Bokslutskommuniké 2021 Zenicor Medical Systems AB , 1 januari – 31 december

Sammanfattning
• Omsättning för helåret 2021 uppgick till 19 730 KSEK (18 016 KSEK)
• Omsättning för fjärde kvartalet 2021 uppgick till 5 354 KSEK (4 048 KSEK)
• Rörelseresultat för helåret 2021 uppgick till 1 261 KSEK (1 861 KSEK)
• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2021 uppgick till 301 KSEK (147 KSEK)
• Rörelseresultatet per aktie för helåret 2021 uppgick till 0,22 SEK (0,33 SEK)

Kommentarer
• Omsättningen för fjärde kvartalet 2021 ökade med 32 % jämfört med föregående år.
• Omsättningen för helåret 2021 ökade med 10 % jämfört med föregående år.
• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var positivt, vilket innebär positivt resultat för åttonde kvartalet i följd.
• Rörelseresultatet för helåret 2021 var positivt, vilket innebär andra året i rad med positivt resultat.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden:

Första kvartalet

 • Den 1 januari 2021 bildades det helägda dotterbolaget Zenicor Medical Systems Ltd med säte och kontor i London, Storbritannien. Till General Manager för det nya brittiska bolaget utses Caroline Mellstig Theimer, tidigare Business Development Manager och ansvarig för Zenicors verksamhet i Storbritannien.

Andra kvartalet

 • Den 23 april presenterade Karolinska Institutet resultaten från STROKESTOP-studien, som visar att screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG kan förhindra tusentals strokefall. Detta är första gången som nyttan med screening för förmaksflimmer genom minskat antal stroke har påvisats. Nästa steg är att forskarna ska sammanställa en hälsoekonomisk analys som underlag för att Socialstyrelsen ska kunna utvärdera införandet av ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer.
   
 • Den 5 maj meddelas att den fjärde och sista randomiserade fasen av screeningstudien SAFER har inletts i Storbritannien. Den första personen av de totalt planerade 120 000 deltagarna har inlett en tre veckors screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG. Resultatet från SAFER-studien kommer att vara ett mycket viktigt underlag för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer i Storbritannien.
   
 • Den 6 juni meddelas att Zenicor blivit utvald som enda leverantör att leverera EKG-utrustning till det första stora screeningprojektet i Australien. Studien startar våren 2022 och beräknas pågå under 2022/2023. Resultatet av studien kommer att vara ett mycket viktigt underlag för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer i Australien.

Tredje kvartalet

 • I slutet av juli presenterade Karolinska Institutet AI-studien med Zenicor-EKG på den amerikanska hjärtkongressen HRS (Heart Rhythm Society). Studien har utvecklat och utvärderat en AI-modell för att kunna identifiera riskpatienter för att ha förmaksflimmer trots ett till synes normalt EKG registrerat med Zenicor-EKG. Studiens slutsats är att Zenicors AI-algoritm kan användas som del i ett screeningprogram för att förenkla och ytterligare öka kostnadseffektiviteten i dessa screeningprogram.
   
 • Den 30 augusti presenterades på den europeiska hjärtkongressen ESC, för första gången de hälsoekonomiska resultaten från STROKESTOP-studien där Zenicor-EKG har använts för att screena för förmaksflimmer med syftet att förhindra stroke. De hälsoekonomiska resultateten visar att screening med Zenicor-EKG är kostnadseffektivt och kostnadsbesparande för samhället. För varje årskull 75/76-åringar i Sverige som screenas för förmaksflimmer, kan samhällets kostnader minska med 3,6 miljarder kronor.

   

 • Den 21 september meddelades att Zenicor nu lanserar en 5G-version av Zenicor-EKG med inbyggt SIM-kort som är utvecklad för att kunna användas i hela världen. Det är världens första 5G-baserade handhållna EKG-system och möjliggör en global lansering av den digitala vårdkedjan för arytmiutredning och screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG. En lösning som är enkel för patienten och kostnadsbesparande för vården.

Fjärde kvartalet
 

 • Den 21 oktober meddelades att Zenicor har tecknat avtal med Volvat, en del av Capio Europa, gällande införande av arytmiutredning med Zenicor-EKG på Volvats samtliga sex kardiologiska specialistkliniker i Norge. Sedan tidigare används Zenicor-EKG av Capio i Sverige och nu tillgängliggörs Zenicors lösning för patientnära utredningar av hjärtklappningsbesvär även för Capios patienter i Norge. Ordern är Zenicors största enskilda affär i Norge och den första med Capio i Norge.
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 7 februari offentliggjorde Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, en hälsoekonomisk bedömning av olika metoder för att diagnostisera förmaksflimmer i primärvården. Resultaten visar att vårdkedjan med Zenicors-EKG är mer effektiv för sjukvården än den traditionella vårdkedjan med Holter-EKG. TLV uttrycker i rapporten att de starka kliniska resultaten visar nyttan för patienter med förmaksflimmersymptom. I sin bedömning skriver TLV: ”…användningen av Zenicor-EKG ger större nytta till en lägre kostnad”.

VD har ordet:

En mycket stark avslutning på året, och ett bra helår 2021

I fjärde kvartalet ökade Zenicor omsättningen med 32 %, helt i linje med vårt mål de kommande åren att växa med över 30 % på årsbasis. Vi fortsätter dessutom att visa positivt resultat både i kvartalet och för helåret. En tydlig styrka som visar att vi har en lösning som fyller ett medicinskt behov och att vi har en mycket väl fungerande affärsmodell.

Årets höjdpunkt är så klart publiceringen av de kliniska resultaten från Karolinska Institutets screeningstudie STROKESTOP, där forskarna visade att ett stort lidande kan undvikas och att mycket stora samhällsbesparingar kan göras när screeningprogram för förmaksflimmer införs. Tillsammans med det pågående screeningprojektet SAFER i Storbritannien och i Australien, gör detta att vår position inför införandet av screeningprogram ser mycket bra ut.

Vi står nu mycket väl positionerade och förberedda inför 2022 att implementera och genomföra vår tillväxtplan med full kraft. Vi kommer att växa med den digitala vårdkedjan för arytmiutredning på våra existerande marknader, fortsätta utvecklingen av våra lösningar för att addera ytterligare kundvärde med nya produkter och tjänster, samt etablera oss på nya geografiska marknader. Dessutom kommer vi att fortsätta att samarbeta med kliniska forskare och AI-forskare för att utveckla och paketera vårt erbjudande för screening, för att leda implementeringen när screeningprogram inleds på bred front.

Vi kommer att ha några mycket spännande år framför oss, där vi verkligen kommer att utnyttja vår fulla globala tillväxtpotential. Vi ska fortsätta att vara ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention, och erbjuda vården användarvänliga och kostnadseffektiva lösningar. Vår målsättning de kommande åren är att öka den årliga tillväxten till över 30 %.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och den nya vårdkedjan för tidig diagnos för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”. Ingen ska behöva drabbas av en stroke på grund av ett odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius
Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare.

Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid årets utgång (2021-12-31) uppgick antalet anställda till 19 personer.
 

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat 2021
Rörelseresultatet per aktie för helåret 2021 uppgick till 0,22 SEK
Antalet utestående aktier per den 31 december 2021 är 5 636 122.

Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).
Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2020).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören anser att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2020).

Transaktioner med närstående
Sedvanliga löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen
Den ökade omsättningen under fjärde kvartalet och under helåret härrör från nyförsäljning på Zenicors marknader. Personalkostnaderna för året har minskat med ca 378 KSEK tack vare statligt stöd för korttidspermittering under årets första kvartal.
Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden. Utdelning
Styrelsen rekommenderar till årsstämman att ingen vinstutdelning till aktieägarna görs.

Utdelning
Styrelsen rekommenderar till årsstämman att ingen vinstutdelning till aktieägarna görs. 

Granskning
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Zenicors kontor från 2022-04-28.
Delårsrapporten för första kvartalet 2022 publiceras 2022-05-06
Rapporterna finns tillgängliga via Zenicors hemsida, www.zenicor.se

Årsstämma
Årsstämman äger rum 2022-05-31 i Stockholm.

Stockholm 2022-02-11
Håkan Jansson, styrelseordförande
Mats Palerius, VD och styrelseledamot
Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot
undars Rasmanis, styrelseledamot
Sonny Norström, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats.palerius@zenicor.se
www.zenicor.se