Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 6 juli meddelade Zenicor att bolaget har ingått ett kommersiellt avtal med Tammerfors Hjärtsjukhus (Tampere Sydänsairaala) i Finland. Avtalet är ett resultat av ytterligare ett framgångsrikt projekt i Finland med en effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning som pågick under första halvåret 2018. Tammerfors Hjärtsjukhus kommer erbjuda tjänsten till primärvården i mellersta Finland och Zenicor erhåller intäkter per patient som genomgår utredning.
  • Zenicor meddelade den 27 september 2018 att bolaget tillsammans med Landstinget i Värmland har utvecklat en modell för att effektivisera vårdkedjan för arytmiutredning. Landstingets vårdcentraler kommer erbjuda tjänsten i syfte att kunna ge patienter tidig diagnos av förmaksflimmer och på så sätt reducera risken för stroke.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Efter periodens utgång har inga väsentliga nyheter rapporterats.

VD har ordet:

Fortsatt framgång för effektiviserad vårdkedja  

Under tredje kvartalet har Zenicor fortsatt att utveckla affären. Omsättningen steg med 25 procent i förhållande till motsvarande period föregående år. Resultatmässigt låg rörelseresultatet på samma nivå som året innan.

Vi har en affär som löpande genererar ökande tillväxt. I kombination med en stark balansräkning ser vi därför goda förutsättningar att fortsätta att utveckla affären i ett högt tempo.

I början av juli tecknade vi vårt andra kommersiella avtal för primärvården om den optimerade vårdkedjan i Finland. Avtalet tecknades med Tammerfors Hjärtsjukhus och är resultatet av ett projekt som pågått under första halvåret 2018. Detta är helt i linje med att flytta diagnostiken från sjukhusen till primärvården för att komma närmare patienten.

Framgångarna på den finländska marknaden är en viktig förklaring till att vi i september kunde ingå ett avtal med Landstinget i Värmland om att effektivisera vårdkedjan för arytmiutredningar även för dem. Avtalet är det första inom området i Sverige och är ett steg i den fortsatta internationaliseringen av en effektiviserad vårdkedja. Detta visar att den modell vi tagit fram är tydligt skalbar och går att anpassa efter de olika vårdsystemen. Vår metodik och teknik i kombination med vårt fokus på att hela tiden förbättra vårdkedjan för arytmiutredningar genererar nu ett allt större intresse och medför att vi ser fram emot fler affärer.

Kärnan i vår verksamhet är att fortsätta effektivisera vårdkedjan inom arytmiutredning. De senaste avtalen är frukten av ett långsiktigt arbete med ett tydligt fokus och är startskottet för vår vidare expansion inom området. Vi räknar med att kunna starta fler liknande projekt såväl i Sverige som internationellt.

Vår ambition är att vara den ledande aktören inom tidig diagnos och strokeprevention och att vi ska fortsätta att utvecklas och växa. Det är det vi nu fokuserar på när vi närmar oss 2019.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system för tidig diagnos av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Flera studier har visat att Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2018-09-30) uppgick antalet anställda till arton personer.

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat Q3 2018 

Rörelseresultatet per aktie för perioden uppgick till -0,32 kr.
Antalet utestående aktier per den 30 september, 2018 är 5 636 122.

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2017).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2017).

Transaktioner med närstående

Sedvanliga löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalts under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen

Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors marknader. Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.

Granskning 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för 2018 publiceras 2019-02-15
Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se

Stockholm 2018-11-16

Marie Öberg Lindevall, styrelseordförande
Mats Palerius, VD och styrelseledamot
Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot

Gundars Rasmanis, styrelseledamot
Sonny Norström, styrelseledamot
Marie Rudberg, styrelseledamot
Henrik Vilselius, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats@zenicor.se
www.zenicor.se