Bokslutskommuniké 2019-01-01 – 2019-12-31

Sammanfattning

 • Omsättning för helåret 2019 uppgick till 20 724 KSEK (20 796 KSEK)
 • Omsättning för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 4 295 KSEK (5 476 KSEK)
 • Rörelseresultat för helåret 2019 uppgick till – 1 328 KSEK (-2 384 KSEK)
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2019 uppgick till – 1 256 KSEK (- 303 KSEK)
 • Rörelseresultatet per aktie för helåret 2019 uppgick till – 0,24 SEK (- 0,42 SEK)

Kommentarer  

 • Omsättningen för helåret 2019 är i samma nivå som helåret 2018.
 • Rörelseresultatet för helåret 2019 är en förbättring jämfört med 2018.
 • Omsättning och rörelseresultat för fjärde kvartalet 2019 är lägre än motsvarande kvartal 2018, vilket var förväntat då fokus har varit på marknadsföring och försäljning av den nya vårdkedjan för arytmiutredning och denna har en annan affärsmodell än vår traditionella affär. Tillväxten i den nya vårdkedjan är helt i linje med vår långsiktiga strategi.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Första kvartalet

 • Den 13 mars 2019 meddelade Zenicor att världens största randomiserade screeningstudie inom förmaksflimmer – där Zenicor är utvald som enda leverantör av EKG system – har startat.

Andra kvartalet

 • Den 26 april 2019 meddelade Zenicor att Håkan Jansson föreslås att väljas in i styrelsen och ta uppdraget som styrelseordförande i Zenicor Medical Systems AB.
 • Den 14 maj 2019 meddelade Zenicor att ett samarbetsavtal har ingåtts med det internationella läkemedelsbolaget Daiichi-Sankyo, för att utveckla och validera en ny vårdkedja för utredning av patienter med hjärtklappning med Zenicor-EKG i Storbritannien.

Tredje kvartalet

 • Den 24 september 2019 meddelade Zenicor att ett avtal har tecknats med National Health Service (NHS) i Storbritannien gällande införande av en effektiviserad vårdkedja med Zenicor-EKG för utredning av patienter med hjärtklappningsbesvär. Avtalet med NHS gäller i ett första steg fem av de totalt 25 vårdcentraler som finns inom Bradford CCG (Clinical Commissioning Group). Fullt utbyggt beräknas avtalet med Bradford CCG kunna ge en intäkt på £ 80 000 per år.

Fjärde kvartalet

 • Inga väsentliga händelser under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 7 februari meddelade Zenicor att ett samarbete inletts med Tiohundra för att utveckla hjärtsjukvården. Tiohundra AB, som är en del av Region Stockholm, och Zenicor Medical Systems AB kommer att utveckla och utvärdera en modell för att effektivisera vårdkedjan för arytmiutredning av patienter med hjärtklappning.

VD har ordet:

Mycket stark tillväxt för den nya vårdkedjan

Under hela 2019 har vi haft en mycket stark tillväxt för den nya vårdkedjan för arytmiutredning. Intäkterna för 2019 har vuxit med 300 % jämfört med 2018. Visserligen från låga nivåer, men vi ser en fortsatt mycket god tillväxt under 2020, där vi i andra halvan av 2020 tydligt kommer att se intäkter i resultaträkningen från den nya vårdkedjan.
 

Tittar vi på det totala antalet patienter som har genomgått en utredning med Zenicor-EKG under 2019, så har antalet vuxit med 35 % jämfört med 2018. En mycket bra tillväxt som visar att våra kunder är nöjda och att användningen hela tiden ökar. Det är den tillväxten som kommer att synas i vårt resultat de kommande åren.
 

Omställningen av våra marknads- och säljaktiviteter mot den nya vårdkedjan påverkar intäkterna från vår traditionella licensbaserade affär, vilket syns i resultatet från fjärde kvartalet. Den nya vårdkedjan har en affärsmodell där vi, till skillnad från den licensbaserade affären, får betalt i efterskott för varje patient som genomgår en utredning. Detta gör att våra intäkter ökar i takt med att vårdgivarna genomför fler och fler utredningar av patienter. Omställningen av marknad- och säljfokus görs för att den nya affärsmodellen är mycket mer skalbar vilket gör att vi kan öka vår årliga tillväxttakt från historiska 10 % till en framtida årlig tillväxt på över 30 %.
 

Ytterligare ett bevis för att den nya vårdkedjan tas emot mycket positivt på marknaden, är det nyligen annonserade samarbetet med Tiohundra AB som är en del av Region Stockholm. Under 2020 räknar vi med att flera nya regioner i Sverige och Finland samt CCG:er i Storbritannien kommer att starta med den nya vårdkedjan för arytmiutredning.

Vi ser mycket positivt på spridningen av den nya vårdkedjan för arytmiutredning samt en fortsatt allt större uppmärksamhet runt screening för förmaksflimmer med Zenicor. Båda dessa segment för tidig diagnos av hjärtarytmier kommer att accelerera tillväxten under de kommande åren och ge Zenicor en ännu starkare position på marknaden.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB 

 

Livesänd pressträff 
Bolagets VD Mats Palerius presenterar rapporten och svarar på frågor i Pressträff Direkt idag kl. 09:00. Pressträffen sänds live på Youtube: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4-gc49iBgaM&feature=youtu.be”>https://www.youtube.com/watch?v=4-gc49iBgaM&feature=youtu.be

 

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial” target=”_blank”>http://zenicor.se/pressmaterial

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. För mer information, besök: <a href="http://file//jupiter/Q___P%C3%A5g%C3%A5ende_Projekt_Kunder/Zenicor/Produktion/Pressmeddelanden/2019-04-26%20-%20Ny%20styrelseordf%C3%B6rande%20i%20Zenicor/www.zenicor.se” target=”_blank”>www.zenicor.se.