Bokslutskommuniké 2023 Zenicor Medical Systems AB, 1 januari – 31 december

Sammanfattning           

 • Omsättningen för helåret 2023 uppgick till 24 351 KSEK (21 637 KSEK)
 • Rörelseresultatet för helåret 2023 uppgick till – 3 974 KSEK (- 635 KSEK)
 • Rörelseresultatet per aktie för helåret 2023 uppgick till – 0,44 SEK (- 0,11 SEK)
 • Omsättningen för fjärde kvartalet 2023 uppgick till 6 567 KSEK (5 955 KSEK)
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2023 uppgick till – 836 KSEK (- 601 KSEK)
 • Rörelseresultatet per aktie för fjärde kvartalet 2023 uppgick till – 0,09 SEK (- 0,11 SEK)

Kommentarer

 • Omsättningen för helåret 2023 ökade med 13 % jämfört med föregående år.
 • Omsättningen för fjärde kvartalet 2023 ökade med 10 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för fjärde kvartalet 2023 var positivt.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

VD har ordet

År 2023 har gett oss en bra tillväxt och nya framgångar inom screening.
Året avslutades dessutom fortsatt bra med ytterligare ett kvartal med en tillväxt på 10 % och vårt bästa fjärde kvartal hittills. För helåret ligger tillväxten på 13 % jämfört med året innan, vilket gör 2023 till vårt bästa år hittills.

Pengarna som vi tog in i nyemissionen i maj 2023, används för att finansiera vår tillväxtsatsning. En tillväxtsatsning som innebär ökad fokus på försäljning och leverans, samt utveckling av Zenicor Solution som lanserades under året. Zenicor Solution är en komplett lösning för vården, som gör att vi nu kan adressera hela marknaden för arytmiutredningar. Det är denna tillväxtsatsning och investering som får som konsekvens att resultatet och kassaflödet för året är negativt.

”Zenicor Solution är en komplett lösning
för vården, som gör att vi nu kan adressera
hela marknaden för arytmiutredningar”

Kassaflödet är alltid en utmaning för ett växande bolag. Den fortsatta tillväxten och det ökande kassaflödet vi får genom nya kunder, tillsammans med det stabila kassaflödet vi har från våra existerande kunder, gör att vi under 2024 väntas bli kassaflödespositiva.

Det fortsätter hända mycket runt området ”Screening för förmaksflimmer”. Det är mycket positivt att vi nu i början av 2024 kommit i gång med screening för förmaksflimmer i Region Värmland. Den hälsoekonomiska och medicinska potentialen är mycket stor både för regionen och för värmlänningarna. Till mitten av 2025 kommer de första resultaten från SAFER-studierna i Storbritannien och Australien.

Dessutom bedrivs två projekt med Zenicor One där olika AI-modeller utvärderas för att ytterligare kunna effektivisera screeningprogrammen och göra dem än mer kostnadseffektiva. Samtliga dessa studier stärker Zenicors position att ha den bäst dokumenterade lösningen för screening för förmaksflimmer. Det kommer att vara mycket viktigt att ha dessa referenser och studieresultat inför 2025 och framåt, när screening för förmaksflimmer sprids mer och mer i olika länder i världen.

Under 2024 räknar vi med full utväxling på vår tillväxtsatsning. Vi kommer att fortsatt fokusera verksamheten och organisationen på försäljning och leverans till nya kunder, samt säkerställa att vi är förberedda för screening inför 2025 och framåt. Vi siktar på att nå en tillväxt på över 20 % genom fortsatt ökad försäljning av Zenicor Solution, och att på så sätt nå ett positivt resultat för helåret.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och nya lösningar för tidig diagnos av arytmier för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.
Ingen ska behöva drabbas av en stroke på grund av ett odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Väsentliga händelser under perioden                    

Första kvartalet

 • Den 20 januari meddelas att Zenicor, som ett av de första svenska SME-företagen, certifierats enligt det nya EU-regelverket Medical Device Regulation (MDR). Det innebär att Zenicor uppfyller de högt ställda kraven som myndigheterna har på medicintekniska företag för att utveckla effektiva och patientsäkra produkter och lösningar.
 • Den 30 mars meddelas att Zenicor har tilldelats 2,7 miljoner kronor av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova genom Swelife och Medtech4Health program ”Samverkansprojekt för bättre hälsa”. Projektet kommer att ta fram AI-lösningar för att med precisionsdiagnostik effektivisera kommande nationella och regionala program för screening för förmaksflimmer.

Andra kvartalet

 • Den 4 april meddelas att styrelsen för Zenicor Medical Systems AB beslutat att nyemission av aktier om upp till 42,3 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), i syfte att genomföra ett flertal tillväxtsatsningar för att tillvarata möjligheter att expandera verksamheten.
 • Den 20 april meddelas att den extra bolagsstämman godkänt att genomföra en företrädesemission enligt styrelsens förslag. Bolagsstämmans beslut var enhälligt.
 • Den 15 maj meddelas att det slutgiltiga utfallet i nyemissionen av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Zenicor Medical Systems AB.  Tecknings-sammanställningen visar att 1 253 535 aktier tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter, varav 1 041 395 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas garanterna 2 133 132 aktier, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 60,1 procent och Zenicor tillförs därmed cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 24 maj meddelas att patientorganisationen Riksförbundet HjärtLung publicerat Flimmerrapporten för 2023. Rapporten visar att antalet personer i Sverige med ett odiagnostiserat förmaksflimmer är mycket stort, vilket ger en väsentligt ökad risk att drabbas av stroke. Rapporten trycker på vikten av att Sveriges regioner implementerar bättre metoder för diagnostik för förmaksflimmer, och lyfter fram Region Värmlands modell med Zenicor som ett utmärkt exempel.

Tredje kvartalet

 • Den 10 juli meddelas att nyemissionen i Zenicor tillförde bolaget 20 MSEK efter emissionskostnader, vilket gav ett kapitaltillskott för att genomföra tillväxtstrategin enligt plan. Nyemissionen innebar en kraftig ägarspridning med en 25-procentig ökning av antal aktieägare och 2023-06-30 var antalet aktieägare över 1000. Innan nyemissionen ägdes 75 % av bolagets aktier av de tio största ägarna. Efter nyemissionen är de 75 procenten spridda bland de 25 största ägarna. Resterande 25 % av bolagets aktier ägs av ca 1000 aktieägare.
 • Den 25 augusti rapporterar Zenicor om en genomförd undersökning bland 160 allmänläkare i Sverige gällande handhavande av patienter med hjärtklappnings-problematik i primärvården. Nästan 70 procent av allmänläkarna uppger att de skulle utreda fler patienter för hjärtklappning om de hade tillgång till utrustning direkt på vårdcentralen. I undersökningen uppger dessutom över 70 procent av allmänläkarna att deras arbetsbörda skulle underlättas om patienter med hjärtklappningsbesvär kunde utredas och diagnostiseras mer effektivt i primärvården.

Fjärde kvartalet

 • Den 6 oktober meddelas att styrelsen i Zenicor har utsett Caroline Mellstig Theimer till vice VD i Zenicor. Caroline har under sina sju år på Zenicor arbetat med Zenicors affärsutveckling och försäljning, samt som General Manager för Zenicors brittiska bolag. Carolines viktigaste arbetsuppgift som vice VD kommer vara att säkerställa bolagets fortsatta position som ledande inom screening för förmaksflimmer.
 • Den 13 oktober meddelas att screening påbörjats av de första personerna med Zenicor One i Australien. Zenicor är som tidigare meddelats utvald leverantör till projektet SAFER-AUS för screening av förmaksflimmer i Australien. Att screeningen nu är i gång innebär för Zenicor ett viktigt steg i etableringen i Australien och en viktig del i företagets positionering som en ledande aktör inom screening för förmaksflimmer.
 • Den 11 november meddelas att AI-baserad screening för förmaksflimmer med Zenicor One på 17 olika vårdcentraler i Leeds, Storbritannien har inletts. En AI-baserad algoritm (FIND-AF) kommer, baserat på redan tillgängliga data från digitala journalsystem, att kunna prediktera om personen har högre risk för att ha förmaksflimmer och drabbas av stroke. Syftet är att effektivisera och kostnadsoptimera screening för förmaksflimmer för individen och för samhället.
 • Den 16 november meddelas att Screeningprojektet SAFER går in i slutfasen. Personer från över hundra vårdcentraler i England screenas för förmaksflimmer i hög takt med Zenicor One. Cirka 70% av deltagarna har nu screenats och samtliga screeningar beräknas vara klara till våren 2024. Första preliminära analysen av resultatet planeras att göras i juli 2025.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 8 februari 2024 meddelas att två tusen värmlänningar kommer att screenas för förmaksflimmer med Zenicor One under 2024, för att minska risken att drabbas av stroke. Projektet, som bland annat finansieras av Hjärt-Lungfonden ska avgöra hur screening för förmaksflimmer kan implementeras på bästa sätt. Ett screeningprogram för 75/76-åringar i Värmland till en kostnad på 10 miljoner kronor per årskull, skulle kunna ge en framtida årlig kostnadsbesparing för regionen på 100 miljoner kronor.

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors lösning är optimerad för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjuk-vården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen finns i dag i tio länder i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande veten-skapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicor Solution för tidig diagnos med Zenicor One (tum-EKG) och Zenicor Flex är en komplett lösning för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor One och Zenicor Flex hanteras i samma system/plattform, Zenicor View. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor Direct, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal på de lokala marknaderna. Vid årets utgång (2023-12-31) uppgick antalet anställda till 23 personer.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras.

Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blod-förtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat per aktie 2023

Rörelseresultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till – 0,09 SEK (- 0,11).

Rörelseresultatet per aktie för helåret uppgick till – 0,44 SEK (- 0,11 SEK).

Antalet utestående aktier per den 31 december 2023 var 9 022 789 (5 636 122).

Redovisningsprinciper

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisnings-lagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncern-redovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2022).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2022).

Transaktioner med närstående

Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Befintligt lån på 6 900 KSEK från fyra huvudägare har förlängts två år till 2025-12-31, enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen

Omsättningsökningen under fjärde kvartalet och helåret härrör från försäljning på Zenicors marknader samt intäkter från forskningsprojekt.

Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.
Avskrivningar av aktiverat utvecklingsarbete och av materiella anläggningstillgångar har gjorts under perioden.

Bolagets satsning på tillväxt, både inom produktutveckling och försäljning, har påverkat såväl resultatet som kassaflödet under perioden, vilka dock ligger helt inom den plan som är gjord för tillväxtsatsningen.

Med nuvarande kassa tillsammans med intäkter från existerande kunder och med ökad försäljning genom tillväxtsatsningen, har bolaget en hållbar och positiv utveckling av både resultat och kassaflöde.
Utdelning

Styrelsen rekommenderar till årsstämman att ingen vinstutdelning till aktieägarna görs.

Granskning

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från vecka 18, 2024.
Delårsrapporten för första kvartalet 2024 publiceras
2024-04-26.

Rapporter och årsredovisning finns tillgängliga via www.zenicor.se

Stockholm 2024-02-16

Håkan Jansson, styrelseordförande                                              Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot                                            Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot             

 

För ytterligare information kontakta

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm

+46 8 442 68 60
mats.palerius@zenicor.se

www.zenicor.se