Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Första kvartalet 

 • Den 8 februari inleddes det första kliniska projektet för förmaksflimmer med Zenicor-EKG i Storbritannien. Projektet är Zenicors första screeningprojekt i Storbritannien.
 • Strokekliniken på Asklepios Wandsbek sjukhus i Hamburg har efter en provperiod, valt att fortsätta använda Zenicor-EKG som en rutinundersökning för att screena efter förmaksflimmer i sin kliniska verksamhet. Detta är den första strokeklinik som börjar använda Zenicor-EKG i sin kliniska verksamhet i Tyskland.

Andra kvartalet

 • På årsstämman den 30 maj 2017 väljs Marie Öberg Lindevall till ny styrelseordförande i Zenicor.
 • Den 11 maj meddelar Zenicor att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Technomed Ltd. avseende försäljning och marknadsföring av Zenicors produkter och tjänster i Storbritannien. Partnerskapet innebär också en möjlighet att via Technomed erbjuda kunder på de brittiska och irländska marknaderna ett komplett produkt- och serviceerbjudande med tolkning av EKG.
 • I Sverige finns Zenicor-EKG på de flesta sjukhus hjärtmottagningar, strokekliniker eller kliniska fysiologkliniker. Under perioden har ytterligare sjukhuskliniker i Sverige tillkommit som kunder och femton av de existerande klinikerna har utökat sin verksamhet med fler Zenicor-EKG.

Tredje kvartalet

 • Den 5 juli meddelar Zenicor att ett projekt med screening för förmaksflimmer med
  Zenicor-EKG inleds i Tyskland. Projektet är Zenicors första screeningprojekt i Tyskland och omfattar 1 500 patienter, fördelade på 40 olika kardiologiska mottagningar. Projektet genomförs i samarbete med BNK (Bundesverband Niedergelassener Kardiologen) Service GmbH och läkemedelsbolaget Pfizer och är det första större screeningprojektet med syfte att förebygga stroke som någonsin genomförts i Tyskland.
 • Den 20 september meddelar Zenicor att Zenicor-EKG valts som screeningmetod till ett projekt med screening för förmaksflimmer på Universitetssjukhuset i Fribourg (HFR Fribourg), Schweiz. Projektet är det första screeningprojektet med Zenicor-EKG i Schweiz. Syftet är att förbättra vården för inneliggande sjukhuspatienter genom att diagnostisera förmaksflimmer på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt än tidigare.
 • Den 25 september meddelar Zenicor att bolagets personaloptionsprogram, som inrättades år 2014, tecknades till 100 procent. Det totala antalet aktier efter emissionen är 4 636 122.

Fjärde kvartalet

 • Den 24 oktober meddelar Zenicor att bolaget blivit utvalt för ytterligare ett screeningprojekt i Storbritannien. I det nya projektet screenas äldre patienter med Zenicor-EKG i samband med att de får sin influensavaccination. Det är den första gången som Zenicor-EKG används för att leta förmaksflimmer inom ramen för ett nationellt vaccinationsprogram.
 • Den 13 november meddelar Zenicor att pilotprojektet som genomförts i norra Finland under första halvåret av 2017 uppvisat positiva resultat. Baserat på detta väljer Oulu Sydänkeskus (Oulu Heart Center) att utöka och erbjuda tolkning av Zenicor-EKG till samtliga vårdcentraler som en del av deras medicinska verksamhet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  I EU-programmet Horizon 2020 har Zenicor tilldelats ”Seal of Excellence” för projektet ICPAA (Improved Care Pathway for Arrhythmia Assessment). Detta projekt är en vidareutveckling av Zenicors arbete med optimerad vårdkedja för tidig diagnos som bedrivits i Finland under 2017. Som ett resultat av EU´s bedömning fick Zenicor i februari 500 000 SEK från Vinnova för att fortsätta arbetet med internationalisering av konceptet.

VD har ordet:

Nya affärer och ökad internationalisering – starkaste året hittills 

Året som gick har präglats av fortsatt tillväxt och internationell expansion. Vi har stärkt vår position inom tidig diagnos, såväl för screening som för arytmiutredning, och en rad nya affärer och projekt har tagits vidare och kommersialiserats. Zenicor-EKG har till exempel valts till projekt med screening för förmaksflimmer tillsammans med BNK och Pfizer i Tyskland och till ett projekt på Universitetssjukhuset i Fribourg (HFR Fribourg), Schweiz. Projekten är de första screeningprojekten med Zenicor-EKG i Schweiz respektive Tyskland.

Ett annat viktigt steg som togs under året var att pilotprojektet i norra Finland har uppvisat positiva resultat. Tack vare detta har Oulu Heart Center valt att utöka och erbjuda tolkning av Zenicor-EKG till samtliga vårdcentraler som en del av deras medicinska verksamhet. Affären är viktig för oss och visar att vi på ett aktivt sätt är med och optimerar vårdkedjan för tidig diagnos av hjärtarytmier och förmaksflimmer. Detta öppnar upp för en helt ny typ av affär som vi ser stor potential i.

Det är glädjande att omsättningen för 2017 är den högsta hittills för Zenicor, även om vi resultatmässigt inte nådde hela vägen till svarta siffror. En väsentlig förklaring till detta är extraordinära kostnader relaterade till vårt personaloptionsprogram som har tillåtit oss att behålla och nyrekrytera viktiga nyckelkompetenser för vår expansion. Nyrekryteringarna har kortsiktigt påverkat kostnadsbilden men är av stor vikt för möjligheten att genomföra våra expansionsplaner. Vi har även styrt vårt fokus mot större affärer med ett annat betalningsflöde vilket på kort sikt påverkat lönsamheten.

De utökade affärerna i Tyskland inom screening, i kombination med förlängningen av affären i Finland inom tidig diagnos, gör att vi kan se positivt på framtiden. Inom samtliga områden ser vi ökade möjligheter till starka partnerskap med läkemedelsbolag, och andra medicinteknikbolag som erbjuder kompletterande tjänster inom området tidig diagnos. En viktig del i den finska affären var att Biosense Webster, en del av Johnson&Johnson, var med som partner.

Det är också mycket glädjande att vårt arbete med att förbättra och optimera vårdkedjan för tidig diagnos stöds av EU och Vinnova.

Inledningen på 2018 visar på fortsatt tillväxt och vi går mot ytterligare ett spännande år. Under 2018 fyller vi 15 år som bolag och under vår slogan ”15 years of stroke prevention kommer vi att öka våra marknadsaktiviteter ytterligare med fortsatt fokus på internationalisering.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Övrigt

Resultat 2017 

Resultatet per aktie för helåret 2017 uppgick till – 0,60 kr (efter fullt nyttjande av teckningsoptioner).

Antalet utestående aktier per 2017-12-31 är 4 636 122.

Utdelning 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2017.

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Aktietorgets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2016).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2016).

Transaktioner med närstående

Sedvanliga löner och ersättningar till styrelsen och företagsledningen har utbetalats

under perioden på marknadsmässiga villkor.

Optionsprogram

Zenicors optionsprogram riktat till företagets anställda löpte ut 30 september. Programmet resulterade i att samtliga optioner tecknades, vilket innebär att 182 822 nya aktier emitterades. Det totala antalet aktier efter emissionen är 4 636 122.

Finansiella utvecklingen

Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors marknader. Inga större investeringar har gjorts under perioden.

Granskning 

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen 

Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Zenicors kontor från 2018-05-04. Delårsrapport för det första kvartalet 2018 publiceras 2018-05-17.

Årsstämma

Årsstämman kommer att äga rum 2018-05-29 i Stockholm.

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG
Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention.  Zenicor tum-EKG är ett system för tidig diagnos av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används idag på över 350 kliniker i norra Europa. Flera studier har visat att Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2017-12-31) uppgick antalet anställda till sexton personer.

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Stockholm 2018-02-16

Marie Öberg Lindevall, styrelseordförande
Mats Palerius, VD och styrelseledamot
Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot
Gundars Rasmanis, styrelseledamot
Sonny Norström, styrelseledamot
Marie Rudberg, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats@zenicor.se
www.zenicor.se