Bokslutskommuniké 2022 Zenicor Medical Systems AB, 1 januari – 31 december

Sammanfattning

 • Omsättning för helåret 2022 uppgick till 21 637 KSEK (19 730 KSEK)
 • Omsättning för fjärde kvartalet 2022 uppgick till 5 955 KSEK (5 354 KSEK)
 • Rörelseresultat för helåret 2022 uppgick till – 635 KSEK (1 261 KSEK)
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2022 uppgick till – 601 KSEK (301KSEK)
 • Rörelseresultatet per aktie för helåret 2022 uppgick till – 0,11 SEK (0,22 SEK)

Kommentarer

 • Omsättningen för fjärde kvartalet 2022 ökade med 11 % jämfört med föregående år.
 • Omsättningen för helåret 2022 ökade med 10 % jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för helåret 2022 var positivt.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden:

Första kvartalet

 • Den 7 februari offentliggjorde Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, en hälsoekonomisk bedömning av olika metoder för att diagnostisera förmaksflimmer i primärvården. Resultaten visar att vårdkedjan med Zenicors- EKG är mer effektiv för sjukvården än den traditionella vårdkedjan med Holter-EKG. TLV uttrycker i rapporten att de starka kliniska resultaten visar på nyttan för patienter med förmaksflimmersymptom. I sin bedömning skriver TLV: ”[…] användningen av Zenicor-EKG ger större nytta till en lägre kostnad”.
   
 • Den 8 mars meddelades att Zenicor har tecknat avtal i ytterligare en region (CCG) i Storbritannien för den digitala vårdkedjan för arytmiutredning med Zenicor-EKG. Avtalet innebär att Zenicors vårdkedja nu finns i fyra av totalt 106 CCG:er i England. Fullt implementerad innebär varje CCG en intäktspotential för Zenicor på mellan 50 000 och 120 000 GBP per år, beroende på antal invånare i regionen.
   
 • Den 16 mars meddelades att Zenicor lanserar Zenicor Flex- EKGTM, en flexibel EKG-lösning för kontinuerlig monitorering av hjärtat på distans. Tillsammans med Zenicor tum-EKG ger det en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Med denna lösning kan Zenicor fördubbla den tillgängliga marknaden. I samband med detta har den första affären med Zenicor Flex-EKGTM tecknats.

Andra kvartalet

 • Den 21 april meddelade Zenicor att SKR, Sveriges Kommuner och Regioner ger nationellt godkännande till Region Värmlands modell för att upptäcka förmaksflimmer. Modellen innebär att fler patienter kan utredas och den minskar kostnaderna för sjukvården. Att upptäcka förmaksflimmer är avgörande för att förebygga stroke. Sedan modellen infördes har antalet patienter som utretts för förmaksflimmer i Värmland fyrdubblats.
   
 • Den 31 maj hölls årsstämma i Zenicor. Styrelsen omvaldes på ytterligare ett år och till ny revisor valdes Eva Yng från BDO Mälardalen AB.

Tredje kvartalet

 • Den 1 juli tecknade Zenicor avtal med University of Leeds i Storbritannien för att utvärdera AI-algoritmer som ska hitta personer med hög risk för förmaksflimmer. Projektet kommer att pågå under ett och ett halvt år. Målet är att ta fram AI-lösningar för att optimera kommande nationella och regionala program för screening för förmaksflimmer.
   

Fjärde kvartalet

 • Den 21 oktober undertecknar Zenicor ett avtal med Karolinska Institutet om leverans av Zenicor Flex-EKGTM. Avtalet avser leverans av produkter och tjänster till olika forskningsprojekt som drivs i Karolinska Institutets regi. Avtalets värde är ca tre miljoner kronor under två år. Affären avgjordes genom en offentlig, konkurrensutsatt upphandling, där Zenicor tilldelades affären genom att uppfylla de hårt ställda kraven.
   
 • Den 9 november publicerade den medicinska tidskriften European Heart Journal de hälsoekonomiska resultaten från den stora screeningstudien STROKESTOP 1. Resultatet i den vetenskapligt granskade artikeln visar att samhället i Sverige kan spara 3,6 miljarder kronor per år genom att erbjuda screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG till varje ny årskull 75/76-åringar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 20 januari, 2023 meddelas att Zenicor, som ett av de första svenska SME-företagen, certifierats enligt det nya EU-regelverket Medical Device Regulation (MDR). Det innebär att Zenicor uppfyller de högt ställda kraven som myndigheterna har på medicintekniska företag för att utveckla effektiva och patientsäkra produkter och lösningar.

VD har ordet:

Tillväxten fortsätter enligt plan, bästa året hittills

Fjärde kvartalet blev ytterligare ett mycket bra kvartal med en tillväxt på 11 % och vårt bästa fjärde kvartal hittills. För helåret ligger tillväxten på 10 % jämfört med året innan, vilket innebär att 2022 är vårt bästa år hittills.

Vi är för fullt i gång med vår tillväxtsatsning för att accelerera expansionstakten ytterligare. Tillväxtsatsningen syns på kostnadssidan i resultaträkningen under årets två sista kvartal, men med ett positivt EBITDA under året visar vi att vi har en lösning som fyller ett medicinskt behov, samt en sund och lönsam affär som vi nu satsar på att växa.

Fokus i vår tillväxtsatsning är inom fyra områden, där vi redan under 2022 har sett flera glädjande positiva resultat; ökad säljstyrka på våra existerande marknader, breddad produkt- och lösningsportfölj inom arytmiområdet, satsning på nya geografiska marknader samt en ökad satsning på screening för förmaksflimmer.

Förutom vår omsättningsökning, så var en av årets höjdpunkter den lyckade introduktionen av det breddade erbjudandet med integration av Zenicor Flex-EKG, tolkningstjänster och vidareutveckling av våra AI/ML-algoritmer. Vi adderar ytterligare kundvärde och patientnytta genom att erbjuda en användarvänlig och kostnadseffektiv helhetslösning för arytmiutredning och strokeprevention. Nu när Zenicor och Zenicor-EKG dessutom har certifierats enligt det nya EU-regelverket MDR, kan vi fortsatt utveckla och optimera vår lösning för att ytterligare öka vår konkurrenskraft på existerande och nya marknader runt om i världen.

Ytterligare en höjdpunkt under året var så klart publiceringen av de hälsoekonomiska resultaten från Karolinska Institutets screeningstudie STROKESTOP1, där forskarna visade att samhället i Sverige kan spara över tre miljarder kronor per år genom att erbjuda screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG till varje ny årskull 75/76-åringar. Tillsammans med det pågående screeningprojektet SAFER i Storbritannien och i Australien, gör detta att vår position inför införandet av screeningprogram ser mycket bra ut.

Vi står nu mycket väl positionerade och förberedda inför 2023 att fortsätta genomföra vår tillväxtplan med full kraft. Tillväxtsatsningen kan under 2023 kortsiktigt ge vissa tillfälliga fluktuationer i både omsättning och resultat, men kommer under de kommande två till tre åren att ge ett betydande positivt bidrag i resultaträkningen. Vår målsättning de kommande åren är att väsentligt öka den årliga tillväxten.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och nya lösningar för tidig diagnos av arytmier för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.
Ingen ska behöva drabbas av en stroke på grund av ett odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

 

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen är i dagsläget etablerad i tio länder runt om i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicor-EKG med Zenicor tum-EKGTM och Zenicor Flex-EKGTM är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor tum-EKGTM och Zenicor Flex-EKGTM hanteras i samma system/plattform, Zenicor ViewTM. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med Zenicor DirectTM, för att även tillhandahålla lösningar med EKG-tolkning och apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid årets utgång (2022-12-31) uppgick antalet anställda till 21 personer.

Zenicor är sedan januari 2023 certifierade enligt EU-regelverket MDR.

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.
 

Övrigt
Resultat 2022

Rörelseresultatet per aktie för helåret 2022 uppgick till – 0,11 SEK (0,22 SEK)

Antalet utestående aktier per den 31 december 2022 är 5 636 122 (5 636 122)

Redovisningsprinciper

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2021).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören anser att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2021).

Transaktioner med närstående

Sedvanliga löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.
 

Finansiella utvecklingen

Omsättningsökningen under fjärde kvartalet och helåret härrör från försäljning på Zenicors marknader.

Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.
Avskrivningar av aktiverat utvecklingsarbete har gjorts under perioden.

Under året har lån på 7 000 tkr upptagits för att finansiera en ökad satsning på tillväxt, både inom produktutveckling och försäljning.

Det lagervärde som avser apparater som används i forskningsprojekt (4 471 tkr), har flyttats från omsättningstillgång till anläggningstillgång. Denna anläggningstillgång skrivs av på tre år.

Utdelning

Styrelsen rekommenderar till årsstämman att ingen vinstutdelning till aktieägarna görs.

Granskning

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Zenicors kontor från vecka 16, 2023

Delårsrapporten för första kvartalet 2023 publiceras 2023-05-05

Rapporterna finns tillgängliga via Zenicors hemsida, www.zenicor.se

Årsstämma

Årsstämman äger rum 2023-05-30 i Stockholm.
 

Stockholm 2023-02-10

Håkan Jansson, styrelseordförande                                         Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot                                      Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot            

                           

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm

Tel: 070-561 55 64

Mail: mats.palerius@zenicor.se

www.zenicor.se