Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30

Väsentliga händelser under perioden

  •  Zenicor har blivit utvalt som leverantör till ett screeningprojekt i Storbritannien inom förmaksflimmer. Projektet är det största screeningprojektet i världen för förmaksflimmer med syfte att förebygga stroke. Totalt kommer 300 primärvårdsenheter att ingå i projektet. Detta är den enskilt största affären som Zenicor har gjort under sina 15 verksamhetsår. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 7 MSEK över en period på tre år.
  •  På årsstämman den 29 maj 2018 beslutades, att till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma 2019 omvälja Lena Kajland Wilén, Marie Rudberg, Sonny Norström, Mats Palerius och Gundars Rasmanis, Marie Öberg Lindevall samt att nyvälja Henrik Vilselius.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  Den 6 juli meddelade Zenicor att bolaget har ingått ett kommersiellt avtal med Tammerfors Hjärtsjukhus (Tampere Sydänsairaala) i Finland. Avtalet är ett resultat av ytterligare ett framgångsrikt projekt i Finland som pågick under första halvåret 2018. Tammerfors Hjärtsjukhus kommer erbjuda tjänsten till primärvården i mellersta Finland och Zenicor erhåller intäkter per patient som genomgår utredning.

VD har ordet:

Bästa kvartalet hittills 

Under årets andra kvartal har vi fortsatt att växa samtidigt som vi fortsatt investerat för framtiden. Omsättningen var den högsta hittills för ett enskilt kvartal. Resultatmässigt visade vi ånyo positiva siffror, vilket är glädjande. Förbättringarna kommer från ökad försäljning och ökade intäkter på våra befintliga marknader och är i allt väsentligt en effekt av den nya tillväxtstrategin som vi la fast under 2017. Vår bedömning är att den positiva trenden vi nu befinner oss i kommer att fortsätta med sedvanliga säsongsmässiga variationer.

En av höjdpunkterna under kvartalet var att Zenicor i hård konkurrens blev valt som ensam leverantör till världens hittills största screeningprojekt. Ordern, som är värd 7 miljoner kronor och löper över tre år, är Zenicors hittills största och visar tydligt att screening i syfte att förebygga stroke får allt högre prioritet. Affären bekräftar även Zenicors unika position som ledande inom screening för förmaksflimmer.

Vi ser att större screeningprojekt långsiktigt blir allt viktigare för vården när det kommer till strokeprevention. Inom den närmaste framtiden ser vi dock att den förbättrade vårdkedjan för arytmiutredning kommer att tilldra sig störst intresse. Det är därför glädjande att vi strax efter kvartalets utgång tecknat ytterligare ett avtal med primärvården i Finland. Avtalet, som ingåtts med Tammerfors Hjärtsjukhus, innebär att en optimerad tjänst för arytmiutredning kommer erbjudas till primärvården i mellersta Finland och Zenicor erhåller intäkter per patient som genomgår utredning.

Utvecklingen vi sett i Finland är bara början på hur Zenicors arbete för att optimera vårdkedjan kan implementeras i vården. Det arbete som vi lagt ned i Finland kommer att ligga till grund för en fortsatt expansion av konceptet på fler marknader.

Utifrån den marknadstillväxt vi ser i dag och Zenicors starka position är vår bedömning att vi inom tre till fyra år kan nå en omsättning på 50 miljoner kronor och med en potential att på åtta till tio års sikt nå en omsättning på uppemot 500 miljoner kronor.

Vi ser nu fram mot en spännande fortsättning av 2018 och vårt arbete med att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke” under vår slogan ”15 years of stroke prevention”!

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system för tidig diagnos av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Flera studier har visat att Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2018-06-30) uppgick antalet anställda till arton personer.

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat Q2 2018 
Resultatet per aktie för perioden uppgick till 0,02 kr.
Antalet utestående aktier är 5 636 122.

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Aktietorgets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).
Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2017).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2017).

Transaktioner med närstående
Sedvanliga löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalts under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen
Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors marknader. Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.

Granskning 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 publiceras 2018-11-16
Bokslutskommuniké för 2018 publiceras 2019-02-15
Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se

Stockholm 2018-08-17

Marie Öberg Lindevall, styrelseordförande
Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot
Gundars Rasmanis, styrelseledamot
Sonny Norström, styrelseledamot
Marie Rudberg, styrelseledamot
Henrik Vilselius, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB

Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats@zenicor.se
www.zenicor.se