Bokslutskommuniké 2018-01-01 – 2018-12-31

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Första kvartalet

  •  I EU-programmet Horizon 2020 har Zenicor tilldelats ”Seal of Excellence” för projektet ICPAA (Improved Care Pathway for Arrhythmia Assessment). Detta projekt är en vidareutveckling av Zenicors arbete med optimerad vårdkedja för tidig diagnos som bedrivits i Finland under 2017. Som ett resultat av EU´s bedömning fick Zenicor i februari 500 000 SEK från Vinnova för att fortsätta arbetet med internationalisering av konceptet.
  •  I februari 2018 genomförde bolaget en riktad nyemission till de två fonderna Handelsbanken Svenska Microcapfond och Humle Småbolagsfond och tillfördes därmed 19 MSEK före emissionskostnader.

Andra kvartalet

  •  Zenicor har blivit utvalt som leverantör till ett screeningprojekt i Storbritannien inom förmaksflimmer (SAFER). Projektet är det största screeningprojektet i världen för förmaksflimmer med syfte att förebygga stroke. Totalt kommer 300 primärvårdsenheter att ingå i projektet. Detta är den enskilt största affären som Zenicor har gjort under sina 15 verksamhetsår. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 7 MSEK över en period på tre år.
  •  På årsstämman den 29 maj 2018 beslutades, att till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma 2019 omvälja Lena Kajland Wilén, Marie Rudberg, Sonny Norström, Mats Palerius och Gundars Rasmanis, Marie Öberg Lindevall samt att nyvälja Henrik Vilselius.

Tredje kvartalet

  •  Den 6 juli meddelade Zenicor att bolaget har ingått ett kommersiellt avtal med Tammerfors Hjärtsjukhus (Tampere Sydänsairaala) i Finland. Avtalet är ett resultat av ytterligare ett framgångsrikt projekt i Finland med en effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning som pågick under första halvåret 2018. Tammerfors Hjärtsjukhus kommer erbjuda tjänsten till primärvården i mellersta Finland och Zenicor erhåller intäkter per patient som genomgår utredning.
  •  Zenicor meddelade den 27 september 2018 att bolaget tillsammans med Landstinget i Värmland har utvecklat en modell för att effektivisera vårdkedjan för arytmiutredning. Landstingets vårdcentraler kommer erbjuda tjänsten i syfte att kunna ge patienter tidig diagnos av förmaksflimmer och på så sätt reducera risken för stroke.

Fjärde kvartalet

  •  Under perioden har inga väsentliga nyheter rapporterats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  Efter periodens utgång har inga väsentliga nyheter rapporterats.

VD har ordet:

Tillväxten fortsätter 

Zenicors tillväxt fortsätter att öka. Under årets sista kvartal steg intäkterna med 14 procent jämfört med motsvarande period i fjol. För helåret har vi en intäktsökning på 13 procent. Det innebär att ökningstakten håller i sig och att vår tillväxtstrategi ger resultat.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till – 304 KSEK och för helåret blev rörelseresultatet – 1 224 KSEK. Resultatet har påverkats av de satsningar vi genomfört inom försäljning och marknadsföring. Satsningarna är relaterade till tillväxtstrategin inom våra fokusområden screening av förmaksflimmer samt den effektiviserade vårdkedjan för arytmiutredning.

Under 2018 genomförde vi en riktad nyemission om 19 MSEK till två institutioner. Detta kapitaltillskott har varit viktigt för att Zenicor ska kunna fortsätta och öka takten i enlighet med tillväxtstrategin och internationaliseringsstrategin, samt göra investeringar i fortsatt produktutveckling.

Under 2018 fortsatte vi att ta nya affärer inom den effektiviserade vårdkedjan. I juli tecknade vi ett kommersiellt avtal med Tammerfors Hjärtsjukhus i Finland. Avtalet är ett resultat av ytterligare ett framgångsrikt projekt i Finland som pågick under första halvåret 2018. Dessutom har vi tillsammans med Landstinget i Värmland utvecklat en liknande modell för att effektivisera vårdkedjan för arytmi-utredning. Landstingets vårdcentraler erbjuder tjänsten i syfte att minska landstingets kostnader, samt för att kunna ge patienter tidig diagnos av förmaksflimmer och på så sätt reducera risken för stroke.

Inom screening för förmaksflimmer är vårt huvudfokus att bibehålla och befästa vår internationellt ledande position som vi har skaffat oss genom att Zenicor används i två av de viktigaste screeningprojekten i världen, SAFER i Storbritannien och STROKESTOP i Sverige. Nationella screeningprogram ligger sannolikt några år fram i tiden. Fram tills dessa blir verklighet är Zenicors tydliga ambition att fortsätta vara med i olika forskningsrelaterade screeningprojekt i fler länder. Detta för att Zenicor ska behålla en ledande position och vara det självklara valet för framtida screeningprogram.

Det är alldeles för många människor i världen som har ett odiagnostiserat förmaksflimmer. Vårt fokus ligger på patientnytta och att fler ska få en diagnos ställd i tid. Att göra detta på ett kostnadseffektivt sätt är det som gör att vi kan fortsätta växa vår affär. Därför kommer vi att verka för att fler patienter i fler länder får tillgång till Zenicors lösning för tidig diagnos av förmaksflimmer.

Under 2018 har vi tagit nya viktiga affärer inom våra fokusområden och vi räknar med att så kommer att vara fallet även under 2019. Utifrån Zenicors starka position och den marknadstillväxt vi ser i dag gör vi bedömningen att vi inom några år kan nå en omsättning på 50 miljoner kronor, med en potential att på längre sikt nå en omsättning på 500 miljoner kronor.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG
Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system för tidig diagnos av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Flera studier har visat att Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning används i vården för att effektivisera vårdkedjan för arytmiutredning och för screening för förmaksflimmer för att minska risken att drabbas av stroke. Zenicor-EKG består dels av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas, dels av Zenicor Läkarsystem där vårdgivaren via Internet när som helst kan ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier som publicerats i artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. 

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal.
Vid kvartalets utgång (2018-12-31) uppgick antalet anställda till arton personer.

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat 2018 
Rörelseresultatet per aktie för helåret 2018 uppgick till – 0,42 kr.
Antalet utestående aktier per den 31 december 2018 är 5 636 122.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2018.

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2017).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2017).

Transaktioner med närstående
Sedvanliga löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalts under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen
Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors marknader. Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden.

Granskning 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen
Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Zenicors kontor från 2019-04-30.
Delårsrapporten för första kvartalet 2019 publiceras 2019-05-17

Rapporterna finns tillgängliga via <a href="http://www.zenicor.se”>www.zenicor.se 

Årsstämma
Årsstämman kommer att äga rum 2019-05-28 i Stockholm.

Stockholm 2019-02-15

Marie Öberg Lindevall, styrelseordförande                                               
Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot                                                          
Gundars Rasmanis, styrelseledamot
Sonny Norström, styrelseledamot                                                     
Marie Rudberg, styrelseledamot
Henrik Vilselius, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:
Mats Palerius, VD

Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats@zenicor.se
www.zenicor.se