostnadseffektiva lösningar. Tillväxten sker med den digitala vårdkedjan för arytmiutredning på våra existerande marknader samt genom att vi etablerar oss på nya geografiska marknader. Vi kommer att fortsätta utvecklingen av vår lösning för vårdkedjan genom att addera ytterligare kundvärde med nya produkter och tjänster. Ett tydligt exempel på det är lanseringen av Zenicor Flex-EKG under kvartalet. Zenicor Flex-EKG gör att vi fördubblar vår tillgängliga marknad, och att vi erbjuder kunderna en komplett lösning för arytmiutredning, allt tillgängligt för våra kunder i ett och samma system.

Den struktur och det arbetssätt som byggs upp med införandet av vårdkedjan i regionerna i Sverige och i andra länder, gör det mycket enkelt och kostnadseffektivt att sedan bygga på med screening för förmaksflimmer i olika riskgrupper. Med de AI-algoritmer som vi utvecklar och bygger in i vår lösning, kommer vi att kunna genomföra screeningprogram för förmaksflimmer och strokeprevention på ett ännu mer effektivt och kostnadsbesparande sätt.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och den nya vårdkedjan för tidig diagnos för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”. Ingen ska behöva drabbas av en stroke på grund av ett odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

 

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen är i dagsläget etablerad i tio länder runt om i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2022-03-31) uppgick antalet anställda till 18 personer.
 

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat Q1 2022

Rörelseresultatet per aktie för perioden uppgick till 0,05 SEK (0,10 SEK)

Antalet utestående aktier per den 31 mars 2022 är 5 636 122.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2021).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2021).

Transaktioner med närstående

Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.
 

Finansiella utvecklingen

Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.
 

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för det andra kvartalet 2022 publiceras 2022-08-26

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 publiceras 2022-11-18

Bokslutskommuniké för 2022 publiceras 2023-02-10

Rapporterna finns tillgängliga via <a href="http://www.zenicor.se” style=”color:blue; text-decoration:underline”>www.zenicor.se

Stockholm 2021-05-07

Håkan Jansson, styrelseordförande                                              Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot                                          Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot            
                                   

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD

Zenicor Medical Systems AB

Saltmätargatan 8

113 59 Stockholm

Tel: 070-561 55 64

Mail: mats.palerius@zenicor.se

www.zenicor.se