20 000 strokefall – många oupptäckta förmaksflimmer

Siffror från Riksstroke visar att fler än 20 000 personer drabbades av stroke 2021. Av dessa hade nästan 6 000 förmaksflimmer och en fjärdedel av dessa upptäcktes inte förrän stroken redan inträffat.

Enligt Riksstroke, som varje år samlar in data om stroke från svenska sjukhus, hade 5 664 patienter 2021 konstaterat förmaksflimmer. 1 416 av dessa förmaksflimmer upptäcktes inte förrän vid vården på sjukhuset.

– Genom tidigare upptäckt av förmaksflimmer skulle fler liv kunna räddas och sjukdom undvikas med rätt behandling. Ett stort problem är att man idag sällan utreder förmaksflimmer i primärvården, utan bara inne på sjukhus. Detta gör att många fall av förmaksflimmer upptäcks först när patienten redan drabbats av stroke. Vi vet dessutom att det förutom de konstaterade fallen finns många förmaksflimmer som aldrig upptäcks, säger Mats Palerius vd för Zenicor Medical AB.

Idag lever ungefär 430 000 svenskar med förmaksflimmer, den vanligaste hjärtarytmin, vilket är en vanlig orsak till stroke. Av dessa beräknas 100 000 vara oupptäckta. Enligt Hjärt-Lungs årliga flimmerrapport har vissa regioner i landet en hög andel oupptäckta förmaksflimmer, på flera håll nästan 50 procent. 

– Det största problemet för att diagnostisera förmaksflimmer ligger i avståndet till patienten. Den vanligaste metoden för att hitta flimret idag är att fästa elektroder som mäter hjärtrytmen på patienten under några få dagar, vilket innebär besök på sjukhus. Detta är ineffektivt för både patienter och vårdpersonal, säger Mats Palerius.

En lösning för att öka antalet patienter som undersöks för förmaksflimmer är att skapa större närhet till patienten där de ges möjlighet att mäta sin hjärtrytm redan i primärvården.

– Region Värmland implementerade för några år sedan en metod, där utredningen görs via den lokala vårdcentralen och patienten själv mäter hjärtrytmen hemifrån. På fyra år tredubblades antalet patienter som fick tillgång till utredning. I Finland och Storbritannien har man kunnat visa att antal diagnosticeringar av förmaksflimmer ökat kraftigt med samma metod, säger Mats Palerius.

I april 2022 gav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nationellt godkännande till Region Värmlands modell för att upptäcka förmaksflimmer.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60 , mats.palerius@zenicor.se
  

www.zenicor.se

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Förmaksflimmer ökar risken för stroke och genom att identifiera patienter med förmaksflimmer och behandla med läkemedel, kan stora grupper av patienter skyddas mot att drabbas av stroke.